Pasi Rein / STT

Nuor­ten mo­nin­ker­tai­nen ar­vo­ki­sa­voit­ta­ja ja Glas­gow'n MM-hal­li­ki­so­jen ho­pe­a­mi­ta­lis­ti Saga Van­ni­nen on erot­tu­nut lap­ses­ta as­ti yh­del­lä eri­tyi­so­mi­nai­suu­del­laan. Van­ni­sen voi­man­tuot­toa ovat ih­me­tel­leet sekä Van­nis­ta pit­kään val­men­ta­nut Mat­ti Lii­ma­tai­nen et­tä ny­kyi­nen val­men­ta­ja Jes­se Jo­ki­nen.

– Lai­te­taan tos­su vah­vas­ti maa­han ja teh­dään töi­tä. Kova voi­man­tuot­to on Sa­gan suo­ri­tus­ten ydin. Sil­lä Saga elää kil­pai­lu­suo­ri­tuk­sis­saan, Jo­ki­nen tii­vis­tää hy­myil­len Van­ni­sen poik­keuk­sel­li­sen lah­jan.

Van­ni­nen lois­taa voi­ma­har­joi­tuk­sis­sa, mut­ta Jo­ki­nen ei tai­vu pal­jas­ta­maan yk­sit­täis­ten liik­kei­den tes­ti­tu­lok­sia. Kun­ni­an­hi­moi­sen Van­ni­sen ta­paan hän pu­huu mie­luum­min ur­hei­lu-uran seu­raa­vis­ta as­ke­lis­ta kuin saa­vu­te­tuis­ta tu­lok­sis­ta.

– Pit­käs­sä pe­lis­sä työs­täm­me nyt Sa­gan elas­ti­suut­ta ja kim­moi­suut­ta, jot­ta ne­kin omi­nai­suu­det saa­tai­siin kor­ke­al­le ta­sol­le. Siel­lä hä­nel­lä on po­ten­ti­aa­lia, mut­ta pi­tää hy­väk­syä, et­tei­vät ne omi­nai­suu­det tule ihan näin, Jo­ki­nen jat­kaa sor­mi­aan nap­sau­tel­len.

– Muu­ta­man vuo­den pääs­tä ol­laan pik­kui­sen pa­rem­pia myös niis­sä.

Van­ni­nen on kiis­tat­ta myös vah­va kil­pai­li­ja. Hän on voit­ta­nut 7-ot­te­lus­sa 22-vuo­ti­ai­den Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den sekä 19-vuo­ti­ais­sa MM- ja EM-kul­taa. Tal­ven hal­li­kau­del­la hän kamp­pai­li MM-hal­li­ki­so­jen 5-ot­te­lus­sa ho­pe­al­le Suo­men en­nä­tyk­sel­lä 4 677.

Van­ni­nen jat­koi saa­vu­tuk­sel­la äk­ki­jyrk­kää ke­hi­tys­käy­rään­sä, mut­ta yl­lät­ti sa­mal­la it­sen­sä ja val­men­ta­jan­sa. Hän jou­tui kil­pai­luun sel­kä­vai­vo­jen run­te­le­man har­joi­tus­jak­son jäl­jil­tä.

– Mi­nul­le oli iso on­nis­tu­mi­nen, kun sain teh­tyä sii­hen koh­taan eh­jän ot­te­lun. Se oli it­sel­le iso jut­tu, Van­ni­nen vah­vis­taa.

– Sitä en­nen oli ol­lut ala­se­län kans­sa haas­tei­ta. En ol­lut hir­ve­äs­ti pääs­syt te­ke­mään nor­mit­ree­niä, la­ji­har­joi­tuk­sia en­kä edes kun­non juok­su­har­joi­tuk­sia.

Van­ni­nen ja Jo­ki­nen ko­ke­vat, et­tä jat­koa aja­tel­len vai­vas­ta on jopa hyö­tyä.

– Us­kon, et­tä sel­kä­vai­vat joh­tui­vat ko­ko­nais­kuor­mi­tuk­ses­ta. Ot­te­lu­har­joit­te­lun haas­te on se, et­tä tosi moni laji kuor­mit­taa sel­kää ja lan­ti­on seu­tua. Pi­tää op­pia, min­kä ver­ran Saga kes­tää mi­tä­kin har­joit­te­lua, Jo­ki­nen se­lit­tää vai­van ope­tuk­sia.

– Hal­li­kau­den jäl­keen kuor­mi­tus on ol­lut pa­rem­min hal­lus­sa, kun olem­me ym­mär­tä­neet ko­ko­nai­suu­den pa­rem­min.

