Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

En­ti­nen ul­ko­mi­nis­te­ri ja eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Timo Soi­ni on hen­keen ja ve­reen he­vos­mies. Ja jal­ka­pal­lo­mies. Ra­viur­hei­lun si­jaan Ko­ke­mä­en ju­han­nus­ra­veis­sa ju­tus­tel­tiin­kin sii­tä, mikä sport­ti­pii­re­jä on pu­hut­ta­nut vii­mei­set vii­kot.

Rau­ma­lais­syn­tyi­nen Soi­ni tun­ne­taan eri­tyi­ses­ti brit­ti­fu­tik­sen ys­tä­vä­nä. 62-vuo­ti­as ex-mi­nis­te­ri on kan­nat­ta­nut ete­lä­lon­too­lais­ta Mil­l­wal­lia pian 50 vuot­ta.

– Näin Lei­jo­na-pai­tai­sen Mil­l­wal­lin Ylen tv-ot­te­lus­sa mar­ras­kuus­sa 1976. Peli Lu­to­nia vas­taan päät­tyi 4-2. Ko­ke­mus oli jä­ri­syt­tä­vä. Jouk­ku­een tyy­li ja ar­mo­ton asen­ne te­ki­vät sy­vän vai­ku­tuk­sen. Sen myö­tä peli oli sel­vä. Olin löy­tä­nyt jouk­ku­ee­ni en­kä ole sitä hy­län­nyt, en­kä hyl­kää, ta­kaa Soi­ni.

Li­ve­nä Soi­ni näki suo­sik­kin­sa en­sim­mäi­sen ker­ran elo­kuus­sa 1985 Hud­ders­fiel­dis­sä. Sen jäl­keen es­poo­lai­nen on näh­ty ra­di­kaa­leis­ta kan­nat­ta­jis­taan tun­ne­tun Mil­l­wal­lin ko­ti­a­ree­nal­la The De­nil­lä kym­me­niä ker­to­ja.

Jal­ka­pal­lo­kan­san kat­seet koh­dis­tu­vat nyt EM-ki­soi­hin. Soi­ni seu­raa tur­naus­ta tii­viis­ti. Suo­sik­kia ei ole vai­kea ar­va­ta.

– Ni­mi­vah­va Eng­lan­ti ei ole löy­tä­nyt pa­ras­ta vi­ret­tään. Us­kon sil­ti, et­tä Ga­reth South­ga­te saa ryh­män­sä ki­so­jen ede­tes­sä is­kuun. Pien­tä huol­ta tuo sil­ti maa­li­vah­ti­o­sas­to. Jor­dan Pick­ford on ha­pa­roi­nut, mut­ta se on Eng­lan­nil­le tut­tu ti­lan­ne. Oi­ke­as­taan le­gen­daa­ri­sen Pe­ter Shil­to­nin jäl­keen maa­lil­le ei saa­tu yh­tä­kään huip­pu­tor­ju­jaa.

– Eu­roo­pas­sa riit­tää huip­pu­mai­ta. Suu­rim­man vai­ku­tuk­sen on tois­tai­sek­si teh­nyt Es­pan­ja, mut­ta ei­kö­hän Rans­ka­kin ole mu­ka­na kär­ki­ka­hi­nois­sa.

Kol­me vuot­ta sit­ten EM-ki­sois­sa esiin­ty­neel­tä Suo­mel­ta ki­sa­paik­ka Sak­saan jäi lu­nas­ta­mat­ta.

– Mark­ku Ka­ner­va on teh­nyt hie­noa työ­tä, mut­ta odo­tin kiel­tä­mät­tä val­men­nus­ku­vi­oi­hin jo muu­tos­ta. Tun­tuu sil­tä, et­tä tämä pol­ku on nyt tal­lat­tu. Ver­tai­sin ti­lan­net­ta omaa­ni. Vaa­ra­na on lei­pään­ty­mi­nen. Olin puo­lu­e­joh­ta­ja­na 20 vuot­ta, vii­si vuot­ta vä­hem­män­kin oli­si riit­tä­nyt.

– En ha­lua nu­jer­taa val­men­nus­ta, mut­ta työ­sar­kaa riit­tää. Mie­his­tös­tä jää pian pois ai­na­kin Tee­mu Puk­ki, jo­ten uu­sia täh­tiä kai­va­taan. On­nek­si ryh­mäs­sä on maa­li­vah­tien eliit­tiin kuu­lu­va Lu­kas Hra­dec­ky, Glen Ka­ma­ra ja te­hon­sa Ita­li­as­sa näyt­tä­nyt Joel Poh­jan­pa­lo.

Soi­nin kak­si en­sim­mäis­tä elin­vuot­ta vie­räh­ti­vät Rau­mal­la.

– Vuo­det ovat vie­neet mi­nut muu­al­le, mut­ta juu­ret ovat sy­väl­lä Sa­ta­kun­nan maa­pe­räs­sä. Rau­mal­la on iso paik­ka sy­dä­mes­sä. Syn­nyin tou­ko­kuus­sa 1962. Luk­ko voit­ti Suo­men mes­ta­ruu­den seu­raa­va­na ke­vää­nä. Sen vuok­si sy­dän syk­kii tä­nään­kin si­ni­kel­tai­sil­le, myön­tää Soi­ni.