STT

Hal­li­tus esit­tää Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sel­le 86 mil­joo­nan eu­ron li­sä­ra­hoi­tus­ta tänä vuon­na. Val­ta­o­sa sum­mas­ta, eli 74 mil­joo­naa eu­roa, me­nee itä­ra­jan es­te­ai­dan no­peu­tet­tuun ra­ken­ta­mi­seen, si­sä­mi­nis­te­ri­ön tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Esi­tyk­sen mu­kaan li­säys to­teu­te­taan siir­tä­mäl­lä en­si vuo­del­le va­rat­tua ai­dan mää­rä­ra­haa käy­tet­tä­väk­si jo tänä vuon­na. Hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nus ei näin ol­len kas­vai­si muu­tok­sen vuok­si, hal­li­tuk­sen li­sä­ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­ses­sä sa­no­taan.