Pert­ti Mat­ti­la / STT

Aa­mu­leh­ti ai­koo pa­laut­taa pois­ta­mi­aan toi­mit­ta­ja Mat­ti Kuu­se­lan jut­tu­ja verk­koon, kun nii­den si­säl­tä­mät se­pit­teet on saa­tu sel­vi­tet­tyä, ker­too Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­ja San­na Kes­ki­nen STT:lle.

Ta­kai­sin verk­koon voi Kes­ki­sen mu­kaan pa­la­ta Kuu­se­lan ju­tuis­ta sel­lai­sia, jois­sa se­pi­tet­tä ei ole, sekä sel­lai­sia, joi­den fik­tii­vi­nen osuus ky­e­tään yk­si­löi­mään täs­mäl­li­ses­ti.

– Py­sy­väs­ti pois­te­tuk­si saat­taa jää­dä jut­tu­ja, joi­den se­pit­teel­lis­tä osuut­ta ei ky­e­tä sel­vit­tä­mään riit­tä­vän tar­kas­ti.

Aa­mu­leh­ti on il­moit­ta­nut pes­taa­van­sa ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tys­hen­ki­lön käy­mään läpi Kuu­se­lan jut­tu­jen si­säl­lön. Kes­ki­sen mu­kaan so­pi­mus teh­tä­vään va­li­tun kans­sa on tar­koi­tus al­le­kir­joit­taa tä­nään. Sen jäl­keen Aa­mu­leh­den on mää­rä jul­kais­ta tä­nään sel­vit­tä­jän nimi sekä tä­män työn ai­ka­tau­lu.

– Sen voi jo sa­noa, et­tä toi­vom­me hä­nen työn­sä al­ka­van ja val­mis­tu­van mah­dol­li­sim­man pian.

Kes­ki­nen kir­joit­ti ai­em­min täl­lä vii­kol­la Aa­mu­leh­des­sä, et­tä pää­tös Kuu­se­lan jut­tu­jen pois­ta­mi­ses­ta ver­kos­ta teh­tiin, kos­ka leh­den si­säi­ses­sä sel­vi­tyk­ses­sä pal­jas­tui se­pi­tet­tä ol­leen useis­sa Kuu­se­lan ju­tuis­sa niin, et­tei lu­ki­jan ol­lut mah­dol­lis­ta tun­nis­taa sitä se­pit­teek­si. Kuu­se­la oli it­se il­moit­ta­nut kir­jas­saan, et­tä hän on käyt­tä­nyt ju­tuis­saan myös se­pi­tet­tä.

Ver­kos­ta on nyt pois­tet­tu­na run­saat 500 Kuu­se­lan Aa­mu­leh­teen kir­joit­ta­maa jut­tua. Verk­koon jä­tet­tiin Kes­ki­sen mu­kaan kol­me Kuu­se­lan jut­tua, joi­hin pys­tyt­tiin li­sää­mään no­pe­as­ti tie­to sii­tä, mikä koh­ta ju­tus­sa on se­pi­tet­tä.

Jour­na­lis­tin oh­jei­den mu­kaan ylei­sön on voi­ta­va erot­taa to­si­a­si­at mie­li­pi­teis­tä ja se­pit­teel­li­ses­tä ai­neis­tos­ta.

Kuu­se­la työs­ken­te­li Aa­mu­leh­den va­ki­tui­se­na toi­mit­ta­ja­na vuo­det 1983–2020 ja on toi­mi­nut sen jäl­keen leh­den sa­tun­nai­se­na avus­ta­ja­na.

Kuu­se­lan jut­tu­jen ym­pä­ril­le on syn­ty­nyt kohu, jos­sa hän­tä on sekä syy­tel­ty et­tä puo­lus­tet­tu.