Pasi Rein / STT

He­vos­ten hy­vin­voin­ti­tar­kas­tus­ten mää­rää li­sä­tään Ku­nin­kuus­ra­veis­sa. Li­säk­si he­vos­ten pa­lau­tu­mi­nen py­ri­tään var­mis­ta­maan pi­den­tä­mäl­lä kil­pai­lu­ta­pah­tu­man pää­tös­päi­vä­nä juos­ta­vien osa­mat­ko­jen vä­lis­tä pa­lau­tu­mi­sai­kaa.

Sa­ta­vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­vä Ku­nin­kuus­ra­vit-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Jy­väs­ky­läs­sä Kil­le­rin ra­vi­ra­dal­la 26.–28. hei­nä­kuu­ta.

Hip­pok­sen eläin­lää­kä­rit te­ke­vät hy­vin­voin­ti­tar­kas­tuk­sen jo­kai­sel­le Ku­nin­kuus­ra­vien pää­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­val­le he­vo­sel­le. Sun­nun­tain osa­mat­ko­jen vä­lis­sä lää­kä­rit var­mis­ta­vat, et­tä he­vos­ten val­mis­tau­tu­mi­nen ja pa­lau­tu­mi­nen on su­ju­nut on­gel­mit­ta.

Tänä vuon­na osa­mat­ko­jen vä­liin on li­sät­ty yk­si läh­tö pa­lau­tu­mi­sa­jan pi­den­tä­mi­sek­si.

– Rat­kai­su on teh­ty val­men­ta­jia kuun­nel­len ja sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, et­tä var­mis­te­taan kil­pai­lun tur­val­li­suus ja he­vos­ten hyvä pa­lau­tu­mi­nen osa­läh­tö­jen vä­lil­lä, ra­viur­hei­lu­joh­ta­ja Ar­to Hy­tö­nen ker­too Hip­pok­sen tie­dot­tees­sa.

He­vo­sia val­voo kil­pai­lu­jen ajan kol­me kil­pai­lu­e­läin­lää­kä­riä, usei­ta eläin­lää­kä­rin avus­ta­jia sekä Hip­pok­sen asi­an­tun­ti­ja­lää­kä­rit.

– He­vos­ten hy­vin­voin­tia tark­kail­laan kai­kis­sa ra­vi­kil­pai­luis­sa va­ri­kol­la, läm­mi­tyk­ses­sä ja läh­dön ai­ka­na, Hy­tö­nen jat­kaa.

– Uu­dis­tuk­set, ku­ten sys­te­maat­ti­nen kil­pai­lu­e­läin­lää­kä­rien ra­por­toin­ti­työ­ka­lu sekä ar­vo­tut hy­vin­voin­ti­tar­kas­tuk­set, ovat ol­leet hy­viä muu­tok­sia.

Ra­veis­sa teh­tiin vii­me vuon­na yh­teen­sä 2 121 hy­vin­voin­ti­tar­kas­tus­ta, jos­sa tar­kis­te­taan he­vo­sen yleis­kun­to, suu, ka­vi­ot, va­rus­teet ja kär­ryt.

– Taus­ta­jou­kot te­ke­vät ra­vi­he­vos­ten eteen kaik­ken­sa, ja he­vos­ten hy­vin­voin­nin var­mis­ta­mi­nen on meil­le kai­ken toi­min­nan läh­tö­koh­ta, Hy­tö­nen ko­ros­taa.