Ma­ria Ros­vall / STT

Syyt­tä­jä vaa­tii nuo­rel­le kus­kil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta Huit­ti­sis­sa Sa­ta­kun­nas­sa vii­me ke­sä­nä ta­pah­tu­nees­ta ulo­sa­jos­ta. Elo­kui­ses­sa tur­mas­sa kuo­li au­tos­sa mat­kus­ta­nut 16-vuo­ti­as poi­ka, ja kus­ki sekä kol­me muu­ta alai­käis­tä mat­kus­ta­jaa sai­vat vam­mo­ja.

On­net­to­muus sat­tui hie­man puo­le­nyön jäl­keen lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä. Syyt­tä­jän mu­kaan ta­pah­tu­ma-ai­kaan 17-vuo­ti­as syy­tet­ty ajoi ko­vaa yli­no­peut­ta ja oli en­nen ulo­sa­joa teh­nyt usei­ta vaa­ral­li­sia ohi­tuk­sia. Hän oli muun mu­as­sa ol­lut lä­hel­lä tör­mä­tä vas­taan tul­lee­seen lin­ja-au­toon.

– Li­säk­si (syy­tet­ty) on ryh­ty­nyt pi­ka­tiel­lä ohit­ta­maan edes­sään kul­ke­nei­ta sa­maan seu­ru­ee­seen kuu­lu­nei­ta kol­mea muu­ta au­toa. (Syy­tet­ty) on ohi­tuk­sen ai­ka­na ja sen jäl­keen käyt­tä­nyt ar­vi­ol­ta 200 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peut­ta, syyt­tees­sä sa­no­taan.

Kaikki autossa alaikäisiä

Tur­ma sat­tui Kor­ke­a­kos­ken­tiel­lä osuu­del­la, jos­sa oli 50 km/h no­peus­ra­joi­tus. Syyt­tä­jän mu­kaan 17-vuo­ti­as oli het­keä en­nen ulo­sa­joa aja­nut vä­hin­tään 100 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la.

– Kor­ke­a­kos­ken­tien kaar­tu­es­sa erään mä­en­har­jan­teen jäl­keen (syy­te­tyn) kul­jet­ta­man au­ton kul­ku­suun­taan näh­den oi­ke­al­le (syy­tet­ty) on me­net­tä­nyt au­ton hal­lin­nan. Au­to on tä­män seu­rauk­se­na ajau­tu­nut vas­taan­tu­le­van lii­ken­teen ajo­kais­tan yli tien va­sem­mal­la puo­lel­la ole­vaan noin met­rin sy­vyi­seen ojaan ja osu­nut siel­lä tie­liit­ty­män alit­ta­vaan oja­rum­puun, mis­tä au­to on edel­leen sin­kou­tu­nut il­maan ja pää­ty­nyt lo­pul­ta ai­na­kin 7,40 met­rin pää­hän oja­rum­mus­ta.

Ulo­sa­jos­sa kuo­li ta­ka­pen­kil­lä mat­kus­ta­nut 16-vuo­ti­as poi­ka. Li­säk­si myös ta­ka­pen­kil­lä mat­kus­ta­neet kak­si 17-vuo­ti­as­ta poi­kaa sekä apu­kus­kin pai­kal­la is­tu­nut 16-vuo­ti­as poi­ka sai­vat eri­as­tei­sia vam­mo­ja.

Syytetty sanoi, ettei muista

Kus­kil­le vaa­di­taan ran­gais­tus­ta tör­ke­äs­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta, kol­mes­ta tör­ke­äs­tä vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta. Syyt­tä­jän mu­kaan ri­kos­ten tör­key­des­tä ker­to­vat syy­te­tyn ajo­ta­vas­ta il­me­ne­vä ris­ki­no­ton tie­toi­suus, vä­lin­pi­tä­mä­tön suh­tau­tu­mi­nen au­ton kyy­dis­sä ol­lei­den hen­ki­löi­den ja mui­den­kin tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­teen sekä ta­pah­tu­ma­o­lo­suh­teet.

Syyt­tä­jän haas­te­ha­ke­muk­sen mu­kaan syy­tet­ty on po­lii­sin esi­tut­kin­nas­sa myön­tä­nyt aja­neen­sa au­toa, mut­ta ker­to­nut, et­tei muis­ta käyt­tä­mään­sä ajo­no­peut­ta ei­kä ulo­sa­joa vä­lit­tö­mäs­ti edel­tä­nei­tä ta­pah­tu­mia muu­ten­kaan. STT ei ole saa­nut kä­rä­jä­oi­keu­del­ta syy­te­tyn kir­jal­lis­ta vas­taus­ta, jos­ta il­me­ni­si hä­nen kan­tan­sa syyt­tei­siin.