STT

Suo­men Jää­kiek­ko­tuo­ma­rien Liit­to (SJTL) jul­kai­si maa­nan­tai­na avoi­men kir­jeen kos­kien vii­me ai­koi­na ko­hua nos­tat­ta­nei­ta ta­pauk­sia, jois­sa eten­kin Lii­gan val­men­ta­jat ovat kri­ti­soi­neet ero­tuo­ma­rei­ta. Lii­ton pu­heen­joh­ta­jan Pek­ka Haa­ja­sen al­le­kir­joit­ta­mas­sa kir­jees­sä toi­vo­taan "tun­net­ta ja in­to­hi­moa pe­liin – ei käy­tä­vil­le ja leh­dis­tö­ti­lai­suuk­siin".

– Vii­mei­sen vii­kon ot­si­kot ei­vät ole ol­leet iloi­sia. Kes­ki­ös­sä on ol­lut asi­a­ton käy­tös. Kau­den alus­sa yh­tei­ses­ti so­vi­tus­ta eet­ti­ses­tä sään­nös­tös­tä – code of con­duct – ei ole ol­lut tie­to­a­kaan. Käy­tä­vil­lä on ol­lut huu­te­li­joi­ta ja rää­vis­te­li­jöi­tä ai­van lii­an pit­kään. Huo­no käy­tös ei ole hy­väk­syt­tä­vää, kir­jees­sä to­de­taan ja toki mai­ni­taan, et­tä "sel­väs­ti suu­rin osa lii­ga­yh­tei­söä toi­mii asi­al­li­ses­ti ja käyt­täy­tyy hy­vin".

Tuo­ma­rit muis­tut­ta­vat, et­tä lii­ga­kau­ka­lot ja nii­den ym­pä­ris­töt ovat myös hei­dän työ­paik­ko­jaan.

– Vuo­den 2024 Suo­mes­sa työ­pai­koil­la pi­tää käyt­täy­tyä asi­al­li­ses­ti ei­kä huo­nol­le käy­tök­sel­le ole oi­keu­tus­ta in­to­hi­mon, tun­teen, omien­sa puo­lien pi­tä­mi­sen, si­säi­sen koo­din, omas­ta mie­les­tään vää­ryy­den ko­ke­muk­sen tai min­kään muun syyn pe­rus­teel­la. In­to­hi­moa pi­tää har­joit­taa asi­al­li­ses­ti, ris­ti­rii­to­ja pi­tää pys­tyä il­mai­se­maan ja rat­ko­maan sa­moin asi­al­li­ses­ti. Jää­kiek­ko ei ole muus­ta yh­teis­kun­nas­ta ir­ral­laan ole­va saa­re­ke.

Kir­jees­sä to­de­taan, et­tä "lii­ga­e­ro­tuo­ma­rin työ on vai­ke­aa ja nä­ke­my­se­ro­ja ja vir­hei­tä sat­tuu joka pe­lis­sä".

– Niil­tä ei voi vält­tyä niin kau­an kuin ih­mi­set ovat tuo­ma­rei­na. Tuo­ma­rei­den kou­lu­tus-, tark­kai­lu- ja pa­lau­te­jär­jes­tel­mä toi­mii ajan­ta­sai­ses­ti ja jo­kai­nen tuo­ma­ri tie­tää jo­kai­sen ot­te­lun jäl­keen, mikä meni hy­vin ja mis­sä pi­tää pa­ran­taa.

– Tuo­ma­rei­den toi­min­taa saa ar­vos­tel­la. Ky­sy­mys­ten, ar­vi­oin­tien ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen pi­tää ol­la toki asi­al­lis­ta.

Suurin syy uran lopettamiseen

SJTL:n muu­ta­ma kau­si sit­ten te­ke­mäs­sä ky­se­lys­sä sel­vi­si, et­tä tuo­ma­riu­ran lo­pet­ta­mi­sen suu­rin syy on ol­lut tuo­ma­rei­den koh­taa­ma huo­no käy­tös.

– Lii­ga­kie­kos­ta on tul­lut mer­kit­tä­vää viih­de­lii­ke­toi­min­taa, mut­ta kui­ten­kin ai­na on kyse ur­hei­lus­ta, pal­lo­pe­lis­tä. Hyvä lii­ga­yh­tei­sö, lii­ga­tuo­ma­rit ha­lu­a­vat täl­lä avoi­mel­la kir­jeel­lä pe­rään­kuu­lut­taa hy­viä käy­tös­ta­po­ja ja reh­tiä mei­nin­kiä. Mitä jos me kaik­ki lii­ga­toi­mi­jat kes­kit­tyi­sim­me omiin hom­miim­me ja roo­lei­him­me, pi­det­täi­siin jo­kai­nen oma kom­mu­ni­kaa­ti­om­me asi­al­li­se­na ja pu­he­li­met toi­mi­vi­na, kun­ni­oi­te­taan toi­si­am­me ja pe­liä.