Uu­tis­Rau­ma

Kes­ken vii­me kau­den Rau­mal­le tul­lut Ste­ven Jand­ric pu­kee jat­kos­sa­kin pääl­len­sä si­ni­kel­tais­ta Luk­ko-pai­taa.

1+1-vuo­ti­sel­la so­pi­muk­sel­la Rau­mal­le saa­pu­neen ka­na­da­lais­hyök­kää­jän op­ti­o­vuo­si on käy­tet­ty ja Jand­ric näh­dään Ki­vi­ky­län Aree­nal­la myös kau­del­la 2024–25.

– Tun­tuu lois­ta­val­ta jat­kaa Lu­kos­sa, olen ty­kän­nyt ol­la Rau­mal­la. Odo­tan in­nois­sa­ni sitä, et­tä olen alus­ta al­ka­en mu­ka­na, Ste­ven Jand­ric sa­noo.

Op­ti­on käyt­tä­mi­nen oli hie­non kau­den pe­lan­neen ja hy­vin Rau­mal­le so­peu­tu­neen Jand­ri­cin koh­dal­la help­po pää­tös Lu­kol­le.

– Meil­lä oli op­tio käy­tet­tä­vis­sä ja oli ää­ret­tö­män help­po pää­tös pi­tää hä­net tääl­lä. Jand­ri­cin koh­dal­la teh­tiin hyvä löy­tö ja hän vah­vis­ti jouk­ku­et­ta vä­lit­tö­mäs­ti, Lu­kon ur­hei­lu­joh­ta­ja Kal­le Sahls­tedt kom­men­toi op­ti­o­vuo­den käyt­tä­mis­tä.

Heti en­sim­mäi­ses­tä pe­lis­tä läh­tien Jand­ric erot­tui ken­täl­lä no­peu­del­laan, mut­ta myös te­hok­kuu­del­laan. Jand­ric osui heti JYP-ot­te­lus­sa 15. jou­lu­kuu­ta, joka oli hä­nen en­si kos­ke­tuk­sen­sa Lii­gaan. Run­ko­sar­jas­sa mies eh­ti pe­laa­maan 31 ot­te­lua ja is­ki niis­sä te­hot 12+10.

– Jand­ric oli te­ho­kas ja teki hy­vät te­hot. Aloit­ti kol­mos­ken­täs­sä, mut­ta ot­ti mel­ko no­pe­as­ti paik­kan­sa yk­kö­ses­tä. Ste­ven pys­tyi kan­ta­maan vas­tuu­ta hie­nos­ti ja pe­la­si hy­vän pät­kän sii­nä mitä eh­ti pe­laa­maan ja teki hy­vän vai­ku­tuk­sen, Sahls­tedt kom­men­toi ka­na­da­lai­sen ot­tei­ta kau­ka­los­sa.

No­peu­des­taan Jand­ric kiit­te­lee van­hem­pi­aan hy­vis­tä gee­neis­tä, mut­ta ker­too myös, et­tä kes­kit­tyy jat­ku­vas­ti luis­te­lun ke­hit­tä­mi­seen har­joit­te­lus­saan.

– Kii­tän äi­tiä ja isää hy­vis­tä gee­neis­tä, us­koi­sin. Us­kon myös, et­tä no­peus tu­lee luis­te­le­mal­la ja pe­laa­mal­la. Ha­lu­an myös ke­hit­tyä sii­nä, jo­ten kes­ki­tyn sii­hen niin jääl­lä kuin sen ul­ko­puo­lel­la­kin, Jand­ric avaa mis­tä hä­nen no­peu­ten­sa on pe­räi­sin

– Ke­säi­sin tree­naan luis­te­lua esi­mer­kik­si las­ku­var­jon kans­sa, jon­ka us­kon tuo­van pal­jon li­sää luis­te­luun, Jand­ric jat­kaa vie­lä.

Päät­ty­nees­tä kau­des­ta Jand­ric sa­noi, et­tä jouk­ku­ee­na sii­tä pi­tää ot­ta op­pia ja muis­taa, kuin­ka pa­hal­ta tun­tui tip­pua niin ai­kai­ses­sa vai­hees­sa. En­si kau­teen Prin­ce Ge­or­ges­sa syn­ty­nyt lai­tu­ri kat­soo jo luot­ta­vai­sin mie­lin.

– Nyt meil­lä on ke­säl­lä hy­vää ai­kaa val­mis­tau­tua en­si kau­teen, ja sitä kaut­ta pys­tym­me ole­maan val­mii­na heti kau­den alus­ta al­ka­en. Us­kon, et­tä meil­lä tu­lee ole­maan hyvä ja me­nes­ty­käs kau­si Rau­mal­la en­si kau­del­la, Jand­ric kom­men­toi.

Kes­ken kau­den jouk­ku­ee­seen liit­ty­nyt Jand­ric saa nyt aloit­taa täy­den kau­den Rau­mal­la. Jand­ri­cin mu­kaan kes­ken kau­den liit­ty­mi­nen tuo omat haas­teen­sa, kun jouk­kue on jo ka­sat­tu.

– Kun on koko kau­den Rau­mal­la, pää­sen tu­tus­tu­maan enem­män jät­kiin ja op­pi­maan enem­män Rau­mas­ta, mut­ta myös Lu­kon kult­tuu­ris­ta.

Ur­hei­lu­joh­ta­ja Sahls­tedt us­koo, et­tä ää­ret­tö­män hyvä luis­te­li­ja voi­si ol­la en­si kau­del­la vie­lä­kin pa­rem­pi.

– Jand­ric on hyvä maa­lin­te­ki­jä ja kaik­ki mer­kit viit­taa­vat sii­hen, et­tä en­si kau­del­la Ste­ven voi­si ol­la vie­lä pa­rem­pi. Kui­ten­kin kun tu­lee tut­tuun paik­kaan ta­kai­sin, niin tie­tää mil­lai­nen tämä lii­ga on ja kaik­ki on tut­tua, Sahls­tedt en­na­koi en­si kau­den ot­tei­ta.