San­na Ni­ku­la, Mia Pel­to­la / STT

Pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­mäs­tä ero­tet­tu kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Vor­na­nen me­net­tää rop­pa­kau­pal­la vai­ku­tus­val­taa, kun hän pe­rus­taa oman edus­kun­ta­ryh­män. Yh­den hen­gen edus­kun­ta­ryh­mäl­lä ei ole ko­vin suur­ta vai­ku­tus­ta, en­nen kaik­kea sik­si, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set vaih­ta­vat Vor­na­sen ti­lal­le jon­kun toi­sen niis­sä va­li­o­kun­nis­sa, joi­den jä­sen hän on. Näin ar­vi­oi Tu­run yli­o­pis­ton edus­kun­ta­tut­ki­muk­sen kes­kuk­sen joh­ta­ja Mark­ku Jo­ki­si­pi­lä STT:lle.

Va­li­o­kun­nis­sa teh­dään mer­kit­tä­vä osa kan­sa­ne­dus­ta­jan työs­tä, ja pai­kat ja­e­taan par­la­men­taa­ris­ten voi­ma­suh­tei­den no­jal­la.

– Kes­kei­set työs­ken­te­ly­ta­vat muut­tu­vat hy­vin vai­ke­ak­si sii­nä koh­taa, kun on yk­si­nään yh­den hen­gen edus­kun­ta­ryh­män edus­ta­ja. Näh­tä­väk­si jää, mil­lai­sia va­li­o­kun­ta­paik­ko­ja Vor­na­nen saa vai saa­ko ol­len­kaan, Jo­ki­si­pi­lä sa­noo.

Edus­kun­nan apu­lais­pää­sih­tee­rin Timo Tuo­vi­sen mu­kaan va­li­o­kun­nat ase­te­taan vaa­li­kau­dek­si ker­ral­laan. Jo­kai­nen edus­kun­ta­ryh­mä saa paik­ko­ja ko­kon­sa mu­kaan.

– Edus­kun­ta­ryh­mäs­tä erot­ta­mi­nen ei vai­ku­ta va­li­o­kun­ta­paik­kaan vä­lit­tö­mäs­ti mi­ten­kään. El­lei edus­ta­ja it­se pyy­dä eroa va­li­o­kun­nan jä­se­nyy­des­tä, hän jat­kaa va­li­o­kun­nas­sa en­ti­seen ta­paan, Tuo­vi­nen sa­noo STT:lle.

Puo­lue saat­taa kui­ten­kin ha­lu­ta pot­kia ryh­mäs­tä ero­te­tun kan­sa­ne­dus­ta­jan pois va­li­o­kun­ta­pai­kal­ta tai -pai­koil­ta ja ni­me­tä ti­lal­le toi­sen edus­ta­jan. Jos kan­sa­ne­dus­ta­ja ei suos­tu luo­pu­maan va­paa­eh­toi­ses­ti pai­kas­taan tai pai­kois­taan, va­li­o­kun­ta voi­daan ha­jot­taa ja aset­taa uu­del­leen. Näin ta­pah­tui vii­me vaa­li­kau­del­la, kun pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta pois pot­kit­tu Ano Tur­ti­ai­nen ei suos­tu­nut ero­a­maan puo­lus­tus­va­li­o­kun­nan va­ra­jä­se­nen pai­kal­ta.

Tors­tai­na edus­kun­ta­ryh­mäs­tä ero­tet­tu Vor­na­nen on ai­na­kin vie­lä jä­se­ne­nä muun mu­as­sa edus­kun­nan val­ti­o­va­rain­va­li­o­kun­nas­sa ja tie­dus­te­lu­val­von­ta­va­li­o­kun­nas­sa. Pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Jani Mä­ke­lä sa­noi tors­tai­na, et­tä va­li­o­kun­ta­pai­kat kuu­lu­vat edus­kun­ta­ryh­mäl­le ja sään­tö­jen mu­kaan edus­ta­ja, joka ero­aa tai tu­lee ero­te­tuk­si ryh­mäs­tä, on niis­tä vel­vol­li­nen luo­pu­maan. Tämä kes­kus­te­lu käy­dään Mä­ke­län mu­kaan kui­ten­kin myö­hem­min.

Vaik­ka Vor­na­nen pot­kit­tai­siin ulos ny­kyi­sil­tä va­li­o­kun­ta­pai­koil­taan, hän ei vält­tä­mät­tä jää ko­ko­naan il­man va­li­o­kun­ta­paik­kaa. Tuo­vi­sen mu­kaan läh­tö­koh­ta­na on, et­tä kan­sa­ne­dus­ta­ja on jon­kin va­li­o­kun­nan jä­sen. Käy­tän­nös­sä isom­mat edus­kun­ta­ryh­mät ovat osoit­ta­neet myös yh­den hen­gen ryh­mil­le va­li­o­kun­ta­pai­kan, vaik­ka suh­teel­li­suus­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti tar­kas­tel­tu­na sel­lais­ta ei he­rui­si­kaan.

– Ei yh­den hen­gen ryh­mäl­le var­mas­ti sitä kaik­kein ha­lu­tuin­ta va­li­o­kun­ta­paik­kaa osoi­te­ta, Tuo­vi­nen sa­noo.

Esi­mer­kik­si Tur­ti­ai­nen oli vii­me vaa­li­kau­den lo­pul­la lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­nan va­ra­jä­sen.

