Uu­tis­Rau­ma

Jää­kie­kon kol­mos­di­vi­si­oo­nan loh­ko kuutta do­mi­noi­nut Rau­ma Ti­gers jat­koi var­moin ot­tein myös kak­kos­di­vi­si­oon kar­sin­nois­sa. Nou­su en­si kau­dek­si kak­ko­seen var­mis­tui Pa­ne­li­an Raik­kaan kus­tan­nuk­sel­la tä­pä­räs­ti vii­mei­ses­sä ot­te­lus­sa maa­lein 3–2.

Kol­la Ti­ger­sin pää­val­men­ta­ja Joo­nas Vä­li­sal­mi kiit­te­li jouk­ku­et­ta eri­no­mai­ses­ta kau­des­ta.

– Tämä on tosi hie­no jouk­kue, help­po val­men­net­ta­va. Teh­tiin sitä mitä pyy­det­tiin. Meil­lä oli kau­den ai­ka­na mon­ta ker­taa vai­kei­ta paik­ko­ja, ja siel­tä nous­tiin. Olen tosi yl­peä sii­tä mi­ten jouk­kue koh­ta­si vai­keu­det ja nou­si tar­vit­ta­es­sa voit­toi­hin.

Ti­ger­sin jouk­ku­ees­sa nuo­ret koh­taa­vat ko­ke­neem­mat pe­laa­jat. Vä­li­sal­men mu­kaan eri­tyi­ses­ti jouk­ku­een ko­ke­nut kap­tee­nis­to an­sait­see kii­tok­sen eri­mer­kil­li­ses­tä joh­ta­mis­ta.

– Ma­ti­as Kau­kai­nen, Aki Juu­se­la ja Ras­mus Smed­berg lii­da­si­vat jouk­ku­et­ta hy­vin ja ot­ti­vat omal­la esi­mer­kil­lään jouk­ku­et­ta rep­pu­sel­kään.

Suu­rin ja rat­kai­se­vat muu­tos täl­lä kau­del­la teh­tiin ta­voit­tee­na­set­te­lus­sa.

– Meil­lä oli jouk­ku­een yh­tei­se­nä sel­ke­ä­nä ta­voi­te nou­su ja sii­tä pi­det­tiin kiin­ni. Jouk­kue oli tosi si­tou­tu­nut. Har­joit­te­lua vä­hän muu­tet­tiin ja kes­ki­tyt­tiin asi­oi­hin, jot­ka suo­raan hyö­dyn­tä­vät pe­liä.

Kol­mos­di­va­ris­sa pe­laa­jat käy­vät päi­vä­töis­sä ja osal­lis­tu­vat töi­den eh­doil­la pe­laa­mi­seen. Ko­koon­pa­no­vai­keuk­sia ai­heut­ti mo­nen pe­laa­jan vuo­ro­työt, jol­loin ko­koon­pa­no­ja oli ajoit­tain vai­kea saa­da pe­lei­hin.

– Nou­su­kar­sin­nas­sa jou­dut­tiin läh­te­mään Sa­loon hiu­kan yli kah­del­la ken­täl­li­sel­lä ja sii­tä­kin louk­kaan­tu­mis­ten jäl­keen pe­lat­tiin mel­kein koko peli kah­del­la ken­täl­lä. Kau­den ai­nut tap­pio tuli sii­nä.

En­si kau­del­la Rau­ma Ti­gers pe­laa Kak­kos­di­vi­si­oo­nan loh­ko 6:ssa. Loh­ko on edel­leen alu­eel­li­nen, kau­im­mat vie­ras­pe­lit ovat Sa­los­sa.

– Ai­ka sa­man mit­tai­sia pe­li­reis­su­ja kuin täl­lä­kin kau­del­la Kol­mo­ses­sa. Lu­vas­sa on enem­män pe­le­jä ja pe­laa­jia tar­vi­taan mu­kaan enem­män. Spon­so­rei­ta kai­va­taan li­sää. Meil­lä on alus­ta as­ti ol­lut pe­ri­aat­tee­na, et­tä pe­laa­jil­le tämä har­ras­tus oli­si mah­dol­li­sim­man edul­lis­ta, Vä­li­sal­mi ar­vi­oi.