Heli Laak­ko­nen / STT

Liki puo­let eli 49 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta huo­les­tui­si ve­ro­na­len­nuk­sien seu­rauk­se­na yh­teis­kun­nan tur­va­verk­ko­jen ja pal­ve­lui­den heik­ke­ne­mi­ses­tä, ker­too Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­ta Evan tuo­re ky­se­ly. Epä­to­den­nä­köi­se­nä huo­les­tu­mis­taan piti ky­se­lys­sä noin 40 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

Yli 60 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ar­vi­oi, et­tä oman ko­ti­ta­lou­den elin­ta­so pa­ra­ni­si ve­ron­ke­ven­nys­ten myö­tä. Lä­hes yh­tä moni ar­vi­oi, et­tä käyt­täi­si myös enem­män ra­haa pal­ve­lui­hin.

– Ar­vo- ja asen­ne­tut­ki­muk­sen tu­los­ten va­los­sa an­si­o­tu­lo­ve­ron tun­tu­val­la ke­ven­tä­mi­sel­lä oli­si po­si­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia ta­lou­del­li­seen toi­me­li­ai­suu­teen, sa­noo tie­dot­tees­sa Evan joh­ta­va ve­ro­a­si­an­tun­ti­ja Em­mi­lii­na Ku­jan­pää.

Kak­si kol­mes­ta vas­taa­jas­ta ar­vi­oi sääs­tä­vän­sä enem­män ra­haa tu­le­vai­suut­ta var­ten, jos an­si­o­tu­lo­jen ve­ro­tus­ta alen­net­tai­siin tun­tu­vas­ti.

Lä­hes nel­jä­so­sa puo­les­taan te­ki­si ve­ron­ke­ven­nyk­sen myö­tä enem­män töi­tä.

Suo­ma­lai­sis­ta 40 pro­sent­tia ke­ven­täi­si an­si­o­tu­lo­ve­ro­tus­ta ai­na­kin hie­man, kun taas vii­den­nes ki­ris­täi­si sitä, ky­se­ly ker­too. Kol­ma­so­sa pi­täi­si ve­ro­tuk­sen ta­son ny­kyi­sel­lään. Yli puo­let joh­ta­vas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta sekä ylem­mis­tä toi­mi­hen­ki­löis­tä ke­ven­täi­si an­si­o­tu­lo­jen ve­ro­tus­ta.

Kol­ma­so­sa piti to­den­nä­köi­se­nä, et­tä tun­tu­vat ve­ro­na­len­nuk­set osoit­tau­tu­vat vir­heek­si, eli jäl­ki­kä­teen tar­kas­tel­tu­na toi­voi­si nii­den jää­neen to­teu­tu­mat­ta. Puo­let taas piti tätä epä­to­den­nä­köi­se­nä.

Ky­se­lyn ai­neis­to ke­rät­tiin maa­lis­kuus­sa noin 2 000 vas­taa­jal­ta Ta­lous­tut­ki­mus Oy:n in­ter­net­pa­nee­lis­sa. Tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on koko vä­es­tön ta­sol­la 2–3 pro­sent­tiyk­sik­köä kum­paan­kin suun­taan.