Mar­kus Puo­la­ka­na­ho / STT

Isien osuus van­hem­pain­päi­vä­ra­ha­päi­vis­tä nou­si vii­me vuon­na va­jaa­seen 16 pro­sent­tiin, Kela tie­dot­taa. Tie­dot sel­vi­ä­vät vii­me vuo­den Ke­lan lap­si­per­he-etuus­ti­las­tos­ta.

Osuus kas­voi tois­sa vuo­des­ta 3,4 pro­sent­tiyk­sik­köä. Tuol­loin mie­hil­le kor­vat­tu­jen van­hem­pain­päi­vä­ra­ha­päi­vien osuus oli rei­lut 12 pro­sent­tia. Isät ha­lu­a­vat Ke­lan mu­kaan siis ja­kaa yhä enem­män pien­ten las­ten hoi­toa.

Nai­set käyt­ti­vät etuut­ta yhä sel­väs­ti mie­hiä ah­ke­ram­min, sil­lä 84 pro­sent­tia van­hem­pain­päi­vä­ra­ha­päi­vis­tä kor­vat­tiin nai­sil­le.

Van­hem­pain­päi­vä­ra­ho­ja sai vii­me vuon­na yli 137 000 ih­mis­tä, jois­ta 75 000 oli nai­sia ja va­jaat 62 000 mie­hiä. Ke­lan tut­ki­mus­pääl­lik­kö An­ne­li Miet­ti­nen ker­too STT:lle, et­tä tä­hän jouk­koon on las­ket­tu kaik­ki päi­vä­ra­han saa­jat riip­pu­mat­ta sii­tä, mon­ta­ko päi­vä­ra­ha­päi­vää on nos­ta­nut.

– Eli isät ovat käyt­tä­neet noin 16 pro­sent­tia päi­vis­tä, Miet­ti­nen täh­den­tää.

Lap­si­per­he-etuus­ti­las­tos­ta sel­vi­ää myös, et­tä osit­tai­sen van­hem­pain­päi­vä­ra­han suo­sio kas­voi. Vii­me vuon­na sitä mak­set­tiin yli 1 260 ih­mi­sel­le, kun tois­sa vuon­na osit­tais­ta van­hem­pain­ra­haa sai rei­lut 460 ih­mis­tä.

Osit­tais­ta van­hem­pain­ra­haa saa­va van­hem­pi hoi­taa las­ta vain osan päi­väs­tä ja on sa­maan ai­kaan osa-ai­ka­työs­sä. Kun on yh­den päi­vän osit­tai­sel­la van­hem­pain­va­paal­la, päi­vä­ra­ha­kiin­ti­ös­tä ku­luu vain puo­li­kas van­hem­pain­päi­vä­ra­ha­päi­vä.

Miet­ti­sen mu­kaan osit­tai­sen van­hem­pain­ra­han käyt­tö muut­tui tois­sa vuon­na voi­maan tul­lees­sa per­he­va­paa­uu­dis­tuk­ses­sa jous­ta­vam­mak­si, mikä on voi­nut li­sä­tä kiin­nos­tus­ta sen käyt­tä­mi­seen.

– Ai­em­man jär­jes­tel­män mu­kaan osit­tai­sen van­hem­pain­päi­vä­ra­han tai van­hem­pain­ra­han käyt­tö edel­lyt­ti sitä, et­tä kum­pi­kin van­hem­pi ly­hen­tää työ­ai­kaan­sa. Nyt tämä eh­to pois­tui, Miet­ti­nen sa­noo.

Nyt siis per­he voi esi­mer­kik­si päät­tää, et­tä vain toi­nen van­hem­mis­ta käyt­tää päi­vä­ra­han osit­tai­se­na.

Toi­nen jous­ta­vuut­ta li­sän­nyt te­ki­jä on Miet­ti­sen mu­kaan se, et­tä uu­dis­tuk­sen jäl­keen osa-ai­kai­suu­den on voi­nut jär­jes­tää niin­kin, et­tä on mah­dol­lis­ta ol­la osan viik­koa van­hem­pain­va­paal­la ja osan viik­koa töis­sä. Täl­lai­nen pät­kit­täi­nen van­hem­pain­va­paal­la ole­mi­nen vaa­tii toki työ­nan­ta­jan suos­tu­muk­sen, mut­ta laki suo tä­hän mah­dol­li­suu­den, Miet­ti­nen li­sää.

Ke­lan mu­kaan per­he-etuuk­sien sum­ma vä­he­ni edel­lis­vuo­des­ta hie­man. Vii­me vuon­na Kela mak­soi per­he-etuuk­sia yh­teen­sä va­jaat 2 900 mil­joo­naa eu­roa, mikä oli 3,7 pro­sent­tia vä­hem­män kuin tois­sa vuon­na. Lä­hes puo­let vii­me vuo­den mak­se­tuis­ta per­he-etuuk­sis­ta oli lap­si­li­siä.

Kaik­kia lap­si­per­hei­den etuuk­sia mak­set­tiin edel­lis­vuot­ta vä­hem­män ela­tus­tu­kea lu­kuun ot­ta­mat­ta. Eni­ten vä­he­ni­vät Ke­lan mu­kaan lap­si­li­sän me­not.

Usei­den etuuk­sien saa­ja- ja lap­si­mää­rät ovat pie­nen­ty­neet syn­ty­vyy­den las­kun vuok­si, Kela ker­too.