Art­tu Mä­ke­lä / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Pit­ts­burgh Pen­guin­sin Valt­te­ri Puus­ti­nen oli ko­vas­sa is­kus­sa, kun ping­vii­ni­par­tio kaa­toi ko­to­naan Det­roit Red Wing­sin maa­lein 6–3.

Puus­ti­nen teki avau­se­rän lo­pul­la Pit­ts­burg­hin 3–1-maa­lin, joka oli hä­nen NHL-uran­sa nel­jäs osu­ma. Edel­li­sen täy­so­su­man­sa hän kir­ja­si päi­vää ai­em­min New York Ran­ger­sia vas­taan. Puus­ti­nen on käyt­tä­nyt jää­ai­kaan­sa te­hok­kaas­ti, sil­lä hä­net näh­tiin kum­mas­sa­kin ot­te­lus­sa kau­ka­los­sa al­le 11 mi­nuu­tin ajan.

Suo­ma­lais­hyök­kää­jä nap­pa­si li­säk­si syöt­tö­pis­teen Mic­ha­el Bun­tin­gin ran­ne­lau­kauk­ses­ta. Puus­ti­sel­le on ker­ty­nyt ku­lu­val­ta kau­del­ta te­hot 4+12.

Pen­guin­sin kap­tee­nin Sid­ney Cros­byn on­nis­tui kat­kais­ta omal­la 2–1-osu­mal­laan kui­va kau­ten­sa, joka oli ve­näh­tä­nyt 11 ot­te­lun mit­tai­sek­si. Cros­byn ti­lil­le ki­lah­ti niin ikään myös syöt­tö­pis­te.

Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes kävi ryös­tö­ret­kel­lä Ka­na­dan puo­lel­la, jos­sa poh­jois­ca­ro­li­na­lai­set ku­kis­ti­vat isän­ti­nä hää­ri­neen Ot­ta­wa Se­na­tor­sin lu­ke­min 7–2.

Ca­ro­li­nan edel­li­ses­sä ot­te­lus­sa voit­to­lau­kaus­ki­san rat­kais­sut Jake Gu­ent­zel teki Chi­ca­goa vas­taan en­sim­mäi­sen var­si­nai­sen maa­lin­sa Hur­ri­ca­ne­sin pai­das­sa. Gu­ent­zel siir­tyi Ca­ro­li­nan ri­vei­hin Pit­ts­burgh Pen­guin­sis­ta ai­em­min täs­sä kuus­sa.

Hur­ri­kaa­nien suo­ma­lais­pe­laa­jis­ta ot­te­lus­sa lois­ti Se­bas­ti­an Aho, joka kir­jaut­ti syöt­tö­pis­teen kaik­ki­aan kol­mes­ta seu­ran­sa osu­mas­ta. Pa­rem­pi pis­te­sal­do oli ai­no­as­taan kah­den maa­lin ja kah­den syöt­tö­pis­teen Dmit­ri Or­lo­vil­la.

Ot­ta­wan Joo­nas Kor­pi­sa­lo oli sun­nun­tai­na hui­li­vuo­ros­sa, ja maa­lia var­ti­oi sen si­jaan ruot­sa­lais­kol­le­ga An­ton Fors­berg, jol­le ker­tyi kaik­ki­aan 31 tor­jun­taa.

San Jose Sharks puo­les­taan vie­rai­li Il­li­noi­sis­sa, jos­sa isän­tä­jouk­kue Chi­ca­go Black­hawks vei voi­ton maa­lein 5–2.

Ka­li­for­ni­a­lais­vie­raat kar­ka­si­vat avau­se­räs­sä kah­den maa­lin joh­toon. Klim Kos­tin 2–0-osu­maa oli ra­ken­ta­mas­sa myös suo­ma­lais­hyök­kää­jä Mi­ka­el Gran­lund.

Chi­ca­gon on­nis­tui ka­ven­taa toi­ses­sa eräs­sä, ja pää­tö­se­räs­sä puo­len­tois­ta mi­nuu­tin si­säl­lä teh­dyt kol­me osu­maa si­ne­töi­vät ko­ti­voi­ton. Lop­pu­lu­ke­mat vii­meis­te­li Chi­ca­gon täh­ti­tu­lo­kas Con­nor Be­dard tyh­jään maa­liin ot­te­lun vii­mei­sel­lä se­kun­nil­la.