Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Alu­e­val­tuu­tet­tu Vesa Ja­lo­nen on syys­tä sui­vaan­tu­nut. Alu­e­hal­li­tuk­sel­ta kes­ti yli kak­si kuu­kaut­ta ot­taa hä­nen te­ke­män­sä oi­kai­su­vaa­ti­mus kä­sit­te­lyyn.

Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen kä­sit­te­ly si­jaan alu­e­hal­li­tus muut­ti oma-aloit­tei­ses­ti hal­lin­to­sään­töä, jon­ka alu­e­val­tuus­to hy­väk­syi.

– Hy­vää hal­lin­to­ta­paa täs­sä ei ai­na­kaan nou­da­tet­tu, sa­noo Vesa Ja­lo­nen.

Hän esit­te­lee myös alu­e­val­tuus­ton lais­sa sää­det­ty­jä teh­tä­viä, jois­ta yk­si kes­kei­nen on sote-kes­kus­ten saa­vut­ta­vuu­teen liit­ty­vät mer­kit­tä­vät muu­tok­set.

Alu­e­val­tuus­to päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti hy­väk­syä vii­me mar­ras­kuus­sa alu­e­hal­li­tuk­sen eh­do­tuk­sen, jon­ka myö­tä hal­lin­to­sään­töä uu­dis­tet­tiin.

Tä­män jäl­keen alu­e­hal­li­tus kä­sit­te­li pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maa vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa. Alu­e­hal­li­tus päät­ti eh­dot­taa val­tuus­tol­le, et­tä se hy­väk­syy Pal­ve­lu­verk­ko 2030 -suun­ni­tel­man sekä to­te­si, et­tä lo­pul­li­set pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­set teh­dään hal­lin­to­sään­nön mu­kai­sin pää­tös­val­tuuk­sin ja val­tuut­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jat käyn­nis­tä­mään toi­men­pi­teet suun­ni­tel­mas­sa esi­tet­ty­jen muu­tos­ten val­mis­te­le­mi­sek­si.

Ja­lo­nen pi­tää vä­hin­tään hy­vän hal­lin­to­ta­van vas­tai­se­na, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­ja esit­tää jat­ko­val­mis­te­lua alu­e­hal­li­tuk­sel­le, joka val­mis­te­lee tar­kem­man esi­tyk­sen sii­tä, min­kä ta­soi­set pal­ve­lu­verk­koon liit­ty­vät pää­tök­set jat­kos­sa kuu­lu­vat alu­e­val­tuus­tol­le, alu­e­hal­li­tuk­sel­le ja vi­ran­hal­ti­joil­le.

Asia vie­dään pää­tet­tä­väk­si alu­e­hal­li­tuk­seen ja tie­dok­si alu­e­val­tuus­toon.

– Ei­kö val­tuus­ton pi­täi­si ol­la se elin, joka käyt­tää ylin­tä val­taa, päi­vit­te­lee Ja­lo­nen.

Hän ha­lu­aa vie­lä pai­not­taa hal­lin­to­sään­töä, jos­sa ei tul­kin­nan va­raa ole eli alu­e­val­tuus­to päät­tää kai­kis­ta pal­ve­lu­verk­koon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

Yk­sin­ker­tais­tet­tu­na val­tuus­ton pää­tös mer­kit­see sitä, et­tä val­tuus­to päät­tää sote-kes­kuk­sis­ta ja hal­li­tus esi­mer­kik­si ter­vey­sa­se­mien lak­kaut­ta­mi­sis­ta.

Vi­ran­hal­ti­joi­den mu­kaan pal­ve­lu­verk­ko koos­tuu sa­dois­ta eri osa­te­ki­jöis­tä ja on pää­o­sin ope­ra­tii­vis­ta toi­min­taa, joka pe­rus­tuu pal­ve­lu­verk­ko­tar­peen muu­tok­siin, hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­teen sekä toi­min­nan ja ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen.

Vir­ka­mies­joh­don mu­kaan, jos kaik­ki pää­tök­set ja muu­tok­set vie­täi­siin alu­e­val­tuus­toon, ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­mi­nen muo­dos­tui­si erit­täin vai­ke­ak­si.

Vesa Ja­lo­nen sai vii­me vii­kol­la elä­ke­pa­pe­rit. Hän­tä ovat pit­kään vai­van­net pa­hat kul­ke­mis­ta ja ar­kie­lä­mään hait­taa­vat vam­mat.

Pit­kään kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa Eu­ra­jo­el­le vai­kut­ta­nut Ja­lo­nen on kh:n jä­sen, alue- ja maa­kun­ta­val­tuu­tet­tu sekä kun­ta­lii­ton va­ra­jä­sen. Va­ra­jä­se­net osal­lis­tu­va var­si­nais­ten jä­sen­ten ta­paan ko­kouk­siin.

– Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa jat­ka­mi­ses­ta en ole teh­nyt pää­tök­siä, hän sa­noo ja muis­tut­taa, et­tä te­ke­mis­tä kyl­lä riit­tää.

Hän hoi­taa 18 vuo­de­paik­kaa si­säl­tä­vän ma­ja­ta­lon vuok­raa­mis­ta ly­hy­tai­kai­seen käyt­töön. Ja­lo­nen ti­tu­lee­raa it­se­ään ma­ja­ta­lon isän­näk­si.

– Täs­sä työs­sä riit­tää so­pi­vas­ti puu­haa. Ai­ka ei tule pit­käk­si.

Ja­lo­sen ti­lat ovat ky­syt­ty­jä. En­sim­mäi­set va­paat huo­neet löy­ty­vät vas­ta elo­kuul­ta.

Mie­hen oma liik­ku­mi­nen on olo­suh­tei­den pa­kos­ta jää­nyt. Penk­kiur­hei­li­ja­na hän kui­ten­kin on ak­tii­vi­nen.

Ei­kä Lu­kon kau­den lop­pu­mi­nen­kaan es­tä jää­kie­kon seu­raa­mis­ta. Lii­gan fi­naa­le­ja ja maa­ot­te­lui­ta hän seu­raa tii­vis­ti te­le­vi­si­os­ta.