Run­ko­sar­jan voi­tot 2022, 2023 ja 2024 sekä mes­ta­ruu­det sa­moi­na vuo­si­na ker­to­vat ty­lyä kiel­tä Tap­pa­ran su­ve­re­ni­tee­tis­ta. Ei SM-lii­gas­ta löy­dy täl­lä het­kel­lä seu­raa, joka oi­ke­as­ti pys­tyi­si haas­ta­maan Tap­pa­ran tais­te­lus­sa Ka­na­da-mal­jas­ta.

Luk­ko on vii­mei­nen jouk­kue, joka on voit­ta­nut pu­do­tus­pe­li­sar­jan Tap­pa­raa vas­taan. Rau­man yl­peys kel­lis­ti 2021 vä­lie­ris­sä Tap­pa­ran voi­toin 3-1 ja mars­si Pek­ka Vir­ran joh­dol­la mes­ta­ruu­teen.

Sen ke­vään jäl­keen Tap­pa­ra on pyyh­ki­nyt jää­tä muil­la seu­roil­la ei­kä ole jou­tu­nut fi­naa­li­sar­jois­sa edes ah­taal­le: mes­ta­ruu­det ovat tul­leet voi­toin 4-1 en­sin TPS:aa ja kah­te­na vii­me ke­vää­nä Pe­li­can­sia vas­taan.

Al­kaa ol­la ma­sen­ta­van yk­si­toik­kois­ta.

Tap­pa­ra on joka suh­tees­sa suur­seu­ra. Suur­seu­roik­si voi­daan ta­lou­den ja olo­suh­tei­den pe­rus­teel­la las­kea myös HIFK, Il­ves ja Kär­pät, osit­tain myös TPS ja Luk­ko. Kun pu­hu­taan vii­me vuo­sien me­nes­tyk­ses­tä, suur­seu­ran mää­ri­tel­mä ei enää is­tu Tap­pa­ran ko­vim­piin haas­ta­jiin.

HIFK:n edel­li­ses­tä mes­ta­ruu­des­ta on ku­lu­nut 13 vuot­ta, Il­vek­sen mes­ta­ruu­des­ta 39, Kärp­pien kuu­si ja TPS:n 14 vuot­ta. Tap­pa­ra on voit­ta­nut kah­dek­sas­ta vii­mei­ses­tä mes­ta­ruu­des­ta vii­si, sa­man ver­ran kuin ai­na yh­del­lä lii­gan suu­rim­mis­ta bud­je­teis­ta ope­roi­va HIFK vii­mei­sen 50 vuo­den ai­ka­na.

Tap­pa­ra on dy­nas­tia, joka aset­taa ri­man niin kor­ke­al­le, et­tä har­vi­nai­sia poik­keuk­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta vain Tap­pa­ra it­se pys­tyy sen ylit­tä­mään.

Tap­pa­ra ka­saa vuo­des­ta toi­seen jouk­ku­een, jol­la voi ihan oi­ke­as­ti tais­tel­la mes­ta­ruu­des­ta. Ei sin­ne han­ki­ta vält­tä­mät­tä SM-lii­gan maa­li- tai pis­te­pörs­sin voit­ta­jia vaan riit­tä­vän hy­viä pe­laa­jia, jois­ta muo­dos­tuu yh­te­näi­nen ja ki­vi­ko­va jouk­kue.

Ja sit­ten Tap­pa­ral­la ol­lut pe­laa­jia ku­ten Veli-Mat­ti Sa­vi­nai­nen: kuu­si vii­meis­tä kaut­ta SM-lii­gas­sa ja kuu­si mes­ta­ruut­ta. Jos oli Han­nu Jor­tik­ka TPS:n val­men­ta­ja­na kuu­del­la mes­ta­ruu­del­laan Mi­das, niin 38-vuo­ti­as Sa­vi­nai­nen on ol­lut sitä pe­laa­ja­na Tap­pa­ras­sa (ja ker­ran Äs­sis­s­sä).

Li­säk­si Chris­ti­an Hel­jan­ko on esi­merk­ki sii­tä, mikä mer­ki­tys huip­pu­maa­li­vah­dil­la on jouk­ku­een me­nes­tyk­sel­le. Jos Lu­kol­la oli­si päät­ty­neel­lä kau­del­la ol­lut Hel­jan­gon ta­soi­nen maa­li­vah­ti, Lu­kon pe­lit oli­si­vat jat­ku­neet 18.3. jäl­keen­kin.

Nyt jää­dään odot­ta­maan, mitä muut seu­rat te­ke­vät ku­ro­ak­seen Tap­pa­ran etu­mat­kaa um­peen. Teh­tä­vä on vai­kea mut­ta ei mah­do­ton.

Pek­ka Ja­lo­nen