San­na Ni­ku­la / STT

Täl­lä hal­li­tus­kau­del­la val­taa on siir­ty­nyt työ­mark­ki­na­o­sa­puo­lil­ta hal­li­tuk­sel­le. Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton (EK) toi­mi­tus­joh­ta­ja Jyri Hä­kä­mies on ol­lut tyy­ty­väi­nen, sil­lä por­va­ri­hal­li­tuk­sen pää­tök­set ovat ol­leet elin­kei­no­e­lä­män mie­leen.

En­si vaa­lien jäl­keen hal­li­tus­poh­ja voi ol­la eri­lai­nen, mut­ta Hä­kä­mies­tä se ei tun­nu huo­let­ta­van. Hä­nen mu­kaan­sa Suo­mi on vah­vas­ti por­va­ril­li­nen maa, jos­sa SDP:n ja va­sem­mis­to­lii­ton yh­teen­las­ket­tu kan­na­tus on kau­ka­na sii­tä, et­tä ne kah­des­taan pys­tyi­si­vät la­ke­ja muut­ta­maan. Vaih­to­eh­doik­si jää­vät käy­tän­nös­sä siis oi­keis­to­hal­li­tus ja hal­li­tus­poh­jat, jois­sa SDP saa seu­raa oi­ke­al­ta. Näin ol­len seu­raa­va hal­li­tus Hä­kä­mie­hen ar­vi­on mu­kaan tus­kin ve­tää ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sia ta­kai­sin, vaik­ka SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Lindt­man oli­si pää­mi­nis­te­ri.

– En jak­sa us­koa, et­tä sen tyyp­pi­nen ti­lan­ne tu­li­si, Hä­kä­mies viit­taa uu­dis­tus­ten pe­ru­mi­seen.

Ny­kyi­nen oi­keis­to­hal­li­tus on pe­rus­ta­nut kol­mi­kan­tai­sia työ­ryh­miä, mut­ta käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si po­liit­tis­ten lak­ko­jen ra­joit­ta­mi­ses­ta ja mo­nis­ta muis­ta työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sis­ta on pää­tet­ty jo hal­li­tu­soh­jel­mas­sa. Pal­kan­saa­ja­kes­kus­jär­jes­tö SAK on vas­tan­nut laa­joil­la la­koil­la, mut­ta pian edus­kun­ta hy­väk­syy nii­tä ra­joit­ta­van lain.

Hä­kä­mies ar­vi­oi, et­tä jos SDP on seu­raa­va pää­mi­nis­te­ri­puo­lue, sen hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on työ­mark­ki­noi­hin liit­ty­viä odo­tuk­sia ja lin­jauk­sia. Hän kui­ten­kin toi­voi­si, et­tä ne ovat enem­män eteen­päin kat­so­via ja liit­ty­vät tu­le­vai­suu­teen kuin sii­hen, et­tä nyt teh­tä­viä uu­dis­tuk­sia läh­de­tään muut­ta­maan.

En­ti­se­nä ko­koo­mus­mi­nis­te­ri­nä Hä­kä­mies kui­ten­kin pai­not­taa, et­tä val­ta on kan­san va­lit­se­mal­la edus­kun­nal­la ja sen luot­ta­mus­ta naut­ti­val­la hal­li­tuk­sel­la. Näin ol­len EK hä­nen mu­kaan­sa ym­mär­täi­si – riip­pu­mat­ta sii­tä, hy­väk­syi­si­kö – jos seu­raa­va hal­li­tus te­ki­si sa­moin kuin ny­kyi­nen ja kir­jai­si uu­dis­tuk­sen­sa tiu­kas­ti jo hal­li­tu­soh­jel­maan il­man, et­tä työ­mark­ki­na­jär­jes­töt niis­tä var­si­nai­ses­ti neu­vot­te­li­si­vat.

