Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­nen (kok.) esit­te­li edus­kun­nal­le ase­vel­vol­li­suus­la­kiin esi­tet­tyä muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si re­ser­vi­läis­ten kut­su­mi­sen ra­ja­var­ti­joi­den tu­ek­si. Esi­tys oli lä­he­te­kes­kus­te­lus­sa tiis­tai­na.

Sii­nä eh­do­te­taan, et­tä Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen alai­suu­teen si­joi­tet­tu­ja re­ser­vi­läi­siä voi­tai­siin mää­rä­tä ker­taus­har­joi­tuk­siin no­peu­te­tul­la me­net­te­lyl­lä myös ra­ja­tur­val­li­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­sen pe­rus­teel­la.

Häk­kä­nen sa­noi, et­tä täl­lai­nen ti­lan­ne voi­si joh­tua esi­mer­kik­si laa­ja­mit­tai­ses­ta vä­li­neel­lis­te­tys­tä maa­han­tu­los­ta tai suu­ron­net­to­muu­den tai pan­de­mi­an vuok­si teh­dys­tä ra­ja­su­lus­ta tai val­ta­kun­nan­ra­jan te­hos­te­tus­ta val­von­nas­ta.

Lain tar­koi­tuk­se­na on myös en­nal­ta­eh­käis­tä on­gel­mien syn­ty­mis­tä ra­jal­la.

– Ha­lu­am­me lä­het­tää täl­lä vah­van vies­tin myös naa­pu­ri­val­ti­ol­le, et­tä Suo­men ra­ja­tur­val­li­suus var­mis­te­taan kai­kis­sa olois­sa kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin. Eli ei ole mah­dol­lis­ta sel­lai­nen ti­lan­ne, et­tä Suo­mes­sa kont­rol­li ra­jan osal­ta pet­täi­si, vaan olem­me val­mii­ta käyt­tä­mään sii­hen myös re­ser­vi­läi­siä ja kaik­kia re­surs­se­ja, joil­la ti­lan­ne pi­de­tään hal­lin­nas­sa. Eli ei kan­na­ta edes yrit­tää, Häk­kä­nen sa­noi.

Lä­he­te­kes­kus­te­lus­sa esi­tys sai hy­vin po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton myös op­po­si­ti­os­ta. Kan­sa­ne­dus­ta­ja At­te Har­jan­ne (vihr.) kui­ten­kin sa­noi, et­tä esi­tys näyt­täy­tyy tie­tyl­lä ta­val­la "purk­ka­rat­kai­su­na" osa­na suu­rem­paa ky­sy­mys­tä sii­tä, mi­ten re­ser­vi­läi­siä yli­pää­tään käy­te­tään eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa ja mi­ten ker­taus­har­joi­tus on vä­li­ne tuo­da ih­mi­siä ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan.

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Mer­ja Kyl­lö­nen (vas.) puo­les­taan to­te­si, et­tä ker­taus­har­joi­tuk­siin mää­rät­tä­vien re­ser­vi­läis­ten kan­nal­ta on ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä asi­aa kos­ke­va sään­te­ly on täs­mäl­lis­tä, tark­ka­ra­jais­ta, oi­ke­a­suh­tais­ta ja ra­jat­tu vält­tä­mät­tö­mään.

Hän kiin­nit­ti huo­mi­o­ta myös sii­hen, et­tä re­ser­vi­läi­sil­lä on ol­ta­va riit­tä­vä kou­lu­tus teh­tä­viin­sä, ei­kä esi­mer­kik­si haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vien tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tun­nis­ta­mi­nen tai voi­man­käyt­tö saa ol­la en­si­si­jai­ses­ti re­ser­vi­läis­ten teh­tä­vä.

– On toki ol­ta­va sel­vää se, et­tä mil­lai­set ovat ne poik­keuk­sel­li­set ja va­ka­vat häi­ri­ö­ti­lan­teet, jois­sa täl­lai­nen poik­keuk­sel­li­nen ker­taus­har­joi­tus­me­net­te­ly on vält­tä­mä­tön­tä ot­taa käyt­töön, Kyl­lö­nen sa­noi.

Häk­kä­nen vas­ta­si, et­tä tu­le­van puo­lus­tus­se­lon­te­on yh­tey­des­sä kat­so­taan re­ser­vin ke­hit­tä­mi­sen ko­ko­nai­suut­ta ja re­ser­vin käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia eri­lai­siin ta­pah­tu­miin ja ti­lan­tei­siin.

Hän sa­noi us­ko­van­sa, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den teh­tä­vä­kent­tä tu­lee re­ser­vi­läis­ten osal­ta kas­va­maan.

– Vir­ka­hen­ki­lös­töä on vai­kea saa­da ja se on erit­täin kal­lis­ta. Mut­ta yhä enem­män re­ser­vi­läi­siä ja vaik­ka mui­ta si­vii­le­jä va­paa­eh­toi­ses­ti kou­lut­ta­mal­la laa­joi­hin ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den teh­tä­viin, huol­to­var­muu­den yl­lä­pi­tä­mi­seen, ky­ber­tur­val­li­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­seen, raja, kriit­ti­nen inf­ra ja muut, niin näis­sä us­kon, et­tä voi­daan ede­tä tu­le­vi­na vuo­si­na mer­kit­tä­väs­ti­kin eteen­päin.

Häk­kä­nen sa­noi, et­tä pyr­ki­myk­se­nä on an­taa ra­jan avuk­si kut­sut­ta­vil­le re­ser­vi­läi­sil­le ai­kaa jär­jes­tää omat si­vii­li­a­si­an­sa kun­toon en­nen ker­taus­har­joi­tus­ta. Laki mah­dol­lis­tai­si kui­ten­kin myös nor­maa­lia kol­mea kuu­kaut­ta no­pe­am­man ker­taus­har­joi­tuk­siin mää­rää­mi­sen, jos vält­tä­mä­tön tar­ve sitä edel­lyt­tää.

– Jos ti­lan­ne tu­lee no­pe­as­ti pääl­le, sil­loin pi­tää tul­la hoi­ta­maan teh­tä­viä. Sil­loin pi­tää pys­tyä no­pe­as­ti jär­jes­tä­mään ne asi­at, Häk­kä­nen sa­noi.

Laki on tar­koi­tus saa­da kä­si­tel­tyä edus­kun­nas­sa vie­lä en­nen ke­sä­tau­koa.