Ari An­te­roi­nen / STT

Luk­ko ha­lu­si kes­ki­viik­ko­na laa­riin­sa li­sää pis­tei­tä, jot­ta mah­dol­li­suus nous­ta mies­ten jää­kiek­ko­lii­gan sar­ja­tau­lu­kos­sa kuu­den jouk­koon säi­lyi­si.

Ko­ti­jouk­kue Luk­ko pai­noi­kin vas­tus­ta­ja HPK:n avau­se­räs­sä tiu­koil­le ja hal­lit­si kiek­koa sekä loi maa­li­paik­ko­ja. Avau­se­räs­sä näh­tiin kui­ten­kin vain yk­si maa­li, to­sin si­tä­kin upe­am­pi, kun An­toi­ne Mo­rand yl­lät­ti HPK-vah­ti Sami Ra­ja­nie­men tar­kal­la lau­kauk­sel­la pie­nes­tä kul­mas­ta etu­y­lä­kul­maan.

Toi­ses­sa eräs­sä Jami Kran­ni­la pää­si siir­tä­mään Lu­kon kah­den maa­lin kar­ku­mat­kal­le. Kol­man­nes­sa eräs­sä ki­li­si­vät maa­li­rau­dat use­am­man­kin ker­ran, kun­nes Luk­ko-puo­lus­ta­ja Nic­las Al­ma­ri lau­koi lop­pu­nu­me­rot 3–0 il­man maa­li­vah­tia pe­lan­neen HPK:n rep­puun.

Kes­ki­vii­kon ot­te­lu ei mi­tään suu­ria tun­tei­ta tar­jon­nut, mut­ta Luk­ko teki sen mitä pi­ti­kin ja nap­pa­si kol­me pis­tet­tä.

Il­lan on­nel­li­sin mies tai­si ol­la maa­li­vah­ti Chris­top­her Gib­son, joka 11. lii­ga­pe­lis­sään tor­jui en­sim­mäi­sen nol­la­pe­lin­sä. Tor­jun­to­ja mies merk­kaut­ti 11.

– Mei­dän äi­jäm­me pe­la­si­vat tä­nään tosi hy­vin. Noin mei­dän pi­tää ai­na pe­la­ta. Otet­tiin tär­ke­ät kol­me pis­tet­tä ko­tiin, Gib­son sa­noi.

– Jouk­ku­een kan­nal­ta on tie­ten­kin hyvä, et­tä ve­to­ja ei pal­joa tule. Mut­ta ves­ka­rin pi­tää ol­la koko ajan he­reil­lä.

Yrit­ti­pä Gib­son vie­lä teh­dä maa­li­a­kin vas­tus­ta­jan tyh­jään verk­koon, mut­ta täl­lä ker­taa ei osoi­te ol­lut ai­van koh­dil­laan.

– Ei ol­lut lä­hel­lä­kään. Ai­na pi­tää yrit­tää, kun mah­dol­li­suus tu­lee, hän vir­nis­ti.