STT

En­sim­mäi­set ve­ron­pa­lau­tuk­set mak­se­taan tä­nään. Pa­lau­tuk­sia vii­me vuo­del­ta saa­vat toi­mi­ni­miy­rit­tä­jät, maa­ta­lou­den har­joit­ta­jat ja hei­dän puo­li­son­sa.

Pa­lau­tuk­sia mak­se­taan noin 210 000 asi­ak­kaal­le, yh­teen­sä noin 226 mil­joo­nan eu­ron ver­ran.

Ve­ro­hal­lin­to ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä pa­lau­tuk­set mak­se­taan päi­vän ai­ka­na, jo­ten jos ra­hat ei­vät näy heti aa­mul­la ti­lil­lä, kan­nat­taa ti­lan­ne tar­kis­taa uu­del­leen myö­hem­min päi­väl­lä.

Ve­ron­pa­lau­tuk­sia mak­se­taan täs­tä edes­päin joka kuu­kau­si vuo­den lop­puun as­ti. Val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta saa pa­lau­tuk­set joko elo- tai syys­kuus­sa.

Ve­ro­hal­lin­to va­roit­taa, et­tä ve­ron­pa­lau­tu­sai­ka­na myös hui­jau­sy­ri­tyk­set li­sään­ty­vät.

– Vaik­ka osa hui­jaus­vies­teis­tä on hy­vin ai­don nä­köi­siä, niis­sä ole­via link­ke­jä ei pidä kli­ka­ta. Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tä­mis­sä vies­teis­sä ei kos­kaan ole link­ke­jä, ei­kä Ve­ro­hal­lin­to iki­nä pyy­dä asi­ak­kaal­ta pank­ki­tie­to­ja vies­til­lä, ker­too Ve­ro­hal­lin­non yli­tar­kas­ta­ja Juha Vil­l­man tie­dot­tees­sa.

Pää­tös ve­ron­pa­lau­tuk­sis­ta lä­he­te­tään Oma­ve­roon, jon­ne asi­ak­kaan täy­tyy kir­jau­tua net­ti­se­lai­men kaut­ta. Ve­ro­tus­pää­tök­ses­tä tu­lee asi­ak­kaal­le li­säk­si he­rä­te säh­kö­pos­tiin tai Suo­mi.fi-so­vel­luk­seen, jos käy­tös­sä on säh­köi­nen vi­ra­no­mai­sa­si­oin­ti. Säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä ei ole link­kiä Oma­ve­roon.

Ve­ro­tus­pää­tös tu­lee myös pa­pe­ri­kir­jee­nä ko­tiin, jos asi­a­kas ei ole ot­ta­nut käyt­töön säh­köis­tä vi­ra­no­mai­sa­si­oin­tia.