Mik­ko Gus­tafs­son / STT

Suo­mi ja Ruot­si ovat me­nos­sa Na­tos­sa Nor­fol­kin joh­to­por­taan al­le, ker­too puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­nen (kok). Suo­meen on myös tu­los­sa maan ta­voit­te­le­ma maa­voi­mien ala­e­si­kun­ta sekä jon­kin­lai­nen mal­li eteen­työn­net­ty­jen maa­voi­ma­jouk­ko­jen läs­nä­o­los­ta.

Yk­si­tyis­koh­dat eteen­työn­ne­tyis­tä jou­kois­ta sel­vi­ä­vät myö­hem­min, kos­ka seu­raa­vak­si suun­nit­te­lu siir­tyy so­ti­laal­li­ses­ti suun­ni­tel­ta­vak­si. Ide­a­na on joka ta­pauk­ses­sa taa­ta ra­ken­teet sil­le, et­tä liit­to­lais­ten jouk­ko­ja saa­daan siir­ret­tyä maa­han tar­vit­ta­es­sa hy­vin no­pe­as­ti.

Häk­kä­nen ker­toi asi­as­ta Na­ton pää­ma­jal­la Brys­se­lis­sä liit­to­kun­nan jä­sen­mai­den puo­lus­tus­mi­nis­te­rien ko­kouk­sen jäl­keen.

– Se on Nato-esi­kun­ta, joka joh­taa maa­so­dan­käyn­tiä Poh­jois-Eu­roo­pan alu­eel­la, Skan­di­na­vi­an alu­eel­la. Ja se on erit­täin pai­na­va teh­tä­vä täl­le Nato-esi­kun­nal­le. Suo­mel­la on sii­hen täy­si osaa­mi­nen ja ky­vyk­kyys yh­des­sä liit­to­kun­nan kans­sa.

Teh­tä­vä­nä on siis muun mu­as­sa va­rau­tu­mi­nen, val­mis­te­lu ja suun­nit­te­lu yh­des­sä Nor­fol­kin yh­tei­so­pe­raa­ti­oe­si­kun­nan ja Na­ton ko­ko­nais­joh­to­ra­ken­teen kans­sa.

Per­jan­tai­na tuli vii­mein vah­vis­tus myös sil­le, et­tä Nato on val­mis ot­ta­maan ny­kyis­tä suu­rem­man roo­lin Uk­rai­nan tuen koor­di­noi­mi­ses­sa ja kou­lut­ta­mi­ses­sa. Asi­as­ta ker­toi Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa ko­kouk­sen jäl­keen.

Käy­tän­nös­sä kyse on muun mu­as­sa eri­lai­ses­ta Uk­rai­na-avun koor­di­noin­nis­ta ja tar­pei­den sekä lah­joi­tus­ten yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta. Li­säk­si Uk­rai­naa on mää­rä tu­kea ra­hal­li­ses­ti sekä Nato-po­lus­ta kos­ke­val­la kir­jauk­sel­la.

Na­ton pää­sih­tee­ri Stol­ten­berg on esit­tä­nyt, et­tä Na­ton jä­sen­mai­den pi­täi­si jat­kos­sa­kin si­tou­tua ta­kaa­maan vuo­sit­tain vä­hin­tään 40 mil­jar­din eu­ron tuki Uk­rai­nal­le. Tä­män ko­ko­nai­suu­den hy­väk­sy­mi­ses­tä ei kui­ten­kaan tors­tai­na kuul­tu uu­ti­sia hy­väk­sy­mi­ses­tä.

Häk­kä­nen pa­laut­ti suu­rim­man au­ki ole­van ky­sy­myk­sen sii­hen, et­tä jo­kai­nen maa tie­tää, kuin­ka pal­jon Uk­rai­nal­le on tul­lut apua an­net­tua. Eri­tyi­ses­ti Eu­roo­pas­sa moni maa on hoi­ta­nut ta­lout­taan ja ta­lous­po­li­tiik­kaan­sa huo­nos­ti, Häk­kä­nen sa­noi.

– Jul­ki­set ta­lou­det ovat vel­kaan­tu­nei­ta ja kan­san­ta­lou­del­la ei ole kas­vu­ky­kyä. Se hy­vin no­pe­as­ti joh­taa sii­hen, et­tä ei ole myös­kään ky­kyä sit­ten ta­lou­del­li­ses­ti ra­hoit­taa omia puo­lus­tus­me­no­ja tai Uk­rai­nan tu­ki­jär­jes­te­ly­jä.

Na­ton puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ko­kous oli vii­mei­sin en­nen Na­ton hei­nä­kuis­ta huip­pu­ko­kous­ta Was­hing­to­nis­sa. Kes­kei­set ai­heet oli­vat us­kot­ta­van tu­ki­ko­ko­nai­suu­den löy­ty­mi­nen Uk­rai­nal­le sekä Na­ton pe­lo­te ja puo­lus­tus, joi­hin myös Suo­men kan­nal­ta tär­keä ko­men­to­ra­ken­ne liit­tyy.

Vi­ron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Han­no Pev­kur kom­men­toi ko­kouk­seen saa­pu­es­saan Na­ton alu­eel­li­sen puo­lus­tuk­sen ti­lan­net­ta sa­no­mal­la, et­tä siel­lä on yhä auk­ko­ja.

– Nä­em­me, et­tä siel­lä on auk­ko­ja. Ja täyt­tääk­sem­me nämä au­kot Viro on teh­nyt yh­des­sä Bal­ti­an mai­den kans­sa aloit­teen, et­tä mei­dän on tar­jot­ta­va uu­sia val­miuk­sia, Pev­kur sa­noi.

Bal­ti­an maat ha­lu­ai­si­vat nos­taa Nato-mai­den puo­lus­tuk­seen käyt­tä­män osuu­den ra­jan suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen 2 pro­sen­tis­ta 2,5:een. Noin 20 maan Na­ton 32 jä­sen­maas­ta odo­te­taan ylit­tä­vän 2 pro­sen­tin ra­jan tänä vuon­na.

Stol­ten­berg sa­noi omas­sa tie­do­tus­ti­lai­suu­des­saan au­kois­ta niin, et­tä Nato on jo nyt val­mis puo­lus­ta­maan kaik­kia liit­to­ku­nan jä­se­niä. Hä­nen mu­kaan­sa siir­ty­mä uu­siin suun­ni­tel­miin vie kui­ten­kin ai­kaa.

– Tot­ta kai on jon­kin ver­ran työ­tä teh­tä­vä­nä, jot­ta uu­den puo­lus­tus­suun­ni­tel­man vaa­ti­muk­set täy­te­tään.