STT

Lä­hes joka toi­nen en­si­a­sun­non os­ta­ja saa tu­kea kaup­paan van­hem­mil­taan, il­me­nee Dans­ke Ban­kin teet­tä­mäs­tä ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta. Sen mu­kaan van­hem­mat tu­ke­vat noin 43:a pro­sent­tia en­si­a­sun­non os­ta­jis­ta. Ta­val­li­sin tapa tu­kea on aset­taa va­kuuk­sia las­ten lai­noi­hin.

Tu­kea an­ta­vat useim­min kor­ke­a­kou­lu­te­tut van­hem­mat, jois­ta puo­let aut­taa lap­si­aan en­si­a­sun­non han­kin­nas­sa. Alim­man kou­lu­tus­ta­son van­hem­mis­ta vas­taa­va osuus on 38 pro­sent­tia.

Dans­ke Bank Suo­men hen­ki­lö­a­si­a­kas­lii­ke­toi­min­nan joh­ta­jan Jens Wik­lun­din mu­kaan tu­los ker­too nuor­ten eri­ar­voi­suu­des­ta. Kai­kil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta saa­da van­hem­pien apua. Useis­sa ta­pauk­sis­sa omis­tu­sa­su­mi­nen näyt­tää pe­riy­ty­vän.

Dans­ke on esit­tä­nyt, et­tä asp-asun­to­lai­nan oma­ra­hoi­tu­so­suus las­ket­tai­siin vii­teen pro­sent­tiin, joka oli­si lin­jas­sa en­si­a­sun­non os­ta­jien lai­na­ka­ton kans­sa. Asp tar­koit­taa asun­to­sääs­tö­palk­ki­o­ta, ja se on val­ti­on tu­ke­ma kei­no kar­tut­taa va­ral­li­suut­ta ja pääs­tä omis­tu­sa­su­mi­seen kiin­ni. Kun asp-ti­lil­le sääs­tää riit­tä­väs­ti ra­haa, sen avul­la on mah­dol­lis­ta saa­da asun­toa var­ten asp-lai­naa ta­val­lis­ta pa­rem­mil­la eh­doil­la.

Dans­ken tut­ki­muk­sen to­teut­ti Ta­lous­tut­ki­mus. Tam­mi­kuun lo­pul­la teh­tyyn ky­se­lyyn vas­ta­si noin 1 100 ih­mis­tä in­ter­net­pa­nee­lis­sa.