Rau­mal­la on tai­det­tu jo vii­den­tois­ta vuo­den jäl­keen tot­tua aluk­si voi­ma­kas­ta vas­tus­tus­ta he­rät­tä­nei­siin to­ri­ka­tok­siin. Te­keil­lä ole­van Van­han Rau­man ase­ma­kaa­va­työn yh­te­nä osa­na to­ril­le on hah­mo­tel­tu uut­ta pa­vil­jon­kia, joka nyt vuo­ros­taan he­rät­tää kri­tiik­kiä.

Täs­sä leh­des­sä to­ri­kaup­pi­aat nos­ta­vat esiin ihan käy­tän­nöl­li­siä asi­oi­ta, joi­ta uu­dis­tuk­sia mie­tit­tä­es­sä oli­si syy­tä ot­taa huo­mi­oon. Ka­lat on pi­det­tä­vä kyl­mäs­sä ja vi­han­nek­set pois­sa pak­ka­ses­ta. Esil­le nou­si myös ny­kyis­ten ka­tos­ten pa­ran­ta­mi­nen. Sil­lä voi­si par­haim­mil­laan pääs­tä lä­hel­le usein esil­le nou­se­vaa kaup­pa­hal­li­ko­ke­mus­ta.

Eril­li­sen kaup­pa­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen oli­si sa­mal­la kuo­li­nis­ku to­ri­kau­pal­le. Jo nyt mar­ke­tien pu­ris­tuk­sis­sa elä­vät kaup­pi­aat yrit­tä­vät saa­da toi­min­tan­sa mah­dol­li­sim­man yk­sin­ker­tai­sek­si ja toi­mi­vak­si myy­mä­lä­au­to­jen avul­la. Jos ke­hi­te­tään eril­li­nen kaup­pa­paik­ka, niin on mah­dol­lis­ta, et­tä sa­mal­la han­ka­loi­te­taan kaup­pi­ai­den toi­min­taa. Tai ai­na­kin uu­den toi­min­ta­mal­lin mu­kau­tu­mi­seen vie­räh­tää ai­kaa.

Rau­man kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­sek­si pe­rus­tet­tiin pari viik­koa sit­ten uu­si yh­dis­tys, Ra­kas­tu­nut Rau­maan ry. Toi­min­taa on en­nen teh­ty sa­mal­la ni­mel­lä, mut­ta Rau­man Yrit­tä­jien alai­suu­des­sa. Kes­kus­tan kau­pal­li­nen ke­hit­tä­mi­nen on pit­kään tar­koit­ta­nut Van­han Rau­man yri­tyk­siä, mut­ta yh­dis­tyk­sen uu­den pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Leh­ti­sen mu­kaan aja­tus on teh­dä jat­kos­sa laa­jem­paa yh­teis­työ­tä myös mui­den kans­sa. Esi­mer­kik­si vah­vas­ti me­ren­ran­taan Otan­lah­den ja Sy­vä­rau­man­lah­den alu­eel­le kas­va­van pal­ve­lu­kes­kit­ty­män kyt­ke­mi­nen pa­rem­min kes­kus­tan pal­ve­lu­jen yh­tey­teen on hyvä ke­hi­tys­suun­ta.

Laa­jem­paa yh­teis­työ­tä tar­vi­taan ja sa­mal­la yrit­tä­jien ja kaup­pi­ai­den kuun­te­lua. Isom­mat muu­tok­set voi­vat joh­taa hy­väs­tä ta­voit­tees­ta huo­li­mat­ta huo­noon lop­pu­tu­lok­seen, jos kaik­kia tar­pei­ta ei huo­mi­oi­da.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja