Pasi Rein / STT

Eve­lii­na Määt­tä­nen juok­si en­nak­ko­suun­ni­tel­man­sa mu­kai­ses­ti 800 met­rin vä­lie­riin Roo­man EM-ki­sois­sa. Määt­tä­nen si­joit­tui maa­nan­tai­na al­ku­e­räs­sään toi­sek­si ajal­la 2.01,59 ja ot­ti suo­ran jat­ko­pai­kan. Hän oli erien ai­ka­ver­tai­lus­sa 14:s.

Määt­tä­nen juok­si kär­jen tun­tu­mas­sa koko mat­kan ja var­mis­ti hel­pos­ti kak­kos­si­jan lop­pu­suo­ral­la.

– Oli hy­vin ren­non oloi­nen juok­su, Määt­tä­nen ker­toi iloi­ses­ti hy­myil­len.

– Ai­van lo­pus­sa en ol­lut ihan var­ma, oli­ko joku tu­los­sa ta­kaa, jo­ten pik­ku­sen ru­tis­tin vie­lä. Juok­su tuli lop­puun as­ti hy­vin.

Määt­tä­nen jou­tui kah­teen han­ka­laan ti­lan­tee­seen. 200 met­riä en­nen maa­lia hän oli jää­dä Ita­li­an Ele­na Bel­lon ja Slo­va­ki­an Gab­rie­la Ga­ja­no­van vä­liin, ja Bel­lo pa­kot­ti hä­net kol­man­nel­le ra­dal­le lop­pu­suo­ran alus­sa.

– Bel­lo ai­ka yl­lät­tä­en ja tak­ti­ses­ti hie­nos­ti läh­ti kaar­tees­ta ulos­päin. Olin sii­nä sel­lai­ses­sa pai­kas­sa, et­tä jou­duin läh­te­mään koh­ti ul­ko­reu­naa, Määt­tä­nen ker­toi.

Määt­tä­nen hal­lit­si hie­nos­ti mo­lem­mat uh­kaa­vat ti­lan­teet. En­sim­mäi­sen hän vält­ti hil­lit­se­mäl­lä hie­man vauh­ti­aan, ja Bel­lon tak­lauk­sen hän väis­ti ket­te­räs­ti.

Nais­ten 800 met­rin vä­lie­rät juos­taan tiis­tai­na aa­mu­päi­väl­lä ja fi­naa­li kes­ki­viik­koil­ta­na. Määt­tä­nen odot­taa, et­tä vauh­ti kiih­tyy jo vä­lie­ris­sä.

– Voi ol­la, et­tä tu­lee vauh­dik­kaat vä­lie­rät, mut­ta sen nä­kee sit­ten. Pi­tää ol­la val­mis kai­ken­lai­seen tak­tiik­kaan, Määt­tä­nen to­te­si.

– Ja us­kon, et­tä mi­nul­le jäi pauk­ku­ja tal­teen. Olo on yl­lät­tä­vän free­si tuol­lai­sen 2.01-juok­sun jäl­keen.

Määt­tä­nen ajat­te­li juos­ta vä­lie­rän sa­maan ta­paan kuin al­ku­e­rän. Hän ha­lu­aa py­sy­tel­lä kär­jen tun­tu­mas­sa.

– Yri­tän pääs­tä pe­li­pai­koil­le, Määt­tä­nen vah­vis­ti.

– Nyt lop­pu­verk­kaan, yri­tän nuk­kua päik­kä­rit, ja il­lal­la ai­kai­sin nuk­ku­maan. Vä­lie­rään sit­ten mah­dol­li­sim­man hyvä la­tin­ki.