– Kol­mi­kan­tai­nen val­mis­te­lu on tär­ke­ää, ja on hyö­dyl­lis­tä, et­tä eri lain­val­mis­te­lun as­teel­la tuo­daan esil­le eri osa­puol­ten nä­ke­myk­siä ja se vai­kut­taa. It­se kui­ten­kin pe­rään­kuu­lut­tai­sin, et­tä meil­lä ei voi ol­la veto-oi­keut­ta. Toi­sin kuin jot­kut ko­ke­vat, et­tä ei saa teh­dä asi­oi­ta, jos nii­tä ei Ha­ka­nie­mi hy­väk­sy.

Muun mu­as­sa SAK:n kes­kus­toi­mis­to si­jait­see Hel­sin­gin Ha­ka­nie­mes­sä.

Eli jos seu­raa­va hal­li­tus te­kee jo­tain, mikä ei miel­ly­tä työ­nan­ta­jia, te hy­väk­syt­te sen mu­ki­se­mat­ta?

– Kun se no­jaa kan­san enem­mis­töön, niin tot­ta kai se on näin, mut­ta toki tuom­me omat nä­ke­myk­sem­me esil­le.

Mut­ta jos niil­lä ei ole vai­ku­tus­ta?

– Se voi ol­la. Edel­li­sen Rin­teen–Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen ai­kaan mei­tä kuun­nel­tiin huo­nos­ti, mut­ta se on de­mok­ra­ti­aa, kan­san­val­taa. Us­kon, et­tä jos kol­mi­kan­ta tuot­taa tu­lok­sia, kai­ken­vä­ri­set hal­li­tuk­set kyl­lä kuun­te­le­vat, mut­ta pi­tää ai­na muis­taa, et­tä hal­li­tuk­sel­la ja edus­kun­nal­la on se lo­pul­li­nen val­ta. Me voim­me ol­la vain tuot­ta­mas­sa rat­kai­su­ja.

Kol­mi­kan­nal­la on Hä­kä­mie­hen mie­les­tä yhä tu­le­vai­suus, mut­ta se on pal­jon ra­jal­li­sem­pi kuin his­to­ri­as­sa. Esi­mer­kik­si elä­keu­u­dis­tuk­set on hä­nes­tä hyvä neu­vo­tel­la myös vas­te­des jär­jes­tö­jen kes­ken hal­li­tuk­sen an­ta­man ta­voit­teen poh­jal­ta.

Täl­lä­kin het­kel­lä me­nos­sa on neu­vot­te­lu, jon­ka ta­voit­tee­na on löy­tää elä­ke­jär­jes­tel­mäs­tä mil­jar­din eu­ron sääs­tö tam­mi­kuu­hun men­nes­sä.

On pal­jon muu­ta­kin, mis­sä hal­li­tuk­sen on Hä­kä­mie­hen mie­les­tä pe­rus­tel­tua kuul­la työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jä. Esi­mer­kik­si Suo­men EU-jä­se­nyy­des­sä oli iso osan­sa sil­lä, et­tä niin työ­nan­ta­jat kuin pal­kan­saa­jat ko­ki­vat uni­o­nin jä­se­nek­si pyr­ki­mi­sen ole­van tär­ke­ää. Li­säk­si tu­le­vat esi­mer­kik­si työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to ja am­ma­til­li­nen kou­lu­tus.

Sen si­jaan esi­mer­kik­si kan­nus­tin­louk­ku­jen osal­ta esi­tyk­set vie­dään nyt maa­liin vah­vas­ti hal­li­tus­ve­toi­ses­ti.

– Siel­lä on ol­lut työ­ryh­mät, mut­ta sel­ke­äs­ti hal­li­tu­soh­jel­maan poh­jau­tu­en. Esi­tyk­sil­lä on iso vai­ku­tus hal­li­tuk­sen ta­lou­soh­jel­maan, jota EK:na tu­em­me.

His­to­ri­as­sa kol­mi­kan­ta oli tu­poa ja kes­ki­tet­tyä palk­ka­rat­kai­sua. Myös työt­tö­myys­tur­vat, so­si­aa­li­po­li­tii­kat, jopa lii­ken­ne­a­si­oi­ta, väy­lä­mak­su­ja ja mil­loin mi­tä­kin so­vit­tiin hal­li­tuk­sen ja työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen kes­ken.