Edus­kun­ta­ryh­mäs­tä erot­ta­mi­nen ja oman ryh­män pe­rus­ta­mi­nen ei vai­ku­ta mi­ten­kään Vor­na­sen oi­keuk­siin ja vel­vol­li­suuk­siin kan­sa­ne­dus­ta­ja­na. Esi­mer­kik­si kan­sa­ne­dus­ta­jien laa­ja pu­he­oi­keus kos­kee yh­tä lail­la yh­den hen­gen edus­kun­ta­ryh­miä kuin mui­ta­kin, jo­ten pu­heen­vuo­ro­ja Vor­na­nen pää­see edel­leen pi­tä­mään täy­sis­tun­to­kes­kus­te­luis­sa. Pu­he­mie­his­tön asia sit­ten on, kuin­ka hä­nel­le pu­heen­vuo­ro­ja myön­ne­tään, Jo­ki­si­pi­lä sa­noo.

Erot­ta­mi­nen edus­kun­ta­ryh­mäs­tä ei vai­ku­ta myös­kään Vor­na­sen palk­ki­oon mil­lään ta­val­la. Hän kuit­taa jat­kos­sa­kin kan­sa­ne­dus­ta­ja­na 7 137 eu­roa kuus­sa, min­kä li­säk­si hä­nel­lä on oi­keus esi­mer­kik­si ku­lu­kor­vauk­siin.

Yh­den ei­kä kah­den hen­gen edus­kun­ta­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jil­le ei mak­se­ta li­sä­palk­ki­o­ta, jo­ten Vor­na­nen jää täs­tä pait­si. Sen si­jaan hä­nen yh­den hen­gen ryh­mäl­leen mak­se­taan niin sa­not­tua ryh­mä­kans­li­a­ra­haa. Sen suu­ruus on 1 977 eu­roa kuu­kau­des­sa. Ra­haa mak­se­taan vält­tä­mät­tö­män hen­ki­lös­tön palk­kaa­mis­ta sekä mui­ta ryh­män toi­min­nas­ta ai­heu­tu­via me­no­ja var­ten.

Jo­ki­si­pi­lä kat­soo, et­tä Vor­na­sen yh­teis­työ­mah­dol­li­suu­det eri suun­tiin ei­vät tu­le­vi­na vuo­si­na näy­tä lu­paa­vil­ta

– Vaik­ka ri­kos­syyt­teet ja mah­dol­li­set tuo­mi­ot vie­lä puut­tu­vat, niin jo se, et­tä kan­sa­ne­dus­ta­ja on ol­lut täl­lai­ses­sa asi­as­sa jul­ki­suu­des­sa, eris­tää hä­net var­mas­ti edus­kun­nas­sa, Jo­ki­si­pi­lä sa­noo.

Vor­na­nen on ai­na­kin vie­lä pe­rus­suo­ma­lais­ten jä­sen. Mah­dol­li­nen puo­lu­ees­ta erot­ta­mi­nen on eril­li­nen pro­ses­sin­sa. Sii­tä päät­tää tar­vit­ta­es­sa pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lu­e­hal­li­tus. Pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ei ole ker­rot­tu, mil­loin puo­lu­e­hal­li­tus on kool­la.

Mah­dol­li­nen erot­ta­mi­nen puo­lu­ees­ta ei se­kään vai­kut­tai­si edus­ta­jan­toi­men hoi­ta­mi­seen.

– Tie­tyl­lä ta­val­la täs­sä edus­kun­ta­työs­sä se edus­kun­ta­ryh­mä on var­mas­ti se mer­ki­tyk­sel­li­sem­pi vii­te­ryh­mä, Tuo­vi­nen to­te­aa.

Pe­rus­tus­lain mu­kaan kan­sa­ne­dus­ta­ja voi­daan edus­kun­nan pää­tök­sel­lä erot­taa, jos hän saa lain­voi­mai­sen van­keus­tuo­mi­on ri­kok­ses­ta. Eh­dol­li­nen tuo­mio riit­tää, mut­ta pelk­kä syy­te tai sak­ko­tuo­mio ei.

Kan­sa­ne­dus­ta­ja voi myös it­se ha­kea eroa edus­kun­nas­ta. Edus­kun­ta voi sen myön­tää hy­väk­syt­tä­väs­tä syys­tä.

Vor­na­nen oli osal­li­se­na am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­ses­sa ra­vin­to­lan edus­tal­la Hel­sin­gis­sä vii­me vii­kon tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yö­nä. Hä­nen epäil­lään uhan­neen aseel­la kah­ta ih­mis­tä ja am­pu­neen sen jäl­keen maa­han. Po­lii­sil­ta saa­dun tie­don mu­kaan Vor­na­nen on ko­ke­nut tul­leen­sa uha­tuk­si en­nen aseen käyt­töä. Po­lii­si ei ole vah­vis­ta­nut epäil­lyn hen­ki­löl­li­syyt­tä, vaan pu­hu­nut vain 54-vuo­ti­aas­ta mie­hes­tä.

Vor­na­nen sa­noi tors­tai­na tie­dot­tees­sa, et­tei hä­nen edus­kun­nas­ta ero­a­mi­sel­leen tai erot­ta­mi­sel­leen ei ole ole­mas­sa nyt ju­ri­dis­ta pe­rus­tet­ta. Vor­na­nen sa­noi ai­ko­van­sa pyy­tää it­se eroa, mi­kä­li pe­rus­teet tuo­mi­ois­tui­men lain­voi­mai­sen pää­tök­sen jäl­keen il­me­ne­vät.

Vor­na­nen on en­sim­mäi­sen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­tä ja si­vii­li­am­ma­til­taan po­lii­si. Hän il­moit­ti heti tors­tai­sen erot­ta­mi­suu­ti­sen jäl­keen ai­ko­van­sa pe­rus­taa oman edus­kun­ta­ryh­män.