Rai­ko Häy­ri­nen / STT

Al­ku­ke­säl­lä 2021 fy­si­o­te­ra­peut­ti Jani Park­ki­nen sai vies­tin Lau­ri Mark­ka­sel­ta, joka ha­lu­si pääs­tä mu­kaan Park­ki­sen ve­tä­mään ke­sä­har­joit­te­luun. Mark­ka­nen oli NBA-ural­laan kään­ne­koh­das­sa, ha­ke­mas­sa läh­töä pois Chi­ca­go Bul­l­sis­ta ja rä­jäh­tä­vyyt­tä liik­ku­mi­seen­sa.

Jäl­ki­kä­teen tie­däm­me, et­tä sii­tä al­koi Mark­ka­sen nou­su en­sim­mäi­sek­si suo­ma­lai­sek­si NBA:n täh­dis­tö­ot­te­lu­pe­laa­jak­si. Kari Räi­sä­sen kans­sa jul­kai­se­mas­saan uu­tuus­kir­jas­sa Mes­ta­rei­den me­to­dit Park­ki­nen ker­too, mi­ten Mark­ka­nen hä­nen joh­dol­laan on kol­me­na vii­me ke­sä­nä har­joi­tel­lut.

– Ei ku­kaan sil­loin 2021 voi­nut aa­vis­taa, mi­ten hä­nen uran­sa sen jäl­keen ke­hit­tyi­si. Se, mitä me olem­me teh­neet Lau­rin kans­sa, on vain pie­ni osa pa­la­pe­lis­tä. Moni muu­kin jut­tu on vai­kut­ta­nut, Park­ki­nen muis­tut­taa.

Ke­sän 2021 jäl­keen Mark­ka­nen on siir­ty­nyt Cle­ve­lan­din kaut­ta Utah Jaz­ziin, jos­sa hän on nous­sut jouk­ku­een­sa yk­kös­ty­kik­si.

– Ym­pä­ris­tö on se isom­pi jut­tu, et­tä hän sai mah­dol­li­suu­den ol­la Uta­hin yk­kös­pe­laa­ja. Jos hä­net oli­si myy­ty vaik­ka La­ker­siin, ei hän oli­si LeB­ron Ja­me­sin ja Ant­ho­ny Da­vi­sin ta­ka­na saa­nut täl­lais­ta mah­dol­li­suut­ta. Kyl­lä moni asia on lok­sah­ta­nut koh­dal­leen. Fy­siik­ka­har­joit­te­lu on vain pie­ni osa taus­tal­la, Park­ki­nen jat­kaa.

Mes­ta­rei­den me­to­dit -kir­jas­sa ker­ro­taan, et­tä Mark­ka­sel­la on tu­ke­naan myös to­ron­to­lai­nen psyyk­ki­nen val­men­ta­ja ja hen­ki­lö­koh­tai­nen ko­ri­pal­loi­lun la­ji­val­men­ta­ja Yh­dys­val­tain itä­ran­ni­kol­ta.

Park­ki­nen ja Mark­ka­nen pe­la­si­vat BC Jy­väs­ky­län jouk­ku­ees­sa kau­del­la 2013–2014 I di­vi­si­oo­na B:ssä, suo­ma­lai­sen ko­ri­pal­loi­lun mies­ten kol­man­nek­si ylim­mäl­lä sar­ja­ta­sol­la. Sa­moi­hin ai­koi­hin Park­ki­nen toi­mi myös fy­siik­ka­val­men­ta­ja­na jy­väs­ky­lä­läi­sen HoN­SUn al­le 19-vuo­ti­ai­den jouk­ku­ees­sa, jos­sa Mark­ka­nen myös pe­la­si.

Tuon kau­den jäl­keen Mark­ka­nen läh­ti Hel­sin­kiin pe­laa­maan HBA Märs­kys­sä ja ku­lui seit­se­män vuot­ta, kun­nes Mark­ka­nen ot­ti yh­teyt­tä Park­ki­seen. Ko­ris­lii­gan KTP-Bas­ke­tin To­pi­as Kuuk­ka­nen ja Mark­ka­sen van­hem­pi veli, jal­ka­pal­loi­li­ja Ee­ro Mark­ka­nen oli­vat suo­si­tel­leet Park­kis­ta.

Kir­jas­sa Mark­ka­nen ker­too, et­tä hän pai­noi Bul­l­sis­sa pe­la­tes­saan isoim­mil­laan 112 ki­log­ram­maa.

