Simu Pe­rä­lä / STT

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si (KRP) on aloit­ta­nut esi­tut­kin­nan epäil­lyis­tä ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­ri­kok­sis­ta, jot­ka liit­ty­vät Oma Sääs­tö­pank­kiin.

Tut­kin­ta aloi­tet­tiin Fi­nans­si­val­von­nan te­ke­män tut­kin­ta­pyyn­nön pe­rus­teel­la. Sen poh­jal­ta KRP teki asi­as­ta esi­sel­vi­tyk­sen, ja sii­nä esiin tul­lei­den seik­ko­jen vuok­si aloi­tet­tiin esi­tut­kin­ta.

KRP ei vie­lä kom­men­toi ri­ko­se­päi­lyä tai tut­kit­ta­via ri­kos­ni­mik­kei­tä.

– Tut­kin­ta on al­ku­vai­hees­sa, ja si­ten epäil­ty­jen lu­ku­mää­rään ja tut­kin­nan kes­toon ei vie­lä voi­da ot­taa kan­taa, tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­tar­kas­ta­ja Lau­ri Pa­ju­no­ja KRP:sta sa­noo tie­dot­tees­sa.

Hallinnolliset seuraamukset selvityksessä

Fi­nans­si­val­von­ta ker­too, et­tä pan­kin puut­teet tu­li­vat esiin nor­maa­lis­sa päi­vit­täi­ses­sä val­von­nas­sa.

– Fi­nans­si­val­von­nan teh­tä­vä on huo­leh­tia va­kau­des­ta ja luot­ta­muk­ses­ta fi­nans­si­mark­ki­noil­la. Tä­män vuok­si edel­ly­täm­me ja val­vom­me, et­tä toi­mi­jat nou­dat­ta­vat omaa toi­min­taan­sa kos­ke­vaa sään­te­lyä ja pörs­si­lis­tat­tui­na myös lis­ta­yh­ti­ö­sään­te­lyä. Tämä on edel­ly­tys luot­ta­muk­sel­le, ja sik­si puu­tum­me puut­tei­siin vä­lit­tö­mäs­ti, Fi­nans­si­val­von­nan joh­ta­ja Tero Ku­ren­maa sa­noo tie­dot­tees­sa.

Fi­nans­si­val­von­ta ker­too sel­vit­tä­vän­sä tar­vet­ta mää­rä­tä pan­kil­le hal­lin­nol­li­sia seu­raa­muk­sia ja val­vo­van­sa tii­viis­ti pan­kin toi­min­taa.

Fi­nans­si­val­von­ta on ra­hoi­tus- ja va­kuu­tus­val­von­ta­vi­ra­no­mai­nen, joka val­voo muun mu­as­sa pank­ke­ja sekä va­kuu­tus- ja elä­keyh­ti­öi­tä. Sil­lä on oi­keus mää­rä­tä hal­lin­nol­li­sia seu­raa­muk­sia fi­nans­si­sek­to­rin sään­te­lyä kos­ke­vis­ta rik­keis­tä. Jos rik­kei­siin liit­tyy epäi­ly ri­kok­ses­ta, Fi­nans­si­val­von­ta te­kee po­lii­sil­le esi­tut­kin­ta­pyyn­nön.

Asiakkaiden luottoriskiasemaa peitelty

Oma Sääs­tö­pank­ki ker­toi maa­nan­tai­na jul­kais­tus­sa osa­vuo­si­kat­sauk­ses­sa huo­man­neen­sa en­sim­mäi­sen vuo­si­nel­jän­nek­sen lo­pus­sa oh­jei­den vas­tais­ta toi­min­taa, joka li­sä­si luot­to­ris­kiä.

– Sel­vi­tys­työs­sä on il­men­nyt, et­tä pan­kin luo­to­nan­toon liit­ty­viä oh­jeis­tuk­sia on mer­kit­tä­väs­ti ri­kot­tu. Kyse on yk­sit­täis­ta­pauk­ses­ta, jos­sa asi­ak­kai­den luot­to­ris­ki­a­se­maa on pei­tel­ty muo­dos­ta­mal­la asi­a­kas­ko­ko­nai­suuk­sia tie­toi­ses­ti vir­heel­li­ses­ti ja puut­teel­li­sin tie­doin. Koh­teet si­joit­tu­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti ym­pä­ri Suo­mea ja koh­dis­tu­vat kiin­teis­tö­toi­mi­a­lal­le, pank­ki ker­toi.

Pank­ki ker­toi, et­tä sel­vi­tys­työn pe­rus­teel­la on var­mis­tet­tu, et­tä oh­jei­den vas­tai­nen toi­min­ta kos­kee noin kol­mea pro­sent­tia pan­kin kuu­den mil­jar­din eu­ron luot­to­sal­kus­ta.

– Ta­pah­tu­nut ote­taan erit­täin va­ka­vas­ti, ja on sel­vää, et­tä olem­me epä­on­nis­tu­neet, kun ky­sei­nen ta­pah­tu­ma­ket­ju on pääs­syt syn­ty­mään. Olem­me ryh­ty­neet laa­joi­hin konk­reet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin, jot­ta ky­ke­nem­me jat­kos­sa mi­ni­moi­maan ris­kin sen suh­teen, et­tä mi­tään vas­taa­vaa pää­si­si ta­pah­tu­maan.

Fi­nans­si­val­von­nan mu­kaan Oma Sääs­tö­pan­kin ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on va­kaa ja sil­lä on hyvä mak­su­val­mius ja va­ka­va­rai­suus. Pank­ki on lis­tat­tu Hel­sin­gin pörs­siin.

Per­jan­tai­na jul­kai­se­mas­saan tie­dot­tees­sa Oma Sääs­tö­pank­ki ker­toi, et­tä se toi­mii täy­des­sä yh­teis­työs­sä vi­ra­no­mais­ten kans­sa ja aut­taa asi­an sel­vit­tä­mi­ses­sä.