Uu­tis­Rau­ma

Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait on teh­nyt kak­si­vuo­ti­sen so­pi­muk­sen 22-vuo­ti­aan sent­te­ri Vee­ti He­la­kor­ven kans­sa. So­pi­muk­seen si­säl­tyy ul­ko­maan op­tio, joka on lu­nas­tet­ta­va en­sim­mäi­sen kau­den päät­teek­si 15.6.2025 men­nes­sä. Li­säk­si ta­ka­mies Joni Her­ra­lan so­pi­mus­ta on jat­ket­tu ke­vää­seen 2026 as­ti.

208-sent­ti­nen He­la­kor­pi on Ta­pi­o­lan Hon­gan kas­vat­ti, joka on viet­tä­nyt edel­li­set nel­jä vuot­ta Kou­vo­las­sa. Ko­ke­mus­ta on ker­ty­nyt niin Ko­ris­lii­gas­ta kuin di­vi­si­oo­na A:sta.

– Tosi hy­vät fii­lik­set so­pi­muk­ses­ta, ja us­kon Ugin ole­van hyvä paik­ka mul­le. Vii­me vuon­na oli hie­noa seu­ra­ta Ko­ri­hai­den me­noa, jo­ten on siis­tiä pääs­tä jat­ka­maan sa­maa pö­hi­nää, He­la­kor­pi ker­too.

Kas­vat­ta­ja­seu­ras­taan He­la­kor­pi siir­tyi vuon­na 2020 Kou­vo­jen or­ga­ni­saa­ti­oon. Kol­me en­sim­mäis­tä kaut­ta hän viet­ti pää­a­si­as­sa di­vi­si­oo­na A:ssa pe­la­ten Ko­ri­kou­vois­sa ja sit­tem­min Kou­vot Aka­te­mi­as­sa. Kau­dek­si 2022–23 au­ke­si por­tit Kou­vo­jen lii­ga­jouk­ku­ee­seen, jos­sa ot­te­lui­ta ker­tyi ky­sei­sel­lä kau­del­la 17. Mu­kaan mah­tui myös kol­me pu­do­tus­pe­li­ot­te­lua 13 mi­nuu­tin kes­ki­ar­vol­la.

Vii­me kau­del­la Ko­ris­lii­gas­sa He­la­kor­pi pe­la­si 15 ot­te­lua teh­den niis­sä kes­ki­mää­rin 2,3 pis­tet­tä ja 2,6 le­vy­pal­loa. He­la­kor­pi pe­la­si vuo­den 2024 puo­lel­la myös di­vi­si­oo­na A:ssa Rai­der­sin ri­veis­sä rin­nak­kais­li­sens­sin tur­vin. Yh­dek­säs­sä ot­te­lus­sa syn­tyi 13,9 pis­tet­tä ja 10 le­vy­pal­loa ot­te­lua koh­den.

– Kou­vo­las­sa sain viet­tää hie­not nel­jä vuot­ta. Siel­lä sain tree­na­ta pal­jon ja ke­hit­tyä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la, jo­ten kriit­tis­ten ke­hi­tys­vuo­sien kan­nal­ta se oli hyvä tree­niym­pä­ris­tö. Nyt kui­ten­kin tun­tui oi­ke­al­ta het­kel­tä läh­teä eteen­päin, He­la­kor­pi ker­taa men­nei­tä vuo­sia.

Sa­mal­la Ko­ri­hait tie­dot­taa jat­ka­neen­sa ta­ka­mies Joni Her­ra­lan pe­laa­ja­so­pi­mus­ta yh­del­lä vuo­del­la. Ke­vääl­lä 2023 sol­mi­tun kah­den vuo­den so­pi­muk­sen oli mää­rä um­peu­tua en­si ke­vää­nä, mut­ta nyt Her­ra­lan so­pi­mus hai­par­ven kans­sa ulot­tuu ke­vää­seen 2026 as­ti.

Kah­den edel­lis­kau­den ai­ka­na Po­hi­tul­lin suo­sik­ki­pe­laa­jak­si nous­sut Her­ra­la teki vii­me kau­del­la kes­ki­mää­rin va­jaas­sa 22 mi­nuu­tis­sa 3,7 pis­tet­tä, 2,7 le­vy­pal­loa ja 2,1 syöt­töä. Kol­men pis­teen heit­to­jen on­nis­tu­misp­ro­sent­ti (35,8%) oli 13 kaut­ta kes­tä­neen Ko­ris­lii­ga-uran pa­ras no­tee­raus.

– Ugis­sa on hyvä ol­la ja hal­lis­sa on mei­nin­kiä, jo­ten mi­käs sen pa­rem­paa. Halu on myös jat­kaa sitä, mitä tän­ne tul­les­sa sa­noin, eli ta­voi­te saa­da Ko­ri­hait pois sar­jan hän­tä­pääs­tä ja va­kiin­nut­taa paik­ka ylem­pä­nä sar­ja­tau­lu­kos­sa, ke­säl­lä Mies­ten Vi­to­ses­sa pe­laa­van Uu­den­kau­pun­gin Pal­lo­ker­hon fu­tis­maa­lia var­ti­oi­va Her­ra­la ker­too.