AFP / STT

Jal­ka­pal­lon mies­ten EM-ki­sois­sa Tans­ka ja Slo­ve­nia ovat mo­lem­mat sel­vit­tä­neet tien­sä jat­ko­pe­lei­hin C-loh­kos­ta. Loh­kon voi­ton vei Eng­lan­ti vii­del­lä pis­teel­lään.

Tans­ka nap­pa­si loh­kon kak­kos­si­jan pe­lat­tu­aan maa­lit­to­man ta­sa­pe­lin Ser­bi­aa vas­taan. Sa­ma­ten maa­lit­to­maan ta­sa­tu­lok­seen Eng­lan­nin kans­sa pää­ty­nyt Slo­ve­nia sel­vit­ti tien­sä jat­ko­pe­lei­hin loh­ko­kol­mos­ten ver­tai­lun kaut­ta.

Tans­kan ja Slo­ve­ni­an kes­ki­näi­nen jär­jes­tys mää­räy­tyi kar­sin­ta­ran­kin­gin pe­rus­teel­la mo­lem­pien ke­rät­tyä loh­kos­sa kol­me pis­tet­tä.

Loh­kon jum­bo­pai­kal­le jää­nyt Ser­bia jäi kah­del­la pis­teel­lään ulos jat­ko­pe­leis­tä.

Tans­ka koh­taa seu­raa­vak­si EM-ki­so­jen isän­tä­maan ja A-loh­kon voit­ta­jan Sak­san. Myös Slo­ve­nia saa vas­taan­sa loh­ko­voit­ta­jan. Eng­lan­nin seu­raa­va vas­tus­ta­ja puo­les­taan mää­räy­tyy loh­ko­kol­mos­ten ver­tai­lun kaut­ta.

Loh­ko­voi­tos­ta huo­li­mat­ta Eng­lan­nin kan­nat­ta­jat ovat il­mais­seet tyy­ty­mät­tö­myy­ten­sä jouk­ku­een pe­laa­mi­seen. Tiis­tai­na eri­tyi­ses­ti pää­val­men­ta­ja Ga­reth South­ga­te sai ko­kea eng­lan­ti­lais­kan­nat­ta­jien kri­tii­kin nis­kas­saan. South­ga­te sai osak­seen buu­aus­ta ja tätä koh­ti hei­tet­tiin olut­mu­ke­ja.

Eng­lan­nin maa­li­ton ta­sa­pe­li Slo­ve­ni­an kans­sa oli jat­koa vii­me­viik­koi­sel­le 1–1-ta­sa­tu­lok­sel­le Tans­kan kans­sa. Ai­no­an voit­ton­sa al­ku­loh­kos­sa Eng­lan­ti ot­ti Ser­bi­as­ta 1–0-tu­lok­sel­la.

Jo en­nak­ko­kaa­vai­luis­sa loh­ko­voit­ta­jak­si po­vat­tu Eng­lan­ti oli var­mis­ta­nut jat­ko­paik­kan­sa jo en­nen tiis­tai-il­lan ot­te­lui­ta.