Pet­te­ri Iko­nen / STT

Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­nen luis­te­lut­taa tä­nään Pra­has­sa pe­lat­ta­vas­sa MM-kil­pai­lu­jen avau­sot­te­lus­sa jääl­le ken­täl­li­set, jot­ka hie­roi­vat ku­vi­oi­ta jo kes­ki­vii­kon ja tors­tain har­joi­tuk­sis­sa.

Har­ri Sä­te­ri aloit­taa maa­lil­la, Mi­ka­el Gran­lund joh­taa yk­kös­ket­jua ja yk­kös­pak­ki­pa­rin muo­dos­ta­vat Mik­ko Leh­to­nen sekä Ol­li Määt­tä, kun Lei­jo­nat aloit­taa MM-urak­kan­sa kel­lo 21.20 Suo­men ai­kaa ja haas­taa ki­sai­sän­tä Tshe­kin.

– Hyvä ja odot­ta­va fii­lis. So­pi­van­lais­ta jän­ni­tys­tä on. Kaik­ki ovat in­nois­saan. Se on hyvä ti­lan­ne. Nyt odo­tel­laan il­taa. Päi­vä on pit­kä, Leh­to­nen tuu­mi aa­mun jää­har­joi­tuk­sen jäl­keen.

Tshek­ki on Suo­mel­le tut­tu vas­tus­ta­ja. Maat koh­ta­si­vat vii­mek­si tou­ko­kuun alus­sa EHT-tur­nauk­ses­sa Brnos­sa. Lei­jo­nat voit­ti 4–1. Leh­to­nen ei ol­lut mu­ka­na tur­nauk­ses­sa vaan Ja­lo­sen luot­to­mies saa­pui suo­raan MM-kil­pai­lui­hin Sveit­sin mes­ta­ruu­teen päät­ty­neen sar­ja­kau­den jäl­keen.

Puo­lus­ta­ja tie­tää Tshe­kin vah­vuu­det.

– Tai­ta­va ja iso­ko­koi­nen jouk­kue on vas­tas­sa. He ha­lu­a­vat voit­taa ko­ti­as­kis­sa ja saa­vat ko­tiy­lei­sön tuen.

On­ko mah­dol­lis­ta, et­tä la­taus heit­tää yli ko­tiy­lei­sön edes­sä?

– Ai­na on se mah­dol­li­suus. Ko­ti­jouk­ku­eel­la on tie­tyn­lai­set pai­neet, mut­ta me saim­me sii­tä enem­män vir­taa kuin et­tä se oli­si häi­rin­nyt ko­ti­ki­sois­sa, Tam­pe­reel­la kah­te­na edel­lis­ke­vää­nä MM-kiek­koa pe­lan­nut Leh­to­nen sa­noi.

Leh­to­sel­le MM-kil­pai­lut ovat uran vii­den­net. Li­säk­si hän on pe­lan­nut kak­sis­sa olym­pi­a­lai­sis­sa. Tur­ku­lais­läh­töi­nen puo­lus­ta­ja on olym­pi­a­voit­ta­ja ja kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­ta­ri. Va­ra­kap­tee­ni­na ja yh­te­nä jouk­ku­een kon­ka­ri­pe­laa­jis­ta hä­nel­lä on muu­ta­kin kuin pe­lil­lis­tä vas­tuu­ta.

– Koi­tan teh­dä hy­vin omat hom­mat ja ol­la esi­merk­ki. Yri­tän tuo­da rau­hal­li­suut­ta jouk­ku­ee­seen, jos sa­non jo­tain. Enem­män näy­tän esi­merk­kiä muu­ten, Züric­his­sä seu­ra­jouk­ku­e­pe­le­jään en­si kau­del­la­kin jat­ka­va Leh­to­nen ker­toi.

1. kent­tä:

15 Juha Jääs­kä–64 Mi­ka­el Gran­lund–48 Valt­te­ri Puus­ti­nen

3 Ol­li Määt­tä–4 Mik­ko Leh­to­nen

Maa­lil­la: 29 Har­ri Sä­te­ri

Va­ral­la: 33 Emil Lar­mi

2. kent­tä:

12 Jere In­na­la–27 Oli­ver Ka­pa­nen–13 Jes­se Pul­ju­jär­vi

2 Ras­mus Ris­sa­nen–7 Oli­wer Kas­ki

3. kent­tä:

21 Pat­rik Puis­to­la–57 Art­tu Hyry–25 Pek­ka Jor­mak­ka

50 Juu­so Rii­ko­la–18 Vili Saa­ri­jär­vi

4. kent­tä:

80 Saku Mä­e­na­la­nen–24 Han­nes Björ­ni­nen–81 Ii­ro Pa­ka­ri­nen

38 Veli-Mat­ti Vit­tas­mä­ki–62 Jes­per Mat­ti­la