Ei kan­na­ta tun­tea suur­ta syyl­li­syyt­tä, jos Tap­pa­ra ai­heut­taa vi­han tun­tei­ta. It­se asi­as­sa Tap­pa­ra on eri­no­mai­nen kiu­kun koh­de, kos­ka suu­ret tun­teet kuu­lu­vat olen­nai­se­na osa­na ur­hei­luun.

Ei Tap­pa­raa sen ta­kia kan­na­ta vi­ha­ta, et­tä Lu­kon kap­tee­ni Ju­lius Mat­ti­la sii­ryy en­si kau­dek­si tam­pe­re­lais­seu­raan. Päin­vas­toin. Mat­ti­lan roo­li Lu­kos­sa oli täl­lä kau­del­la ai­van lii­an suu­ri, sil­lä ei hä­nes­tä ol­lut yk­kös­sent­te­rik­si tai yk­kö­sy­li­voi­man ka­pel­li­mes­ta­rik­si.

En­si kau­den Lu­kos­sa Mat­ti­la oli­si an­sain­nut ol­la kor­kein­taan kak­kos- mut­ta mie­lui­ten kol­mos­sent­te­ri, jo­ten sii­hen roo­liin hä­nen palk­kan­sa oli­si ol­lut ai­van koh­tuu­ton. Eli kii­tos Tap­pa­ra, ja ter­ve­me­noa isien mail­le Tam­pe­reel­le Mat­ti­la.

Tap­pa­ra pe­laa jäl­leen SM-lii­gan lop­puot­te­luis­sa. Ei tämä ole­kaan kuin vas­ta yh­dek­säs ker­ta vii­mei­sen 11 lop­puun pe­la­tun kau­den ai­ka­na. Tuol­lai­nen do­mi­noin­ti on hyvä syy vi­ha­ta Tap­pa­raa, sil­lä nämä är­syt­tä­vät pork­ka­na­pök­syt tap­pa­vat jat­ku­val­la me­nes­tyk­sel­lään suu­rim­man mie­len­kiin­non koko sar­jas­ta.

Tap­pa­ra on ol­lut fi­naa­leis­sa 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 ja 2024. Prons­si­pe­lis­sä Tap­pa­ra oli 2019 ja 2021, kun en­sin HPK, sit­ten ko­ro­na­pan­de­mia (2020) ja lo­puk­si Luk­ko es­ti­vät Tap­pa­ran pää­syn lop­puot­te­lui­hin.

Tap­pa­ra on siis ol­lut vä­hän kuin Ba­yern München Sak­san Bun­des­lii­gas­sa: en­sin pe­la­taan sar­ja ja lo­pul­ta Ba­yern on mes­ta­ri (joka ker­ta vuo­si­na 2013-23).

Ei Tap­pa­ra Ba­yer­nin ta­paan sen­tään ihan kaik­kia mes­ta­ruuk­sia ole vie­nyt, vaik­ka on ol­lut lop­puot­te­luis­sa (tur­han) usein. Ka­na­da-mal­ja on 2013 jäl­keen jää­nyt Tap­pa­ral­le 2016, 2017, 2022 ja 2023... ja ikä­vä kyl­lä eh­kä taas nyt 2024. Ho­pei­sia mi­ta­lei­ta Tap­pa­ral­la on nel­jä, prons­si­sia yk­si.

Tap­pa­raa ka­deh­di­taan - ja vi­ha­taan - ym­pä­ri Suo­men, Tam­pe­reel­la­kin Il­vek­sen kan­na­tu­sa­lu­eil­la. Rau­mal­la Tap­pa­raa saa ja oi­ke­as­taan pi­tää­kin vi­ha­ta, sil­lä niin mon­ta ker­taa Tap­pa­ra on tuot­ta­nut su­rua ja tus­kaa Lu­kon kan­nat­ta­jil­le.

Luk­ko ja Tap­pa­ra ovat koh­dan­neet pu­do­tus­pe­leis­sä kym­me­nen (10) ker­taa, ja vain kak­si ker­taa Luk­ko on on­nis­tu­nut kel­lis­tä­mään pork­ka­na­pök­syt. 1994 Kari Ja­lo­nen (toi­vot­ta­vas­ti pian Lu­kon val­men­ta­ja) rat­kai­si prons­si­ot­te­lun voi­ton Lu­kol­le, ja 2021 Pek­ka Vir­ran tu­le­va mes­ta­ri­jouk­kue pyyh­ki vä­lie­ris­sä jää­tä Jus­si Ta­po­lan luot­saa­mal­la Tap­pa­ral­la.

Eri­tyi­sen tus­kal­li­nen jak­so Lu­kon kan­nat­ta­jil­le oli 2013-16, kun Tap­pa­ra pu­dot­ti Lu­kon kol­me­na ke­vää­nä pe­räk­käin vä­lie­ris­sä ja ker­ran puo­li­vä­lie­ris­sä.

En­si lau­an­tai­na al­ka­vas­sa fi­naa­li­sar­jas­sa Tap­pa­ra koh­taa vii­me ke­vään ta­paan Lah­den Pe­li­can­sin.Se on osoi­tus sii­tä, et­tei uu­den val­men­ta­jan joh­dol­la ai­na tar­vi­ta 2-4 vuo­den pro­jek­tia me­nes­tys­jouk­ku­een ra­ken­ta­mi­sek­si.

Ruot­sa­lai­nen Ri­kard Grön­borg tuli vii­me ke­sä­nä muut­ta­maan Juk­ka Rau­ta­kor­ven ja Jus­si Ta­po­lan Tap­pa­ran DNA:han is­tut­ta­maa me­nes­tyk­se­käs­tä pe­li­ta­paa, jos­sa trap ja kah­va­kiek­ko ei­vät ol­leet lain­kaan vie­rai­ta ele­ment­te­jä. Grön­borg läh­ti pa­nos­ta­maan hyök­käys­voit­toi­seen pe­li­ta­paan, ja pien­ten syn­ny­tys­tus­kien jäl­keen Tap­pa­ras­ta tuli taas run­ko­sar­jan voit­ta­ja ja mah­dol­li­ses­ti myös mes­ta­ri. Kol­mat­ta vuot­ta put­keen, per­ke­le.

En­ti­sen Kiek­ko­leh­den pää­toi­mit­ta­ja Han­nu Kau­ha­la to­te­si jo 1980-lu­vul­la: "Jo­kai­nen Tap­pa­ran tap­pio te­kee maa­il­maa vä­hän pa­rem­mak­si."

Ikä­vä kyl­lä Tap­pa­ra on niin kova, et­tei täs­tä maa­il­mas­ta ole no­pe­as­ti mi­tään on­ne­laa tu­los­sa.

PEK­KA JA­LO­NEN