STT

Joka kuu­den­nes­ta 13–15-vuo­ti­aas­ta lap­ses­ta teh­tiin vii­me vuon­na las­ten­suo­je­luil­moi­tus, sel­vi­ää Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tuo­reis­ta ti­las­tois­ta.

THL:n mu­kaan il­moi­tus­ten mää­rä on kas­va­nut vuo­sit­tain, mut­ta vii­me vuon­na kas­vu oli poik­keuk­sel­li­sen suur­ta.

Vii­me vuon­na las­ten­suo­je­luil­moi­tus teh­tiin esi­mer­kik­si 31 000 ylä­kou­lui­käi­ses­tä, kun kol­me vuot­ta ai­em­min il­moi­tuk­sia teh­tiin noin 10 000 vä­hem­män. Las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ten mää­rä on kas­va­nut eni­ten juu­ri 13–15-vuo­ti­ais­sa.

– Nuor­ten pa­hoin­voin­ti eri in­di­kaat­to­reil­la mi­tat­tu­na on vii­me vuo­si­na li­sään­ty­nyt. Oli­si yl­lät­tä­vää, jos esi­mer­kik­si nuor­ten li­sään­ty­neet mie­len­ter­vey­den on­gel­mat sekä mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­den kuor­mi­tus ei­vät hei­jas­tui­si myös las­ten­suo­je­lun pal­ve­lu­jen tar­pee­seen, ker­too tie­dot­tees­sa THL:n tut­ki­musp­ro­fes­so­ri Tai­na Laa­ja­sa­lo.

Sa­moin kii­reel­lis­ten si­joi­tus­ten mää­rä kas­voi vii­me vuon­na. Eni­ten kii­reel­li­siä si­joi­tuk­sia teh­tiin 15-vuo­ti­ail­le.

Alu­eel­li­ses­ti kii­reel­li­ses­ti si­joi­tet­tu­ja lap­sia oli eni­ten Ky­men­laak­sos­sa (1,7 pro­sent­tia) ja vä­hi­ten Ete­lä-Kar­ja­las­sa (0,4 pro­sent­tia). Kii­reel­lis­ten si­joi­tus­ten mää­rä vä­he­ni osas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta. Suu­rin­ta las­ku oli Sa­ta­kun­nas­sa.

– Kii­reel­lis­ten si­joi­tus­ten mää­rän kas­vun taus­tal­la on mo­nia te­ki­jöi­tä. Esi­mer­kik­si se, krii­siy­ty­vät­kö ti­lan­teet per­he­so­si­aa­li­työs­sä, kos­ka las­ten­suo­je­luun ei pää­se ajois­sa, sa­noo tie­dot­tees­sa THL:n ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Lau­ra Yli­ru­ka.

Las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon pii­ris­sä ole­vien las­ten ja nuor­ten mää­rä kään­tyi vii­me vuon­na niin ikään kas­vuun. Sen si­jaan si­joi­tet­tu­jen las­ten mää­räs­sä ei ole ta­pah­tu­nut mer­kit­tä­vää muu­tos­ta.

Useil­la vi­ra­no­mai­sil­la on vel­vol­li­suus teh­dä las­ten­suo­je­luil­moi­tus. Li­säk­si il­moi­tuk­sen voi teh­dä kuka ta­han­sa.

– Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­set ker­to­vat usein nuor­ten oi­rei­lus­ta. Toi­saal­ta il­moi­tus voi­daan teh­dä ti­lan­tees­sa, jos­sa pie­nen lap­sen äi­ti on aloit­ta­mas­sa päih­de­kat­kai­sun ja lap­si tar­vit­see hoi­to­pai­kan. Jo­kai­nen il­moi­tus tu­lee ot­taa va­ka­vas­ti, sa­noo Yli­ru­ka tie­dot­tees­sa.