– Ne oli­vat hy­vin laa­jo­ja pa­ket­te­ja, mut­ta nii­den ai­ka on aut­ta­mat­ta ohi. Yk­si merk­ki­paa­lu on mei­dän sään­tö­uu­dis­tus, joka läh­ti sii­tä, et­tä palk­ka­neu­vot­te­lut vie­dään toi­mi­a­loil­le.

EK:n on kat­sot­tu aloit­ta­neen kol­mi­kan­nan mu­ren­ta­mi­sen sil­loin, kun se vuon­na 2015 il­moit­ti, et­tei enää tee kes­ki­tet­ty­jä tu­lo­po­liit­ti­sia rat­kai­su­ja.

Hä­kä­mies ei eri­tyi­sem­min pel­kää, et­tä Suo­meen voi­si syn­tyä hal­li­tus­ten vaih­tu­es­sa kier­re, jol­loin edel­li­sen hal­li­tuk­sen te­ke­mät uu­dis­tuk­set ve­si­tet­täi­siin ja ti­lal­le val­mis­tel­tai­siin oman­nä­köi­set.

– Pu­hu­taan pouk­koi­lus­ta, mut­ta en us­ko, et­tä mi­kään hal­li­tus pys­tyy täs­tä isos­ta lin­jas­ta mer­kit­tä­väs­ti te­ke­mään eroa. Siis sii­tä, et­tä ki­pei­tä­kin so­peu­tus­pää­tök­siä pi­tää teh­dä, asi­oi­ta pi­tää uu­dis­taa ja vel­kaan­tu­mi­nen kat­kais­ta.

Pet­te­ri Or­pon (kok.) oi­keis­to­hal­li­tus aloit­ti uu­dis­tus­ten te­ke­mi­sen vauh­dil­la heti hal­li­tus­kau­den al­kuun, mikä vai­kut­taa har­ki­tul­ta stra­te­gi­al­ta ja on­kin sitä myös Hä­kä­mie­hen mie­les­tä.

– Isot uu­dis­tuk­set pi­tää to­teut­taa heti alus­sa, jos mikä ta­han­sa hal­li­tus ai­koo saa­da tu­lok­sia nä­ky­vil­le oman kau­ten­sa ai­ka­na, Hä­kä­mies sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa esi­mer­kik­si vuo­del­ta 1946 ole­vaa työ­rau­ha­la­kia on yri­tet­ty neu­vo­tel­len uu­dis­taa, sii­nä on­nis­tu­mat­ta. Se, et­tä työ­rau­ha­lait ovat hal­li­tu­soh­jel­mas­sa vah­vas­ti ja hal­li­tus vie, joh­tuu Hä­kä­mie­hen mu­kaan ay-liik­kees­tä. Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT:n pu­heen­joh­ta­ja sa­noi ää­neen, et­tä lak­ko-oi­keut­ta ei neu­vo­tel­len ra­joi­te­ta, Hä­kä­mies sa­noo.

– Jos Suo­mes­sa työ­rau­haa ha­lut­tiin ja pi­tää uu­dis­taa, sen piti ta­pah­tua näin.

Hal­li­tus ja työ­nan­ta­jat osa­si­vat kyl­lä va­rau­tua sii­hen, et­tä ay-lii­ke re­a­goi, kun ker­ral­la teh­dään niin mo­nia uu­dis­tuk­sia. Sen si­jaan lak­ko­jen ra­juus oli Hä­kä­mie­hen mu­kaan yl­lä­tys.

– It­se koen, et­tä täs­sä ei ole teh­ty mi­tään dra­maat­tis­ta jo­hon­kin py­sy­vään tai sy­vään vas­tak­kai­na­set­te­luun, vaan on teh­ty se, mikä on jo kil­pai­li­ja­mais­sa. Täs­sä on ol­lut tur­han vah­va po­liit­ti­nen la­taus.