Jo­han­na Lat­va­la, Ta­pio Kes­ki­ta­lo / STT

Mies­ten jää­kiek­ko­lii­gas­sa pe­laa­va Tap­pa­ra ja Topi Rön­ni ovat pur­ka­neet Rön­nin voi­mas­sa ol­leen pe­laa­ja­so­pi­muk­sen, tam­pe­re­lais­seu­ra ker­too ko­ti­si­vuil­laan.

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si Rön­nin, 19, tiis­tai­na yh­den vuo­den eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen nuo­re­na hen­ki­lö­nä teh­dys­tä rais­kauk­ses­ta. Ri­kos ta­pah­tui kou­lun päät­tä­jäis­juh­lis­sa Hel­sin­gis­sä vuon­na 2021, kun Rön­ni oli alai­käi­nen.

Kä­rä­jä­oi­keus kat­soi asi­a­no­mis­ta­jan ker­to­muk­sen ta­pah­tu­mis­ta luo­tet­ta­vak­si, kun taas Rön­nin ker­to­muk­sen se kat­soi ol­leen ris­ti­rii­das­sa muun to­dis­te­lun kans­sa. Näin ol­len syyl­li­syy­des­tä ei jää­nyt oi­keu­den mu­kaan var­tee­no­tet­ta­vaa epäi­lyä.

Asi­an saa­man jul­ki­suu­den oi­keus ot­ti huo­mi­oon koh­tuul­lis­ta­mis­pe­rus­tee­na, jon­ka vai­ku­tus ran­gais­tuk­seen oli hie­man yli puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta. Rön­ni vel­voi­tet­tiin myös kor­vaa­maan asi­a­no­mis­ta­jal­le kär­si­myk­ses­tä 2 500 eu­roa sekä tä­män oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut.

– Ta­pah­tu­nees­ta tä­hän het­keen on ku­lu­nut lä­hes kol­me vuot­ta, ja tämä ai­ka on ol­lut ää­rim­mäi­sen ras­kas­ta kai­kil­le asi­a­no­sai­sil­le. Jul­ki­suus ta­pauk­sen ym­pä­ril­lä on tun­tu­nut mu­ser­ta­val­ta ja kos­ket­ta­nut it­se­ni li­säk­si per­het­tä­ni ja lä­hei­si­ä­ni.

– Tah­to­mat­ta­ni asia on liit­ty­nyt myös Tap­pa­ra-yh­tei­söön sekä mi­nut va­ran­nee­seen Cal­ga­ry Fla­me­siin ja mo­niin mui­hin. Ha­lu­an pyy­tää tätä an­teek­si kai­kil­ta asi­a­no­sai­sil­ta, Rön­ni sa­noi Tap­pa­ran ko­ti­si­vuil­la.

Tap­pa­ra il­moit­ti sa­mal­la, et­tei seu­ra tai Rön­ni kom­men­toi asi­aa enem­pää.

Calgary Flamesin varaus

Rön­ni edus­ti kau­des­ta 2021–2022 Tap­pa­raa ko­ti­mai­ses­sa pää­sar­jas­sa Lii­gas­sa. Tap­pa­ra ker­toi lo­ka­kuus­sa Rön­niin koh­dis­tu­vas­ta rais­kau­se­päi­lys­tä ja siir­si pe­laa­jan si­vuun seu­ran toi­min­nas­ta pa­rik­si vii­kok­si. Rön­ni pa­la­si pe­li­ken­til­le mar­ras­kuus­sa.

Hyök­kää­jä­nä pe­laa­va Rön­ni on kiek­koil­lut Suo­men nuo­ri­so- ja poi­ka­maa­jouk­ku­eis­sa ja saa­vut­ta­nut al­le 18-vuo­ti­ai­den poi­kien MM-prons­sin 2022. Kau­del­la 2022–2023 hän pe­la­si Suo­men al­le 20-vuo­ti­ai­den mies­ten maa­jouk­ku­ees­sa MM-kil­pai­luis­sa.

Rön­ni on ol­lut si­vus­sa maa­jouk­ku­e­toi­min­nas­ta ri­kosp­ro­ses­sin­sa ai­ka­na.

Täl­lä kau­del­la Rön­ni pe­la­si Tap­pa­ran lii­ga­mie­his­tön li­säk­si tam­pe­re­lais­seu­ran al­le 20-vuo­ti­ai­den jouk­ku­ees­sa, jon­ka te­ho­mie­hiin hän on kuu­lu­nut.

Rön­ni on NHL-seu­ra Cal­ga­ry Fla­me­sin toi­sen kier­rok­sen va­raus ke­säl­tä 2022.