Van­ni­nen vah­vis­taa vuo­ros­taan Jo­ki­sen pu­heet.

– Sel­kä ei ole vai­van­nut ke­vään har­joi­tus­kau­del­la ol­len­kaan.

Jo­ki­sen val­men­nuk­ses­sa Van­ni­nen on kes­kit­ty­nyt vah­vas­ti juok­su­har­joit­te­luun ja jat­kaa tois­tai­sek­si sa­mal­la pai­no­tuk­sel­la.

– Tes­tien pe­rus­teel­la no­peus ja juok­su ovat ke­hit­ty­neet, mut­ta on vie­lä eri asia saa­da ne la­ji­suo­ri­tuk­siin, Van­ni­nen ker­too ke­vään har­joi­tuk­sis­ta.

Ke­säl­lä Van­ni­nen kil­pai­lee yk­sit­täis­la­jeis­sa ja ot­te­lee vain Roo­man EM-kil­pai­luis­sa ke­sä­kuus­sa ja Pa­rii­sin olym­pi­a­lai­sis­sa elo­kuus­sa. Hä­nen 7-ot­te­lun en­nä­tyk­sen­sä on 6 391, jon­ka hän ha­lu­aa ko­hen­taa ohi Satu Ruot­sa­lai­sen Suo­men en­nä­tyk­sen 6 404.

– Kak­si ot­te­lua tu­los­sa, jo­ten ei ole kau­he­an mon­taa mah­dol­li­suut­ta Suo­men en­nä­tyk­seen, mut­ta ta­voit­teet ovat vä­hän vie­lä en­nä­tys­tä kor­ke­am­mal­la, Van­ni­nen pal­jas­taa.

Ural­laan Van­ni­nen ha­lu­ai­si yl­tää 7 000 pis­tee­seen, jota pa­rem­paan on ky­en­nyt vain nel­jä ur­hei­li­jaa yh­dys­val­ta­lai­sen ME-ot­te­li­jan Jac­kie Jo­y­ner-Ker­seen joh­dol­la.

Pis­te­ta­voi­te edel­lyt­tää ke­hi­tys­tä var­sin­kin juok­suis­sa, mut­ta käy­tän­nös­sä myös kai­kis­sa muis­sa la­jeis­sa.

– Ta­voit­tee­na on saa­da la­je­ja ta­sai­ses­ti eteen­päin, Van­ni­nen vah­vis­taa.

Jo­ki­nen on se­lail­lut ot­te­lun pis­te­tau­lu­koi­ta Van­nis­ta uut­te­ram­min. Hän tie­tää, mis­tä isoim­mat saa­liit on kai­rat­ta­vis­sa.

– Joka la­jis­sa voi ot­taa pie­niä step­pe­jä, mut­ta juok­su­puo­lel­ta eli 200 ja 800 met­ril­tä on vie­lä iso pot­ti otet­ta­va­na. Ne ovat kak­si sel­kein­tä koh­det­ta. Toi­vom­me, et­tä myös kei­hään­heit­toon löy­tyy vuo­sien saa­tos­sa rei­lus­ti li­sä­met­re­jä, Jo­ki­nen lu­et­te­lee.

Ke­hi­tys var­sin­kin ot­te­lun raas­ta­vas­sa pää­tös­la­jis­sa vaa­tii kär­si­väl­li­syyt­tä. Kes­tä­vyys 800 met­ril­le pi­tää ra­ken­taa niin, et­tei se ra­pau­ta mui­ta omi­nai­suuk­sia.

– Sitä ei voi pa­ran­taa ry­käyk­ses­sä. Ta­voi­te on hi­la­ta 800 met­rin tu­los 2.10:n nur­kil­le muu­ta­man tu­le­van kau­den ai­ka­na, Jo­ki­nen tar­ken­taa.

– Juok­sun ke­hi­tyk­ses­sä on mitä suu­rim­mas­sa mää­rin kyse myös tai­dos­ta. Ke­hi­te­tään sa­mal­la sekä no­peut­ta et­tä juok­sun ta­lou­del­li­suut­ta.

Jo­ki­sen ja Van­ni­sen 7 000 pis­teen yh­tä­lö pe­rus­tuu juok­su­jen ja kei­hään­hei­ton isoon pot­tiin, mui­den la­jien "pie­niin step­pei­hin" ja tai­toon. Val­mis­ta voi odo­tel­la Los An­ge­le­sin olym­pi­a­ke­säk­si 2028.