Jul­ki­sor­ga­ni­saa­ti­oi­den hal­lin­to- ja joh­to­teh­tä­vät saa­vat eri­lai­sia pai­no­tuk­sia kul­loi­sen­kin ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen mu­kaan riip­pu­mat­ta sen osuu­des­ta kus­tan­nus­ra­ken­tees­sa.

Ta­val­li­sel­le kan­sa­lai­sel­le hal­lin­to, joh­ta­jat, vi­ran­hal­ti­jat ja esi­hen­ki­löt teh­tä­vi­neen ovat vie­rai­ta. Se tun­ne­taan, et­tä pa­pe­rei­ta siir­re­tään pöy­däl­tä toi­sel­le ja mie­lui­ten an­ne­taan lo­mak­keet kan­sa­lais­ten it­sen­sä täy­tet­tä­väk­si eri­näi­sis­sä tie­to­jär­jes­tel­mis­sä. Kor­ke­a­palk­kai­set her­rat ja lei­dit pi­tä­vät ko­kouk­si­aan ja nos­te­taan ko­kous­palk­ki­oi­ta ja an­si­on­me­ne­tys­kor­vauk­sia. Näi­hin sa­noi­hin tie­tä­mys tii­vis­tyy.

Hal­lin­to, lain­sää­dän­tö ja po­liit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mä kie­tou­tu­vat tii­viis­ti toi­siin­sa. Vi­ran­hal­ti­jat vas­taa­vat vir­ka­vas­tuul­la asi­a­si­säl­tö­jen, niis­tä teh­tä­vien po­liit­tis­ten pää­tös­ko­kous­ten val­mis­te­lus­ta ja pää­tös­ten toi­meen­pa­nos­ta sekä pää­tös­ten va­li­tus­ten kä­sit­te­lys­tä. Tämä on osa de­mok­raat­tis­ta jär­jes­tel­määm­me. Tä­hän on si­sään­ra­ken­net­tu tiet­ty jän­ni­te sii­tä min­kä ver­ran pää­tös­val­taa siir­re­tään vi­ran­hal­ti­joil­le ja kuin­ka pal­jon po­lii­ti­kot pi­tä­vät val­taa it­sel­lään. Pää­tök­sen­te­on li­säk­si tämä kos­kee li­sään­ty­nyt­tä po­liit­tis­ta oh­jaus­ta asi­oi­den val­mis­te­lus­sa.

Ke­hys­rii­hen tu­lok­se­na val­mis­tel­laan ”vir­ka­ko­neis­ton” vä­hen­tä­mis­tä. Jul­kis­hal­lin­non teh­tä­vien mää­rää ver­ra­taan toi­si­naan suo­ra­vii­vai­ses­ti mui­hin mai­hin ot­ta­mat­ta huo­mi­oon ko. mai­den lain­sää­dän­töä ja sitä on­ko ky­sees­sä län­si­mai­nen hy­vin­voin­ti­val­tio.

Vaa­lien lä­hes­ty­es­sä lu­va­taan hy­vää eli ylei­sim­min jo­ta­kin li­sää. Nyt on me­neil­lään tuot­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­nen ja kus­tan­nus­ten kas­vun hil­lin­tä. Hal­lin­non ke­ven­tä­mi­sen ar­vi­oi­daan mm. pi­den­tä­vän kä­sit­te­ly­ai­ko­ja. Tämä ra­paut­tai­si jär­jes­tel­mää ja kan­sa­lais­ten oi­keuk­sia. Sik­si tu­li­si val­mis­tel­la pää­tök­siä, joil­la vä­hen­ne­tään teh­tä­vä­mää­rää ja su­ju­voi­te­taan pro­ses­sien kul­kua. Tu­li­si myös lu­va­ta ai­em­paa vä­hem­män li­sää ja an­taa lain­val­mis­te­luun sen edel­lyt­tä­mä ai­ka. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­ken­teet on pys­ty­tet­ty, edet­ty pal­ve­lu­ta­po­jen muu­tok­siin ja YT-pro­ses­sei­hin. Pää­tök­sen­te­ko-or­ga­ni­saa­tio on la­ki­sää­teis­tä laa­jem­pi.

Satu He­lin

Rau­man kau­pun­gin so­ten toi­mi­a­la­joh­ta­ja 2018–2022