Uu­tis­Rau­ma

Luk­ko vah­vis­tuu kah­del­la uu­del­la puo­lus­ta­jal­la, kun Alex Pe­ters ja An­ton Ols­son liit­ty­vät si­ni­kel­tai­siin vuo­den so­pi­muk­sil­la. Pe­ters pe­la­si vii­me kau­den AHL:ssä Ba­kers­field Con­dors­sis­sa ja Ols­son päät­ti kau­ten­sa SHL-mes­ta­ruu­teen Skel­lef­te­ås­sa.

27-vuo­ti­as Alex Pe­ters liit­tyy Luk­koon yh­den vuo­den so­pi­muk­sel­la. Vii­mei­sil­lä kau­sil­la ka­na­da­lais­puo­lus­ta­ja on pää­o­sin pe­lan­nut Ed­mon­ton Oi­ler­sin far­mi­jouk­ku­ees­sa Ba­kers­field Con­dor­sis­sa. Vii­me kau­del­la 193-sent­ti­nen ja 100-ki­loi­nen Pe­ters pe­la­si AHL:ssä 45 ot­te­lua te­hoin 5+13.

Ju­ni­o­riu­ral­laan OHL:ssä pe­lan­nut Pe­ters oli Lu­kos­sa pe­lan­neen Vili Saa­ri­jär­ven jouk­ku­e­ka­ve­ri yh­den kau­den ajan Flint Fi­re­bird­sis­sä. Ja nyt, en­nen kuin Pe­ters al­le­kir­joit­ti so­pi­muk­sen Rau­mal­le, oli hän ky­sel­lyt Saa­ri­jär­vel­tä tie­to­ja Lu­kos­ta.

– Vili ker­toi pel­käs­tään hy­vää Rau­mas­ta ja koko Lu­kon or­ga­ni­saa­ti­os­ta, se aut­toi mi­nua to­del­la pal­jon pää­tös­tä teh­des­sä­ni, Pe­ters ker­too kes­kus­te­lus­taan van­han jouk­ku­e­ka­ve­rin­sa kans­sa.

Pe­ters ku­vai­lee it­se­ään puo­lus­ta­vak­si puo­lus­ta­jak­si, joka on val­mis te­ke­mään kai­ken pyy­de­tyn voit­ta­mi­sen eteen. Lu­kon ur­hei­lu­joh­ta­ja Kal­le Sahls­tedt komp­paa tätä, mut­ta nä­kee myös pal­jon hy­vää Pe­ter­sin kie­kol­li­ses­sa pe­laa­mi­ses­sa.

– Pe­ters on iso ja vah­va kah­den suun­nan puo­lus­ta­ja. Vah­vuu­det ovat eh­kä enem­män vie­lä puo­lus­ta­mi­ses­sa ja on to­del­la hyvä pe­laa­maan ali­voi­maa. Erit­täin jä­mäk­kä ja sel­lai­sia isän­nän el­kei­tä löy­tyy ken­täl­lä.

– Mut­ta pys­tyy myös kie­kol­li­seen pe­laa­mi­seen; pys­tyy avaa­maan pe­liä ja pe­laa­maan pai­neen al­la. Kie­kol­li­set tai­dot riit­tä­vät no­pe­aan pe­liin, Sahls­tedt jat­kaa.

Ka­na­dan On­ta­ri­os­ta, Blyt­his­tä, ko­toi­sin ole­va Pe­ters odot­taa in­nol­la kau­den al­kua ja Rau­mal­le saa­pu­mis­ta. Pe­ters tuo mu­ka­naan per­heen­sä ja koi­ran.

– En ole kos­kaan ol­lut Suo­mes­sa, jo­ten tämä tu­lee ole­maan mi­nul­le ja per­heel­le­ni hie­no ko­ke­mus. Odo­tan in­nol­la tu­tus­tu­mis­ta pai­kal­li­seen kult­tuu­riin. Pää­sen hy­vin tu­tus­tu­maan paik­koi­hin koi­ra­ni kans­sa, jon­ka otan mu­kaan, Pe­ters ker­too in­nois­saan.

