San­na Ni­ku­la, Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Kään­ny­tys­lain vai­keuk­sia on yri­tet­ty rat­koa edus­kun­nas­sa eri ryh­mis­sä, ja myös pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pol­la (kok.) on ol­lut omia kes­kus­te­lu­jaan muun mu­as­sa SDP:n kans­sa. Hal­lin­to­va­li­o­kun­ta ei saa­nut aa­mu­päi­väl­lä mie­tin­tö­ään val­miik­si, ja vie­lä il­ta­päi­väl­lä oli epä­sel­vää, jat­kuu­ko va­li­o­kun­nan ko­kous myö­hem­min tä­nään.

Kiis­ta­na­lai­nen la­kie­si­tys on poik­keus­la­ki. Se vaa­tii edus­kun­nas­sa vii­den kuu­de­so­san enem­mis­tön, jot­ta se saa­tai­siin voi­maan täl­lä vaa­li­kau­del­la. Lä­pi­me­no on kiin­ni op­po­si­ti­o­puo­lue SDP:n edus­ta­jis­ta.

Or­po sa­noi, et­tä nyt ha­e­taan sel­lais­ta rat­kai­sua, jon­ka taak­se vaa­dit­ta­va enem­mis­tö oli­si mah­dol­lis­ta saa­da. Hän ker­toi kan­nus­ta­neen­sa myös SDP:tä et­si­mään sel­lai­sia rat­kai­su­ja.

– Mi­nus­ta ai­na­kin on vah­va yri­tys, et­tä rat­kai­sut löy­ty­vät. Kyl­lä­hän kaik­ki ym­mär­tä­vät, lä­hes kaik­ki, tä­män ti­lan­teen vaa­ral­li­suu­den ja vai­keu­den, Or­po kom­men­toi kes­kus­te­lu­ja toi­mit­ta­jil­le edus­kun­nas­sa.

SDP vaa­tii, et­tä la­kie­si­tyk­seen teh­dään vä­hin­tään pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan edel­lyt­tä­mät muu­tok­set hal­lin­to­va­li­o­kun­nas­sa. Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta edel­lyt­ti, et­tä esi­tyk­seen muun mu­as­sa li­sä­tään sään­te­lyä oi­keus­tur­va­kei­nois­ta.

SDP:ssä ha­lu­taan myös, et­tä hal­lin­to­va­li­o­kun­nan mie­tin­tö kä­vi­si vie­lä pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan tar­kas­te­lus­sa. Täs­tä­kin neu­vo­tel­laan yhä.

Hal­li­tus­puo­lue RKP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ot­to An­ders­son on jo ai­em­min ker­to­nut, et­tei vaa­di kään­ny­tys­la­kia kos­ke­vas­sa ää­nes­tyk­ses­sä ai­ka­naan ryh­mä­ku­ria. Pää­mi­nis­te­ri Or­po vie­rai­li tä­nään RKP:n ryh­mä­ko­kouk­ses­sa, kos­ka hä­net oli sin­ne kut­sut­tu. An­ders­so­nin mu­kaan ky­sees­sä oli vain ti­lan­ne­kat­saus.

– En­nen ke­sää on hyvä käy­dä läpi yleis­ku­vaa. Erit­täin hyvä ja ra­ken­ta­va kes­kus­te­lu pää­mi­nis­te­rin kans­sa.

Sen enem­pää hän ei kes­kus­te­lun si­säl­töä avan­nut. An­ders­son on it­se hal­lin­to­va­li­o­kun­nan jä­sen, ei­kä ha­lun­nut kom­men­toi­da myös­kään va­li­o­kun­nas­sa kes­ken ole­vaa työ­tä.

RKP on ker­to­nut odot­ta­van­sa, et­tä asia kä­si­tel­lään edus­kun­nas­sa en­nen kuin se muo­dos­taa lo­pul­li­sen kan­tan­sa. Puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja An­ders Ad­lerc­reutz sa­noi, et­tä hal­lin­to­va­li­o­kun­nas­sa on teh­ty töi­tä läpi vii­kon­lo­pun ja ha­et­tu rat­kai­su­ja.

– Toi­vot­ta­vas­ti pää­se­vät koh­ta­puo­liin maa­liin.

SDP:n ryh­mäl­lä oli aa­mu­päi­väl­lä in­fo­ti­lai­suus, jos­sa päi­vi­tet­tiin neu­vot­te­lu­ti­lan­net­ta. Puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jan Ant­ti Lindt­ma­nin mu­kaan so­pua ha­e­taan, mut­ta vie­lä sitä ei ole.

