Uu­tis­rau­man 24.4.2024 jul­kais­tus­sa leh­des­sä oli mie­li­pi­de­kir­joi­tus ot­si­kol­la “Rau­man dik­taat­to­ri”, jon­ka ta­ka­na oli ni­mi­merk­ki Pa­siL. Kir­joi­tuk­ses­sa mi­nut lii­tet­tiin kuu­lui­saan, jos­kaan ei niin kun­ni­ak­kaa­seen Adolf Hit­le­rin ja Vla­mi­mir Pu­ti­nin seu­raan väit­tä­en ole­te­tun vi­ha­ni koh­dis­tu­van Rau­man ete­läi­sen kau­pun­gi­no­san asuk­kai­siin.

On suo­ras­taan imar­te­le­vaa, kun jul­kis­hal­lin­non pää­tök­sen­te­os­sa usein epäil­lään yk­sit­täis­ten yk­si­löi­den pyö­rit­tä­vän koko laa­jaa kun­ta­päät­tä­jien jouk­koa, jos­sa kui­ten­kin on ole­mas­sa usei­ta por­tai­ta ja mo­ni­puo­lis­ta kä­sit­te­lyä laa­jan päät­tä­jä­jou­kon voi­min. Kou­lu­ver­kon uu­del­leen ar­vi­oin­ti on mui­den oh­jel­ma­töi­den ohel­la ai­van vält­tä­mä­tön ra­ken­ne­muu­tos paik­ka­kun­nal­lam­me, jos­sa hii­pu­van vä­es­tö­ke­hi­tyk­sen pe­rus­tein ver­kos­toa tii­vis­te­tään kiin­tei­den ku­lu­jen oh­jaa­mi­sek­si ope­tuk­sen re­surs­sei­hin, jot­ka tu­le­vai­suu­den kou­lu­lai­sil­le ovat nii­tä kaik­kein kes­kei­sem­piä.

Rau­man kau­pun­ki pi­tää si­säl­lään hy­vin eri­lai­sia asui­nym­pä­ris­tö­jä, jois­ta ku­kin on on­nek­sem­me löy­tä­nyt oman­sa omia ar­vo­va­lin­to­jaan nou­dat­ta­en. Sa­moin me kun­ta­päät­tä­jät ar­vi­oim­me pal­ve­lui­ta ja re­surs­si­ky­sy­myk­siä myös ku­kin omis­ta läh­tö­koh­dis­tam­me.

Näin ol­len ke­ho­tan kaik­kia ak­tii­vi­seen vuo­ro­pu­he­luun mei­dän kun­ta­päät­tä­jien kans­sa koko kau­pun­gin ke­hi­tys­tä ar­vi­oi­den, sil­lä it­se toi­min jat­kos­sa­kin ak­tii­vi­se­na päät­tä­jä­nä ot­ta­en myös reip­paas­ti kan­taa - tä­hän myös ole­mas­sa ole­va kau­pun­gin­val­tuus­ton hy­väk­sy­mä työ­so­pi­muk­se­ni­kin vel­voit­taa. Toi­von­kin rei­pas­ta kes­kus­te­lua ko­ti­kau­pun­kim­me ke­hi­tyk­ses­tä ihan omal­la ni­mel­lä, sil­lä it­sel­lä­ni ei ole jat­kos­sa­kaan tar­vet­ta pii­lot­taa reip­pai­ta ot­tei­ta­ni ni­mi­merk­kien taak­se!

Kal­le Lep­pi­kor­pi

Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja