STT

Ke­mi­ran pa­pe­ri- ja sel­lu­a­si­ak­kai­ta pal­ve­le­vaa tuo­tan­toa Ou­lus­sa, Äet­säs­sä ja Har­ja­val­las­sa py­säy­te­tään po­liit­tis­ten lak­ko­jen seu­rauk­se­na tä­män vii­kon ai­ka­na. Tuo­tan­non py­säh­ty­mi­sen seu­rauk­se­na työ lop­puu osal­ta työn­te­ki­jöis­tä. Ke­mi­ran mu­kaan hei­dän pal­kan­mak­sun­sa päät­tyy seit­se­män päi­vän jäl­keen.

Ke­mi­ran Pulp & Pa­per -lii­ke­toi­min­nan tuo­tan­to­joh­ta­ja Pent­ti Put­ki­nen ker­too STT:lle, et­tä py­säy­tet­tä­vil­lä tuo­tan­to­lin­joil­la työs­ken­te­lee joi­ta­kin kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä.

Ke­mi­ran Kuu­san­kos­ken tuo­tan­to­lai­tok­sen tuo­tan­to py­säy­tet­tiin jo maa­lis­kuus­sa.

Jo nel­jät­tä viik­koa jat­ku­vat po­liit­ti­set la­kot hait­taa­vat mer­kit­tä­väs­ti Ke­mi­ran tuo­tan­to­ket­jun toi­min­taa. Yh­tiö to­te­aa, et­tä sen tuo­tan­to­lai­tos­ten toi­min­taa jou­du­taan so­peut­ta­maan poik­keuk­sel­li­seen ti­lan­tee­seen.

Tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa jat­ke­taan hen­ki­lö-, pro­ses­si- ja ym­pä­ris­tö­tur­val­li­suu­del­le tär­kei­tä toi­min­to­ja ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti. Ke­mi­ra ker­too pyr­ki­vän­sä li­säk­si tur­vaa­maan huol­to­var­muu­del­le kriit­tis­ten tuot­tei­den saa­ta­vuu­den poik­keuk­sel­li­ses­ta ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta.

Pal­kan­saa­ja­kes­kus­jär­jes­tö SAK:n hal­li­tus on kool­la tors­tai­na, ja sen odo­te­taan tuol­loin ker­to­van, ai­ko­vat­ko sen jä­sen­lii­tot edel­leen jat­kaa po­liit­ti­sia lak­ko­jaan.