Eli­as Pel­to­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Ot­ta­wa Se­na­tor­sin suo­ma­lais­vah­ti Joo­nas Kor­pi­sa­lo tor­jui kol­man­nen pe­rät­täi­sen voit­ton­sa, kun Buf­fa­lo Sab­res kaa­tui ko­ti­hal­lis­saan maa­lein 6–2.

Buf­fa­lon maa­li­tolp­pien vä­lis­sä aloit­ta­neen Uk­ko-Pek­ka Luuk­ko­sen taak­se is­ket­tiin nel­jä osu­maa ot­te­lun en­sim­mäis­ten yh­dek­sän mi­nuu­tin ai­ka­na, min­kä jäl­keen maa­lil­le vaih­det­tiin ka­na­da­lais­vah­ti De­von Levi. En­sim­mäis­tä ker­taa täl­lä kau­del­la maa­lil­taan kes­ken ot­te­lun pois vaih­det­tu Luuk­ko­nen eh­ti tor­jua vii­des­ti.

Luuk­ko­sen jäl­keen Buf­fa­lon maa­lil­le siir­ty­nyt Levi tor­jui ot­te­lus­sa 31 ker­taa.

Buf­fa­lon suo­ma­lais­puo­lus­ta­ja Hen­ri Jo­ki­har­ju pe­la­si ot­te­lus­sa hie­man pääl­le 21 mi­nuut­tia.

Kor­pi­sa­lol­le ker­tyi Se­na­tor­sin maa­lil­la kaik­ki­aan 34 tor­jun­taa.

Ot­ta­wan toi­sen maa­lin teh­nyt Bo­ris Katc­houk ke­hui ot­te­lun jäl­keen Kor­pi­sa­lon suo­ri­tus­ta il­mi­ö­mäi­sek­si.

– En­sim­mäi­ses­sä eräs­sä hän ot­ti meil­le tär­kei­tä tor­jun­to­ja. Kaik­ki kun­nia hä­nel­le sii­tä, Katc­houk sa­noi jouk­ku­een verk­ko­si­vuil­la jul­kais­tus­sa haas­tat­te­lus­sa.

Ot­ta­wan suo­ma­lais­vah­dil­le on ker­ty­nyt täl­tä kau­del­ta voi­tok­kai­ta ot­te­lui­ta nyt yh­teen­sä 18.

Buf­fa­lon ja var­sin­kin Ot­ta­wan pis­te-ero itäi­sen kon­fe­rens­sin pu­do­tus­pe­li­pai­kois­sa kiin­ni ole­viin jouk­ku­ei­siin on kas­va­nut jo niin suu­rek­si, et­tä mo­lem­mat jouk­ku­eet jää­vät to­den­nä­köi­ses­ti pu­do­tus­pe­lien ul­ko­puo­lel­le.

Tam­pa Bay Light­ning ot­ti ko­ti­voi­ton Bos­ton Bruin­sis­ta lu­ke­min 3–1.

Itäi­sen kon­fe­rens­sin kär­ki­jouk­ku­ei­siin lu­keu­tu­val­la Bos­ton Bruin­sil­la oli ot­te­lus­sa mah­dol­li­suus var­mis­taa pu­do­tus­pe­li­paik­ka lii­gan toi­se­na jouk­ku­ee­na. NHL:n verk­ko­si­vu­jen mu­kaan Bos­to­nin pai­kan var­mis­tu­mi­seen oli­si riit­tä­nyt yk­si pis­te eli voi­ton li­säk­si myös jat­ko­ai­ka­tap­pio oli­si riit­tä­nyt.

Ai­nut jat­ko­paik­kan­sa tä­hän men­nes­sä var­mis­ta­nut jouk­kue on itäi­sen kon­fe­rens­sin kär­jes­sä ole­va New York Ran­gers.