STT

Suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­lä ei enää ole lii­ke­toi­min­taa Ve­nä­jäl­lä, käy il­mi kaup­pa­ka­ma­rien vien­ti­joh­ta­ja­ky­se­lys­tä.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä 2,2 pro­sen­til­la on ve­täy­ty­misp­ro­ses­si Ve­nä­jäl­tä edel­leen kes­ken, mut­ta var­si­nais­ta lii­ke­toi­min­taa Ve­nä­jäl­lä ei ky­se­lyn mu­kaan ole enää yh­del­lä­kään suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sel­lä.

Tou­ko­kuun lo­pus­sa to­teu­tet­tuun kaup­pa­ka­ma­rien vien­ti­joh­ta­ja­ky­se­lyyn vas­ta­si 93 vien­tiy­ri­tys­tä eri puo­lil­ta Suo­mea.

Kaup­pa­ka­ma­rit ovat ky­sy­neet vien­tiy­ri­tyk­sil­tä lii­ke­toi­min­nas­ta Ve­nä­jäl­lä sen jäl­keen, kun maa aloit­ti hyök­käys­so­tan­sa vuon­na 2022. Tou­ko­kuus­sa teh­dys­sä ky­se­lys­sä en­sim­mäis­tä ker­taa yh­del­lä­kään yri­tyk­sel­lä ei ol­lut enää ak­tii­vis­ta lii­ke­toi­min­taa Ve­nä­jäl­lä.

Kun Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan al­koi hel­mi­kuus­sa 2022, 78 pro­sen­til­la ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä oli lii­ke­toi­min­taa Ve­nä­jäl­lä. Vuo­den pääs­tä so­dan al­ka­mi­ses­ta run­saal­la kuu­del­la pro­sen­til­la oli vie­lä lii­ke­toi­min­taa Ve­nä­jäl­lä ja 13 pro­sen­til­la oli ve­täy­ty­misp­ro­ses­si kes­ken.

– Suo­ma­lai­sy­ri­tyk­set ovat pois­tu­neet esi­mer­kil­li­ses­ti Ve­nä­jäl­tä. Ve­täy­ty­misp­ro­ses­sit aloi­tet­tiin heti so­dan alet­tua, ei­vät­kä ne ole ol­leet kai­kil­le yri­tyk­sil­le help­po­ja. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä ne on saa­tu ku­ta­kuin­kin pää­tök­seen, Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin kan­sain­vä­lis­ten asi­oi­den joh­ta­ja Päi­vi Poh­jan­hei­mo sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ve­nä­jän vas­tais­ten pa­kot­tei­den kier­tä­mi­sy­ri­tyk­siä ker­too koh­dan­neen­sa noin 33 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä, kun taas 61 pro­sent­tia ei ol­lut nii­tä koh­dan­nut.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä rei­lu 30 pro­sent­tia ai­koo osal­lis­tua Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen. Hie­man suu­rem­pi mää­rä – noin 33 pro­sent­tia – ei aio osal­lis­tua ja 37 pro­sent­tia ei vie­lä osaa sa­noa.

– Sel­lais­ten yri­tys­ten mää­rä, jot­ka ai­ko­vat osal­lis­tua Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen, on ky­se­ly­jem­me mu­kaan ol­lut hie­noi­ses­sa kas­vus­sa. Tämä on hyvä asia, sil­lä Uk­rai­nan pyr­kies­sä ra­ken­ta­maan maan­sa uu­del­leen suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­lä on pal­jon osaa­mis­ta ja an­net­ta­vaa, Poh­jan­hei­mo sa­noo.