Jen­na Wes­ter­lund

Sa­li­ban­dy­lii­gaan täh­tää­vä Sal­Ba koki kak­si kir­ve­le­vää jat­ko­ai­ka­tap­pi­o­ta vii­kon­lop­pu­na. Hel­sin­ki­läi­nen M-Team vei kum­mat­kin ot­te­lut ni­miin­sä maa­lein 4–3 ja 8–7.

Jo al­ku­sar­jan ai­ka­na ta­sai­sia ot­te­lui­ta tah­kon­neet Sal­Ba ja M-Team jat­ka­vat Sa­li­ban­dy­lii­gan kar­sin­nois­sa sii­tä, mi­hin he ai­em­min jäi­vät. Sal­Ban ja M-Te­a­min kar­sin­ta­sar­jan kak­si en­sim­mäis­tä ot­te­lua ete­ni­vät kum­mat­kin jat­ko­a­jal­le, vaik­ka sun­nun­tai­na Sal­Ba oli nis­kan pääl­lä teh­ty­ään kol­me maa­lia ot­te­lun en­sim­mäi­sen nel­jän mi­nuu­tin ai­ka­na.

Lo­pul­ta sun­nun­tain ot­te­lu päät­tyi ää­nek­kään ko­tiy­lei­sön kan­nus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta lu­ke­min 7–8 (4–5, 1–1, 2–1, 0–1)

– Saim­me to­del­la hy­vän alun, mut­ta sen jäl­keen pääs­tim­me vas­tus­ta­jan lii­an hel­pos­ti mu­kaan. Peli oli ihan hyvä, mut­ta te­hok­kaam­pi pi­täi­si ol­la. Kes­ki­viik­ko­na jat­kam­me ja lau­an­tai­na olem­me Rau­mal­la, se on var­ma, puo­lus­ta­ja Roo­pe Os­mo­nen kom­men­toi pe­lin jäl­keen.

Koi­ra­lau­ma joh­ti en­sim­mäis­tä­kin pe­liä Hel­sin­gis­sä maa­lein 2–0, mut­ta ko­ti­jouk­kue kiri en­sin ta­soi­hin ja lo­pul­ta voit­toon saak­ka jat­ko­a­jan yh­dek­sän­nel­lä mi­nuu­til­la.

Kah­den Sal­Ba-voi­ton myö­tä hel­sin­ki­läi­sil­lä on ot­te­lu­pal­lo ko­ti­ken­täl­lään kes­ki­viik­ko­na, sil­lä jat­ko­paik­kaan vaa­di­taan kol­me voit­toa. Jos Sal­Ba on­nis­tuu voit­ta­maan sar­jan kol­man­nen koh­taa­mi­sen, pe­la­taan jäl­leen Rau­mal­la lau­an­tai­na. Mah­dol­li­nen vii­des ot­te­lu mi­tel­lään sun­nun­tai­na jäl­leen Hel­sin­gis­sä.

Paik­ka Sa­li­ban­dy­lii­gaan au­ke­aa kak­si­vai­hei­sen pu­do­tus­pe­li­sar­jan jäl­keen eli sar­ja­nou­suun vaa­di­taan yh­teen­sä­kuu­si voit­toa. Kar­sin­to­jen ot­te­lu­pa­rit mää­räy­tyi­vät tut­tuun ta­paan niin, et­tä mu­ka­na oli Sa­li­ban­dy­lii­gan kak­si hei­koin­ta sekä Di­va­rin kuu­si pa­ras­ta seu­raa. Jouk­ku­eet pää­si­vät vuo­ro­tel­len va­lit­se­maan vas­tus­ta­jan­sa ja M-Team va­lit­si Sal­Ban toi­se­na.

Sal­Ban mat­ka kar­sin­toi­hin ei ol­lut hel­poin mah­dol­li­nen, sil­lä paik­ka rat­ke­si vas­ta vii­me met­reil­lä. Rau­ma­lai­set oli­vat Koo­vee­ta vas­taan nel­jän maa­lin tap­pi­oa­se­mas­sa ot­te­lun puo­li­vä­lis­sä, mut­ta niin vain jouk­kue kam­pe­si it­sen­sä en­sin is­ku­a­se­miin ja lo­pul­ta ta­soi­hin vii­mei­sen vii­den mi­nuu­tin ai­ka­na. Jat­ko­a­jal­la Jan­ne Kuu­si­luo­to is­ki tar­vit­ta­van osu­man.