Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Lak­ko-oi­keu­den ra­joit­ta­mis­ta kos­ke­vat la­ki­muu­tok­set ovat tu­los­sa voi­maan lau­an­tai­na. Val­ti­o­neu­vos­to esit­tää, et­tä pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb vah­vis­taa lait per­jan­tai­na pre­si­den­tin esit­te­lys­sä.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) oi­keis­to­hal­li­tus saa val­miik­si en­sim­mäi­sen isois­ta työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sis­taan, kun työ­rau­ha­lain­sää­dän­nön muu­tok­set tu­le­vat voi­maan.

Edus­kun­ta hy­väk­syi kiis­tel­lyt lak­ko­lait vii­me vii­kol­la ää­nin 107–57. Hal­li­tus­puo­lu­ei­den li­säk­si la­kie­si­tys­ten puo­les­ta ää­nes­ti­vät kes­kus­tan ja Lii­ke Ny­tin edus­ta­jat.

Alun pe­rin hal­li­tuk­sen la­kie­si­tyk­ses­sä ai­ka­tau­lu­na oli, et­tä työ­rau­ha­lain­sää­dän­nön muu­tok­set tu­li­si­vat voi­maan hei­nä­kuun alus­sa. La­ki­muu­tos­ten voi­maan­tu­loa pää­tet­tiin kui­ten­kin ai­kais­taa jo tä­män vii­kon lau­an­tail­le.

– Työ­e­lä­mä- ja tasa-ar­vo­va­li­o­kun­nan mie­tin­nös­sä oli, et­tei ai­kai­sem­mal­le voi­maan­tu­lol­le ole es­tet­tä, työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­nen (kok.) sa­noi Kaup­pa­leh­del­le ai­em­min täl­lä vii­kol­la.

Jat­kos­sa po­liit­ti­set la­kot voi­vat kes­tää enin­tään 24 tun­tia ja muut po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met enin­tään kak­si viik­koa. Li­säk­si tu­ki­lak­ko­ja ra­joi­te­taan ja työ­tais­te­lu­toi­miin liit­ty­vää il­moi­tus­vel­vol­li­suut­ta laa­jen­ne­taan.

Työ­rau­han rik­ko­mi­ses­ta tuo­mit­ta­via hy­vi­tys­sak­ko­ja ko­ro­te­taan tun­tu­vas­ti. Jat­kos­sa työn­te­ki­jäyh­dis­tys tai työ­nan­ta­ja voi jou­tua mak­sa­maan sak­koa enim­mil­lään jopa 150 000 eu­roa. Hy­vi­tys­sa­kon ala­ra­jak­si tu­lee 10 000 eu­roa.

Yk­sit­täi­sel­le työn­te­ki­jäl­le voi­daan mää­rä­tä 200 eu­ron hy­vi­tys­sak­ko, jos hän tie­toi­ses­ti jat­kaa sel­lais­ta työn­sei­saus­ta, jon­ka tuo­mi­ois­tuin on kat­so­nut lain­vas­tai­sek­si. Työ­nan­ta­jan on il­moi­tet­ta­va työn­te­ki­jäl­le kir­jal­li­ses­ti sii­tä, et­tä tuo­mi­ois­tuin on to­den­nut työn­sei­sauk­sen lain­vas­tai­sek­si.

Myö­tä­tun­to- eli tu­ki­työ­tais­te­lut ra­ja­taan työ­rau­ha­vel­vol­li­suu­den val­li­tes­sa sel­lai­siin, joil­la ei ole suh­teet­to­man va­hin­gol­li­sia seu­rauk­sia ul­ko­puo­li­sil­le osa­puo­lil­le. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan pää­o­sa ny­kyi­sin esiin­ty­neis­tä tu­ki­työ­tais­te­luis­ta on jat­kos­sa­kin sal­lit­tu­ja.

Il­moi­tus­vel­vol­li­suut­ta laa­jen­ne­taan si­ten, et­tä po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta ja tu­ki­la­kois­ta pi­tää jat­kos­sa il­moit­taa vii­meis­tään seit­se­män päi­vää en­nen la­kon aloit­ta­mis­ta.

Työ­rau­ha­lain­sää­dän­nön muu­tos­ten ta­voit­tee­na on vä­hen­tää työ­mark­ki­na­häi­ri­öi­tä. Mi­nis­te­ri­ön mu­kaan uu­dis­tuk­sel­la ei ra­joi­te­ta työ­tais­te­lui­ta, joil­la ta­voi­tel­laan pa­rem­pia työ­eh­to­ja omaan työ­eh­to­so­pi­muk­seen.

SAK:lai­nen am­mat­tiyh­dis­tys­lii­ke jär­jes­ti ke­vääl­lä jä­rei­tä po­liit­ti­sia lak­ko­ja, joil­la vas­tus­tet­tiin hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sia ja so­si­aa­li­tur­va­leik­kauk­sia. Viik­ko­ja kes­tä­neet po­liit­ti­set la­kot hyy­dyt­ti­vät Suo­men ul­ko­maan­kau­pan ja rau­ta­tei­den ta­va­ra­kul­je­tuk­set, mut­ta la­kot ei­vät saa­neet hal­li­tus­ta tai­pu­maan neu­vot­te­lu­pöy­tään.

Hal­li­tuk­sen muut kes­kei­set työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­set ovat vie­lä val­mis­te­lus­sa. Pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen li­sää­mis­tä kos­ke­va la­kie­si­tys on tar­koi­tus an­taa edus­kun­nal­le ke­sä­kuus­sa.

Niin sa­no­tun vien­ti­ve­toi­sen palk­ka­mal­lin val­mis­te­lu ete­nee täl­lä het­kel­lä kol­mi­kan­tai­ses­sa työ­ryh­mäs­sä. Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys py­ri­tään an­ta­maan edus­kun­nal­le syk­syl­lä.