Ari An­te­roi­nen / STT

Rau­man Lu­kon ja Tu­run Pal­lo­seu­ran en­sim­mäi­nen tais­to mies­ten jää­kiek­ko­lii­gan pu­do­tus­pe­lien en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la meni jat­ko­e­rään. Sitä ei lo­pul­ta tah­kot­tu kuin kak­si ja puo­li mi­nuut­tia, kun An­toi­ne Mo­rand rat­kai­si 3–2-voi­ton il­lan toi­sel­la maa­lil­laan.

Var­si­nai­sel­la pe­li­a­jal­la kum­pi­kin jouk­kue on­nis­tui kah­des­ti. Vie­ras­jouk­kue TPS:stä maa­la­si­vat Kal­le Väi­sä­nen ja Mar­kus Nur­mi. Ko­ti­jouk­ku­ees­ta Mo­ran­din li­säk­si maa­lin ma­kuun pää­si työ­myy­rä Nik­las Yli­ta­lo.

– Ta­sai­nen mat­si oli, ja mo­lem­mat jouk­ku­eet oli­vat val­mii­ta pe­laa­maan. Maa­li­paik­ko­ja oli mo­lem­mil­la, mut­ta me on­nis­tuim­me kai­raa­maan voi­ton jat­ko­e­räs­sä, Yli­ta­lo to­te­si.

– Huo­men­na (lau­an­tai­na) peli al­kaa ti­lan­tees­ta 0–0. Jat­ke­taan tätä omaa pe­li­äm­me, min­kä osaam­me.

Ot­te­lun pu­hu­tuin ti­lan­ne sat­tui avau­se­rän vii­meisl­lä mi­nuu­til­la, kun TPS:n Ai­dan Du­das ko­paut­ti mai­lal­laan Luk­ko-vah­ti Chris­top­her Gib­so­nia pää­hän. Seu­rauk­se­na oli vii­si mi­nuut­tia ja pe­li­ran­gais­tus.

Muu­toin­kin kor­keis­ta mai­lois­ta tuli yl­lät­tä­vän pal­jon jää­hy­jä, ku­ten Lu­kon Tar­mo Reu­na­sen 2+2. Sil­ti pe­liä voi luon­neh­tia siis­tik­si.

Ot­te­lu­sar­ja on lau­an­tai­na kat­kol­la Lu­kol­le Tu­rus­sa, sil­lä kah­del­la voi­tol­la men­nään jat­koon. Tar­vit­ta­es­sa pe­la­taan myös maa­nan­tai­na.