Dal­las Star­sin vuon­na 2014 va­raa­ma Pe­ters tu­lee pe­laa­maan nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Poh­jois-Ame­ri­kan ul­ko­puo­lel­la. En­nen am­mat­ti­lai­suut­ta Pe­ters pe­la­si Ka­na­das­sa ju­ni­o­ri- ja yli­o­pis­to­sar­jaa. OHL:ssä mies toi­mi Flint Fi­re­bird­sin kap­tee­ni­na.

– Pe­ters on mo­ni­puo­li­nen pe­laa­ja ja käyt­tö­kel­poi­nen mo­nis­sa eri ti­lan­teis­sa. Hie­noa saa­da täl­lai­nen tyly jät­kä to­hon mu­kaan, ei ole ke­nen­kään vas­tus­ta­jan kiva tul­la maa­lil­le, kun Pe­ters on vas­tas­sa, Sahls­tedt ve­tää yh­teen Pe­ter­sin omi­nai­suuk­sia.

Vuon­na 2003 syn­ty­nyt An­ton Ols­son saa­puu si­ni­kel­tai­siin myös vuo­den so­pi­muk­sel­la. Nuo­ri puo­lus­ta­ja eh­ti vii­me kau­del­la jo tu­tus­tu­maan Suo­men kau­ka­loi­hin Ju­ku­rei­den pai­das­sa ly­hy­el­lä lai­na­pes­til­lään. Al­ku­kau­del­la pe­li­paik­kaan­sa et­si­nyt Ols­son lo­pet­ti vii­me kau­den Skel­lef­te­ås­sa ja kau­si päät­tyi mes­ta­ruus­juh­liin. Pla­yof­feis­sa Ols­son esiin­tyi 14 ot­te­lus­sa.

– Kau­si to­si­aan päät­tyi mes­ta­ruu­teen, us­ko­ak­se­ni mi­nun pe­lit me­ni­vät ja päät­tyi­vät mel­ko hy­vin Ruot­sis­sa, Ols­son ku­vai­lee ke­vään pe­le­jään SHL:ssä.

– Vii­me kau­del­la An­to­nil­la oli hie­man rik­koi­nen kau­si ja hä­nel­lä oli vai­keuk­sia löy­tää omaa paik­kaan­sa Skel­lef­te­ån su­per­laa­duk­kaas­ta puo­lus­tuk­ses­ta, sii­tä joh­tu­en Ols­son kävi muu­ta­mal­la lai­na­pes­til­lä. Lai­na­pes­tien jäl­keen paik­ka au­ke­ni Skel­lef­te­ås­ta ja se päät­tyi mes­ta­ruu­teen, Sahls­tedt ker­taa Ols­so­nin vii­me kaut­ta.

Ols­so­nin vah­vuuk­sia on mo­ni­puo­li­nen peli mo­lem­mis­sa päis­sä; kah­den suun­nan puo­lus­ta­jal­ta voi odot­taa jä­mäk­kää puo­lus­ta­mis­ta, mut­ta myös hy­vää kie­kol­lis­ta pe­laa­mis­ta. Lyt­ty­län Lii­ken­teen kum­mi­pe­laa­ja, 184-sent­ti­nen ja 90-ki­loi­nen, Ols­son on pe­lan­nut Ruot­sin kai­kis­sa nuor­ten maa­jouk­ku­eis­sa ja voit­ta­nut siel­lä U18- ja U20-ki­sois­ta prons­sia.

– Ols­son liik­kuu hy­vin ken­täl­lä ja syöt­tää laa­duk­kaas­ti. Pe­rus­jä­mäk­kää hy­vää pe­laa­mis­ta ol­lut vii­me kau­si­na ja hy­väs­sä ke­hit­ty­väs­sä iäs­sä. Jos jo­tain voi kut­sua kah­den suun­nan puo­lus­ta­jak­si niin Ols­so­nia, Sahls­tedt ku­vai­lee nuo­ren puo­lus­ta­jan omi­nai­suuk­sia.