Isot ja no­pe­at muu­tok­set luo­vat tur­vat­to­muut­ta. Sote-uu­dis­tus on val­ta­va ra­ken­ne­muu­tos, ja jo en­sim­mäis­tä val­tuus­to­kaut­ta ras­kaut­taa an­ka­ra sääs­tö­pai­ne. Kan­sa­lai­sel­le on pe­lot­ta­vaa huo­ma­ta, et­tei päät­tä­jil­lä ja vi­ran­hal­ti­joil­la ole so­pua edes sii­tä, mis­sä pal­ve­lui­ta pi­täi­si an­taa ja mil­lä ta­val­la. Avoin ja tark­ka tie­dot­ta­mi­nen aut­tai­si, mut­ta sii­nä Sa­ta­kun­ta on epä­on­nis­tu­nut. Hen­ki­lö­kun­ta ja maa­kun­ta­lai­set ei­vät tie­dä, mitä suun­ni­tel­laan, mit­kä pää­tök­set on teh­ty ja mitä muu­tok­sia to­teu­te­taan.

Kun so­tea hoi­ti­vat kun­nat, pal­ve­lu­verk­ko luo­tiin oman kun­nan tar­pei­ta vas­taa­vak­si. So­ten alus­sa kun­tia syy­tet­tiin ali­bud­je­toin­nis­ta. Kun­tien ra­hoi­tuk­sen pe­rus­teel­la luo­dut hy­vin­voin­ti­a­lu­e­bud­je­tit ylit­tyi­vät Suo­mes­sa yli mil­jar­dil­la. Sa­ta­kun­nas­sa hva-bud­jet­ti ylit­tyi rei­lul­la 50 mil­joo­nal­la. Jo­kin yh­tä­lös­sä ei käy jär­keen. Mik­si kun­tien bud­jet­tien mu­kai­nen ra­hoi­tus ei rii­tä sa­mo­jen pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen kuin en­nen? Yk­si syy on hal­lin­non koko.

Sa­ta­kun­nas­sa al­ka­vat en­sim­mäi­set laa­jah­kot yt-neu­vot­te­lut. Niil­lä ta­voi­tel­laan 15 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jä. Kir­joi­tin jo en­nen en­sim­mäi­siä sote-vaa­le­ja, et­tä aloit­ta­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een pi­tää kar­sia hal­lin­nos­ta. Kä­si­pa­re­ja on siir­ret­tä­vä hal­lin­nos­ta pal­ve­lui­hin. Hal­lin­to tie­det­tiin mam­mut­ti­mai­sek­si jo en­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­nan aloit­ta­mis­ta. Ih­met­te­len­kin, mik­si koko mam­mut­ti ra­ken­net­tiin, ja mik­si sen ku­tis­ta­mi­nen al­kaa vas­ta nyt.

Suo­mes­sa jul­ki­sen hal­lin­non teh­tä­vät ja­kau­tu­vat kol­meen: val­ti­on, hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ja kun­tien teh­tä­viin. Sote-uu­dis­tus pirs­toi ra­hoi­tus­ket­jun. Ve­ro­ja ke­rää­vät vain val­tio ja kun­nat, mikä te­kee hy­vin­voin­ti­a­lu­een ase­man han­ka­lak­si. Ra­hoi­tus tu­lee val­ti­ol­ta, ei hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta. Alu­ei­ta oh­jaa ra­hoi­tuk­ses­ta huo­leh­ti­va val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö, ei enää so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö. Täs­sä yh­tä­lös­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la on al­laan puu ja pääl­lään kuo­ri.

Liik­ku­ma­va­ra on ole­ma­ton. Moni hal­lin­non työn­te­ki­jä on läh­te­nyt kor­keis­ta­kin vi­rois­ta mui­hin hom­miin. Kun­nis­sa­kin käy tuu­li, sil­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den bud­jet­tiy­li­tyk­siä ke­rä­tään pie­nen­tä­mäl­lä kun­tien val­ti­o­no­suuk­sia ole­te­tun ali­bud­je­toin­nin ver­ran.

Kun hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ah­din­koon li­sä­tään yh­teis­kun­nal­li­nen le­vot­to­muus, al­kaa pe­lot­taa. Eten­kin pie­ni­tu­lois­ten ko­ke­mus yh­teis­kun­nan oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta on Kan­sa­lais­puls­si-ky­se­lyn mu­kaan las­ke­nut vii­me syk­sys­tä läh­tien jyr­käs­ti. Hel­mi­kui­ses­sa ky­se­lys­sä nel­jä vii­de­so­saa hy­vä­tu­loi­sis­ta ko­kee yh­teis­kun­nan oi­keu­den­mu­kai­sek­si, mut­ta pie­ni­tu­loi­sis­ta enää puo­let.

Yh­teis­kun­ta­rau­haa uh­kaa­vis­ta vaa­rois­ta pu­huu myös Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tui­men tuo­ma­ri Pau­lii­ne Kos­ke­lo (HS, 16.3.24). Ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tui­mes­sa on kä­si­tel­ty ta­pauk­sia, jois­sa ih­mi­nen on luo­ki­tel­tu ter­ro­ris­tik­si vain sik­si, et­tei hä­nen mie­li­pi­teen­sä miel­ly­tä val­taa pi­tä­viä. Kos­ke­lon mu­kaan oi­keus­val­ti­o­pe­ri­aa­te hor­juu. Se on suu­ri vaa­ra sekä koko Eu­roo­pal­le et­tä yk­sit­täi­sil­le yh­teis­kun­nil­le.

Pek­ka Wal­le­nius

Alue- ja kun­ta­val­tuu­tet­tu, alu­e­hal­li­tuk­sen va­ra­jä­sen