Run­ko­sar­jan jäl­keen Lu­kon pe­lit jat­ku­vat lä­hes var­muu­del­la sää­li­pu­do­tus­pe­leis­sä. Kuu­den­te­na ole­va HIFK oli­si eh­kä ol­lut vie­lä ta­voi­tet­ta­vis­sa, jos Luk­ko ei oli­si tyy­lil­leen us­kol­li­se­na jät­tä­nyt lau­an­tai­na kah­ta pis­tet­tä heit­to­pus­si Sai­Pal­le Lap­peen­ran­taan.

Luk­ko on koko kau­den ol­lut Lii­gan Ro­bin Hood eli ot­ta­nut rik­kail­ta ja an­ta­nut köy­hil­le. Lii­gan nel­jä sur­kein­ta jouk­ku­et­ta eli Sport, JYP, HPK ja Sai­Pa ovat jo vie­neet Lu­kol­ta yh­teen­sä 23 pis­tet­tä.

Val­men­ta­ja Pek­ka Vir­ran vii­mei­si­nä Rau­man vuo­si­na täl­lais­ta ei ta­pah­tu­nut.

Lu­kon pi­täi­si ot­taa seit­se­mäs­tä vii­mei­ses­tä pe­lis­tään kah­dek­san pis­tet­tä enem­män kuin HIFK saa seit­se­mäs­tä jäl­jel­lä ole­vas­ta ot­te­lus­taan. Se ei ole to­den­nä­köis­tä.

Mik­si Luk­ko on siis jää­mäs­sä ulos kuu­den par­haan jou­kos­ta? Syyt nä­ky­vät hel­pos­ti SM-lii­gan ti­las­tois­ta.

Jää­kiek­ko on maa­lin­te­ko- ja maa­li­nes­to­pe­li, ei­vät­kä Tomi Läm­sän suo­ja­tit ole hy­viä kum­mas­sa­kaan: Luk­ko on yli­voi­ma­pe­lis­sä, lau­kai­su­tark­kuu­des­sa ja maa­li­vah­ti­pe­lis­sä SM-lii­gan poh­ja­sak­kaa.

Läm­säl­lä ja muul­la vaih­to­ai­ti­on pik­ku­tak­ki­ar­mei­jal­la on ol­lut CHL mu­kaan lu­kien 65 pe­liä ai­kaa lait­taa jouk­ku­een yli­voi­ma­pe­li kun­toon. Tu­los on sur­kea.

Lu­kon yli­voi­ma­te­hok­kuus on Lii­gan toi­sek­si huo­noin, vain 16,34%. Huo­nom­pi on ol­lut ai­no­as­taan Äs­sät. Luk­ko on teh­nyt vain 25 yli­voi­ma­maa­lia, kun Ju­ku­rit (52 yli­voi­ma­maa­lia), Il­ves (49), JYP (42) ja Kär­pät (40) ovat omal­la kym­men­lu­vul­laan ja teh­tai­le­vat yli­voi­ma­maa­le­ja 26,4-28,3 pro­sen­tin te­hol­la. Luk­koa vä­hem­män yli­voi­ma­maa­le­ja ovat teh­neet vain Äs­sät (23) ja Sai­Pa (23).

Luk­ko näyt­tää hal­lit­se­van useim­pia ot­te­lui­ta, ei­kä lau­kai­su­ti­las­to ai­na­kaan ku­moa tätä mie­li­ku­vaa.

Luk­ko on lau­ko­nut kai­kis­ta jouk­ku­eis­ta toi­sek­si eni­ten (2721 ker­taa), vain Ju­ku­rit on vai­vai­set kol­me (3) lau­kaus­ta rau­ma­lai­sia edel­lä. Vas­taa­vas­ti Luk­ko on an­ta­nut vas­tus­ta­jien lau­koa kol­man­nek­si vä­hi­ten.

Lu­kon lau­kaus­ten ja vas­tus­ta­jien lau­kaus­ten ero on Lii­gas­sa täy­sin omaa luok­kaan­sa, +540 lau­kaus­ta Lu­kon hy­väk­si. Luk­ko on siis lau­ko­nut jo­kai­ses­sa ot­te­lus­sa kes­ki­mää­rin yli kym­me­nen (10) lau­kaus­ta enem­män kuin vas­tus­ta­jan­sa.

Mie­li­ku­va pää­typ­lek­siin tai -lai­taan tai en­sim­mäi­sen vas­tus­ta­jan jal­kaan osu­vis­ta Lu­kon lau­kauk­sis­ta nä­kyy myös ti­las­tois­sa: Lu­kon lau­kai­su­te­hok­kuus on Lii­gan kol­man­nek­si sur­kein, vain 5,07%. Huo­nom­pia ovat ol­leet vain Äs­sät ja Sai­Pa.

Maa­li­vah­ti on jouk­ku­een tär­kein pe­laa­ja.

– Kun si­nul­la on hyvä maa­li­vah­ti, olet hyvä val­men­ta­ja. Jos si­nul­la on huo­no maa­li­vah­ti, olet pas­ka val­men­ta­ja, Lei­jo­nien en­ti­nen pää­val­men­ta­ja Han­nu Ara­vir­ta to­te­si ker­ran.

Da­niel Le­be­deff on maa­li­vah­ti­ti­las­tos­sa pääs­tet­ty­jen maa­lien kes­ki­ar­vos­sa si­jal­la 18 lu­ke­mal­la 2,56. Tor­jun­tap­ro­sent­ti 88,02 oi­keut­taa si­jaan 20.

Chris­top­her Gib­so­nin lu­ke­mat (2,67 ja 87,32%) ovat Le­be­def­fi­ä­kin huo­nom­mat.

Lu­kon pääs­tet­ty­jen maa­lien maa­li­o­dot­ta­ma 126,29 on Lii­gan pa­ras. Luk­ko on kui­ten­kin pääs­tä­nyt omiin 14 maa­lia enem­män kuin mitä vas­tus­ta­jien luo­mat maa­lin­te­ko­pai­kat ovat an­ta­neet odot­taa.

Mi­ten käy Äs­sien? Sun­nun­tain ko­ti­tap­pio TPS:lle oli paha ta­kais­ku tais­te­lus­sa pää­sys­tä sää­li­pu­do­tus­pe­lei­hin. Vii­mei­ses­tä pai­kas­ta ki­saa­vat Koo­Koo, Äs­sät ja Sport, osit­tain vie­lä TPS:kin.

Äs­sät saa pal­jon voi­maa ää­nek­kääs­tä ko­tiy­lei­sös­tä. Run­ko­sar­jan lo­pus­sa sii­tä ei ole pal­jon apua, kun po­ri­lai­set pe­laa­vat enää vain yh­den ot­te­lun ko­to­na.

Sa­ta­kun­nan kiek­ko­kau­den jat­kon kan­nal­ta oli­si upe­aa, jos Luk­ko ja Äs­sät koh­tai­si­vat jo sää­li­pu­do­tus­pe­leis­sä. Tun­nel­ma oli­si niin Rau­mal­la kuin Po­ris­sa­kin mah­ta­va. Mikä tär­kein­tä, toi­nen sa­ta­kun­ta­lais­jouk­kue pää­si­si var­muu­del­la puo­li­vä­lie­riin. Muus­sa ta­pauk­ses­sa sii­tä ei ole mi­tään ta­kei­ta.

Pek­ka Ja­lo­nen