– Bul­ls teki mi­nul­le sel­lai­sia har­joi­tu­soh­jel­mia, et­tä krop­pa kas­voi ja hi­das­tuin, lii­ke kär­si. Oli pit­kiä sar­jo­ja ja li­has­ta kas­va­tet­tiin tie­toi­ses­ti. Tein kui­ten­kin niin kuin sa­not­tiin. Olen sel­lai­nen ih­mi­nen, et­tä us­kon auk­to­ri­teet­te­ja, Mark­ka­nen sa­noo.

Park­ki­sen val­men­nuk­ses­sa Mark­ka­ses­ta kuo­riu­tui ai­em­paa ke­vy­em­pi ja pa­rem­min liik­ku­va.

– Jos muis­tan oi­kein, oli­si­ko Lau­ri pai­na­nut 108 ki­loa sil­loin ke­sän alus­sa. Eh­kä pari ki­loa saat­toi ke­sän ai­ka­na ka­do­ta. Ei se ol­lut mi­kään sel­keä pyr­ki­mys, vaan si­vu­tuo­te, Park­ki­nen sa­noo.

To­pi­as Kuuk­ka­sen li­säk­si myös pit­kä­ai­kai­nen pää­sar­ja­ko­ri­pal­loi­li­ja Ant­ti Ka­ner­vo on har­joi­tel­lut ke­säi­sin Park­ki­sen joh­dol­la. Mikä erot­taa Ko­ris­lii­gan pe­laa­jat NBA-hui­pus­ta?

– Kyl­lä se me­nee la­ji­tai­to­puo­leen. Fy­sii­kan pi­tää ol­la tot­ta kai kun­nos­sa, mut­ta lo­pul­ta la­ji­tai­to rat­kai­see. Ja pi­tuu­del­la on tie­tys­ti oma osuu­ten­sa, Park­ki­nen sa­noo.

En­tä mitä Park­ki­nen on op­pi­nut Mark­ka­sel­ta?

– Eh­kä se on kom­mu­ni­kaa­ti­on tär­keys. Kun pu­hu­taan täl­lai­ses­ta val­men­nusp­ro­jek­tis­ta, kom­mu­ni­kaa­ti­on pi­tää ol­la jat­ku­vaa. Kun ky­sy­tään, mil­lai­nen fii­lis kro­pas­sa on, ei rii­tä et­tä täy­te­tään etä­nä ky­se­ly­tau­luk­ko, vaan se pi­tää ais­tia, jot­ta tie­tää, mitä tree­nis­sä voi teh­dä, Park­ki­nen aloit­taa.

Toi­nen op­pi on, et­tä la­jis­saan maa­il­man par­hai­siin lu­keu­tu­van ur­hei­li­jan­kin har­joit­te­lu on laa­du­kas­ta pe­rus­te­ke­mis­tä, ei tai­ka­temp­pu­jen et­si­mis­tä.

– Vaik­ka ur­hei­li­ja on noin kor­ke­al­la ta­sol­la, voi ihan pe­rus­te­ke­mi­sel­lä saa­da ai­kaan pal­jon hy­vää. Se mitä me olem­me teh­neet, ei ole fy­siik­ka­val­men­ta­jan sil­mä­la­sien läpi kat­sot­tu­na mi­tään hir­ve­än ih­meel­lis­tä, vaan voi­man ja no­peu­den pe­rus­har­joit­te­lua, Park­ki­nen sa­noo.

Kir­jas­sa Park­ki­nen ar­vi­oi, et­tei Mark­ka­nen ole vie­lä saa­vut­ta­nut hen­ki­lö­koh­tais­ta fyy­sis­tä huip­pu­aan. Ja Suo­men kaik­kien ai­ko­jen ko­ri­pal­loi­li­jal­la­kin on heik­kou­ten­sa, Mark­ka­sen ta­pauk­ses­sa lonk­kien liik­ku­vuus.

– Kyl­lä se nä­kyy mei­dän tes­teis­säm­me, ja sen kans­sa teh­dään töi­tä jo­kai­ses­sa har­joi­tuk­ses­sa. Jos lon­kan liik­ku­vuus on huo­no, pol­vet ja ala­sel­kä voi­vat kuor­mit­tua enem­män. Lau­rin juok­se­mi­ses­ta voi näh­dä, et­tä siel­lä on vä­hän jäyk­kää.