Las­si La­pin­tie / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä pak­ko­ra­os­sa ol­lut Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes pe­las­tau­tui kol­man­nen erän maa­li­ki­ma­ral­la sen jäl­keen, kun isän­tä­jouk­kue New York Ran­gers oli jo työn­tä­nyt vie­raat kui­lun par­taal­le.

Ot­te­lun toi­nen erä päät­tyi New Yor­kin joh­ta­es­sa vie­lä yh­del­lä maa­lil­la, mut­ta kel­kan kään­tä­nyt Ca­ro­li­na voit­ti lo­pul­ta isän­nät 4–1 ja ka­ven­si New Yor­kin joh­toa ti­lan­tee­seen 3–2 itä­loh­kon ot­te­lu­sar­jan vii­den­nes­sä koh­taa­mi­ses­sa.

Ta­soit­ta­van maa­lin kol­man­nen erän alus­sa teki ka­na­da­lais­hyök­kää­jä Jor­dan Staal, min­kä jäl­keen äkis­ti pi­ris­ty­nyt Ca­ro­li­na jat­koi maa­li­ki­ma­raa kol­mel­la muul­la maa­liin­sa osu­neel­la lau­kauk­sel­la.

Ca­ro­li­nan pe­las­tu­so­pe­raa­ti­oon osal­lis­tui Jes­pe­ri Kot­ka­nie­mi, joka sai syöt­tö­pis­teen Jev­ge­ni Kuz­net­so­vin kol­man­nen erän maa­lis­ta, joka vei Ca­ro­li­nan joh­toon ki­sai­sän­nis­tä.

Ca­ro­li­nan muis­ta suo­ma­lai­sis­ta Se­bas­ti­an Aho oli jäil­lä yli 20 mi­nuut­tia, Teu­vo Te­rä­väi­nen 18 ja Kaa­po Kak­ko run­saat 12, mut­ta he jäi­vät pis­teit­tä.

Te­ho­pis­teil­le pääs­syt Kot­ka­nie­mi pe­la­si 9 mi­nuut­tia. Kot­ka­nie­mi päät­ti viik­ko­ja jat­ku­neen pis­teet­tö­män kau­den, sil­lä hä­nen edel­li­sis­tä te­ho­pis­teis­tään oli eh­ti­nyt vie­räh­tää lä­hes kuu­kau­si. Vii­mek­si Kot­ka­nie­mi pää­si pis­teil­le 17. huh­ti­kuu­ta pe­la­tus­sa Co­lum­bus Blue Jac­ket­sin vas­tai­ses­sa ot­te­lus­sa.

Jat­koon pää­see en­sim­mäi­se­nä nel­jä ot­te­lua voit­ta­nut jouk­kue. New York tar­vit­see vain yh­den voi­ton pu­dot­taak­seen Ca­ro­li­nan jat­kos­ta, kun taas Ca­ro­li­na tar­vit­see vie­lä kak­si voit­toa pääs­täk­seen jat­koon. Sar­jan kuu­des osa­ot­te­lu käy­dään var­hain per­jan­tai­na Suo­men ai­kaa.

Län­si­loh­kos­sa Dal­las Stars ete­ni 5–1-voi­tol­la yh­den voi­ton pää­hän jat­ko­pai­kas­ta toi­sen pu­do­tus­pe­li­kier­rok­sen ot­te­lu­sar­jas­saan Co­lo­ra­do Ava­lanc­hea vas­taan. Miro Heis­ka­nen lau­koi Dal­la­sil­le yh­den maa­lin ja syöt­ti kak­si, ja Wy­att Johns­ton ke­rä­si kak­si maa­lia sekä yh­den syö­tön.

Star­sin Roo­pe Hintz pois­tui ot­te­lus­ta en­sim­mäi­sen erän lo­pul­la sen jäl­keen kun hän oli peit­tä­nyt Co­lo­ra­don lau­kauk­sen.

En­nen ot­te­lun al­kua NHL ker­toi net­ti­si­vuil­laan, et­tä Co­lo­ra­don hyök­kää­jä Va­le­ri Nits­hush­kin on ase­tet­tu NHL:n pe­laa­ja­yh­dis­tyk­sen ja lii­gan yh­tei­seen hoi­to-oh­jel­maan. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä Nits­hush­kin on si­vus­sa pe­leis­tä vä­hin­tään kuu­si kuu­kaut­ta ei­kä saa täl­tä ajal­ta palk­kaa. Hä­nen on erik­seen anot­ta­va oi­keut­ta pa­la­ta NHL-pe­lei­hin.