STT

New York Ran­gers ot­ti avaus­voi­ton NHL-jää­kiek­ko­lii­gan pu­do­tus­pe­lien 2. kier­rok­sen avan­nees­sa ot­te­lus­sa Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­ne­sia vas­taan. Suo­men ai­kaa var­hain maa­nan­tai­na päät­ty­nyt ot­te­lu New Yor­kis­sa päät­tyi ko­tiy­lei­sön rie­muk­si Ran­ger­sin 4–3-voit­toon.

Avau­se­räs­sä her­ku­tel­tiin maa­leil­la, kun Ran­ger­sin ruot­sa­lais­hyök­kää­jä Mika Zi­ba­ne­jad sii­vit­ti kah­del­la osu­mal­laan ko­ti­jouk­ku­een 3–1-joh­toon. Ca­ro­li­nan Se­bas­ti­an Aho sai syö­tö­pis­teen Jac­cob Sla­vi­nin 1–1-ta­soi­tuk­seen.

Toi­nen erä oli maa­li­ton. Kol­man­nen erän alus­sa Hur­ri­ca­nes nou­si maa­lin pää­hän Mar­tin Ne­ca­sin osu­mal­la, mut­ta Ar­te­mi Pa­na­rin toi Ran­ger­sil­le jäl­leen kah­den maa­lin etu­mat­kan. Ca­ro­li­na kiri vie­lä maa­lin pää­hän Seth Jar­vi­sin vii­meis­tel­tyä Ahon ja Brent Burn­sin esi­työs­tä, mut­ta rin­nal­le ei­vät vie­raat enää pääs­seet. Näin Ran­gers joh­taa pa­ras seit­se­mäs­tä -ot­te­lu­sar­jaa 1–0. Seu­raa­van ker­ran jouk­ku­eet koh­taa­vat kes­ki­vii­kon puo­lel­le Suo­men ai­kaa ve­ny­väs­sä ot­te­lus­sa, jäl­leen New Yor­kis­sa.

Dal­las Stars puo­les­taan ot­ti ko­to­naan 2–1 voi­ton Ve­gas Gol­den Knight­sis­ta. Voi­ton myö­tä Dal­las rat­kai­si koko ot­te­lu­sar­jan eduk­seen 4–3 ja ete­nee pu­do­tus­pe­lien toi­sel­le kier­rok­sel­le. Näin ol­len Dal­las pu­dot­ti jat­kos­ta hal­lit­se­van Stan­ley Cup -mes­ta­rin.

Dal­la­sin maa­leis­ta vas­ta­si­vat Wy­att Johns­ton ja Ra­dek Fak­sa. Ve­ga­sin ai­no­kai­sen is­ki Brett How­den toi­ses­sa eräs­sä.

Jouk­ku­een suo­ma­lais­vah­vis­tuk­set Roo­pe Hintz, Miro Heis­ka­nen ja Esa Lin­dell jäi­vät ot­te­lus­sa pis­teit­tä. Jani Ha­kan­pää oli edel­leen pois­sa to­si­toi­mis­ta ala­var­ta­lo­vam­man vuok­si.

Dal­las saa vas­taan­sa toi­sel­la kier­rok­sel­la Co­lo­ra­do Ava­lanc­hen.