STT

Ta­lous­kas­vu on ol­lut al­ku­vuon­na odo­tet­tua hi­taam­paa, ar­vi­oi Työn ja ta­lou­den tut­ki­mus La­bo­re tuo­rees­sa en­nus­te­ar­vi­os­saan. Myös­kään jyrk­kää suh­dan­ne­kään­net­tä ei tut­ki­mus­lai­tok­sen mu­kaan ole nä­kö­pii­ris­sä.

Vie­lä ke­vääl­lä La­bo­re en­nus­ti Suo­men kan­san­ta­lou­del­le 0,4 pro­sen­tin kas­vua tänä vuon­na. Uu­den en­nus­te­ar­vi­on mu­kaan ta­lous­kas­vun ja työl­li­syy­den osal­ta ke­vään en­nus­teen to­teu­tu­mi­nen on ai­em­paa epä­to­den­nä­köi­sem­pää.

Kas­vuo­do­tus­ten hii­pu­mi­sen taus­tal­la on La­bo­ren mu­kaan jul­ki­sen ta­lou­den so­peu­tus­toi­mien vai­ku­tus ta­lous­kas­vuun ja odo­tuk­set ra­ha­po­li­tii­kan ke­ve­ne­mi­sen hi­tau­des­ta.

Ke­hys­rii­hes­sä ke­vääl­lä pää­tet­ty­jen so­peu­tus­toi­mien vai­ku­tuk­set voi­vat La­bo­ren ar­vi­on mu­kaan ol­la en­na­koi­tua suu­rem­pia ja li­sä­tä taan­tu­man ris­kiä.