– Kes­keis­tä on, et­tä aset­ta­mam­me ta­voit­teet ja eh­dot la­kie­si­tyk­sen pa­ran­ta­mi­ses­ta täyt­ty­vät, mut­ta vie­lä sel­lais­ta ei ole ole­mas­sa. Nyt hal­lin­to­va­li­o­kun­ta jat­kaa työ­tään ja ryh­mäm­me jää odot­ta­maan, on­ko mah­dol­lis­ta saa­vut­taa so­pua. Vie­lä sel­lais­ta ei ole, Lindt­man sa­noi ryh­mä­ko­kouk­sen pää­tyt­tyä.

Lindt­man sa­noi SDP:n edel­lyt­tä­neen myös jo ai­em­min, et­tä hal­li­tus­puo­lu­eet ovat esi­tyk­sen ta­ka­na yk­si­mie­li­ses­ti.

Op­po­si­ti­os­sa va­sem­mis­to­liit­to vas­tus­taa la­kie­si­tys­tä, ja myös vih­re­ät suh­tau­tuu sii­hen kriit­ti­ses­ti. SDP:stä ai­na­kin puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Na­si­ma Raz­my­ar ja kan­sa­ne­dus­ta­jat Eli­sa Geb­hard ja Jo­han Kvarnst­röm ovat vas­tus­ta­neet hal­li­tuk­sen esi­tys­tä.

La­kie­si­tys on ris­ti­rii­das­sa Suo­men pe­rus­tus­lain ja kan­sain­vä­lis­ten ih­mi­soi­keus­so­pi­mus­ten kans­sa. SDP ha­lu­aa esi­tyk­seen ta­sa­pai­noa tur­val­li­suu­den ja toi­saal­ta Suo­men kan­sain­vä­lis­ten si­tou­mus­ten kans­sa.

SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Tyt­ti Tup­pu­rai­nen ar­vi­oi ko­ko­nai­suu­den ole­van hal­lin­to­va­li­o­kun­nal­le vai­kea. Hä­nen mu­kaan­sa sii­hen liit­tyy yh­tääl­tä ra­jan tur­val­li­suus ja toi­saal­ta Suo­men ih­mi­soi­keus­vel­voit­teet.

– Mi­ten voi­daan var­mis­taa, et­tä teh­tä­vät kor­jauk­set kai­kil­la ta­voin ta­voit­ta­vat lain tar­koi­tuk­sen, ja toi­saal­ta, mi­ten voi­daan var­mis­taa, et­tä mi­ni­moi­daan ai­dos­ti rik­ko­muk­sia ih­mi­soi­keus­vel­voit­tei­siin.

Hal­lin­to­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mau­ri Pel­to­kan­gas (ps.) us­koi aa­mu­päi­väl­lä, et­tä asi­an kä­sit­te­lyä jat­ke­taan va­li­o­kun­nas­sa edus­kun­nan täy­sis­tun­non jäl­keen, mut­tei läh­te­nyt spe­ku­loi­maan, voi­ko mie­tin­tö val­mis­tua myö­hem­min tä­nään.

Il­ta­päi­väl­lä Pel­to­kan­gas sa­noi STT:lle, et­tei va­li­o­kun­nan ko­kouk­sen jat­ka­mi­ses­ta ol­lut vie­lä tie­toa.

Edus­kun­nan täy­sis­tun­to ko­koon­tui kel­lo 12 ää­nes­tä­mään DCA-so­pi­muk­ses­ta ja va­li­o­kun­ta lo­pet­ti sitä en­nen ko­kouk­sen­sa.

Vii­me vii­kol­la va­li­o­kun­ta kä­sit­te­li la­kie­si­tys­tä ura­kal­la.

Per­jan­tai­na va­li­o­kun­ta ko­koon­tui kah­teen ot­tee­seen. STT:n tie­to­jen mu­kaan hal­lin­to­va­li­o­kun­ta neu­vot­te­li mie­tin­nös­tä ko­kous­ten vä­lis­sä su­pis­te­tul­la ko­koon­pa­nol­la, jos­sa esi­mer­kik­si SDP:tä edus­ti­vat va­li­o­kun­ta­vas­taa­va Ee­me­li Pel­to­nen ja Eve­lii­na Hei­nä­luo­ma.

Myös tors­tai­na neu­vo­tel­tiin su­pis­te­tul­la ko­koon­pa­nol­la ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten, SDP:n, kes­kus­tan ja RKP:n kes­ken.

Kään­ny­tys­lain avul­la ha­lu­taan tor­jua Ve­nä­jän Suo­men itä­ra­jal­le koh­dis­ta­maa vä­li­neel­lis­tet­tyä maa­han­tu­loa. Nyt Suo­men itä­ra­ja on ol­lut pit­kään kiin­ni hen­ki­lö­lii­ken­teel­tä.