Ter­veys­pal­ve­lut ovat meil­le kai­kil­le tär­keim­mät jul­ki­sen sek­to­rin tar­jo­a­mat pal­ve­lut. Ko­ti­kun­ta­ni Eu­ra­jo­en pal­ve­lu­ja tar­jo­si ai­ka­naan Rau­man kan­san­ter­veys­työn kun­ta­yh­ty­mä. Vuon­na 2008 Rau­ma yk­si­puo­li­ses­ti ir­ti­sa­nou­tui kun­ta­yh­ty­mäs­tä, kos­ka Eu­ra­jo­ki ei suos­tu­nut an­ta­maan koko so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­me­aan Rau­man jär­jes­tet­tä­väk­si.

Läh­dim­me ko­si­o­ret­kel­le Kes­ki-Sa­ta­kun­taan, jon­ka kun­nat an­toi­vat Eu­ra­jo­el­le va­paat kä­det ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen. Kun­ta mää­rit­ti pal­ve­lu­jen ta­son ja en­sin Me­dO­ne ja sit­ten At­ten­do tuot­ti­vat pal­ve­lu­ja, jot­ka ha­ki­vat ver­tais­taan koko Suo­mes­sa. Lää­kä­riin pää­si yleen­sä sa­ma­na päi­vä­nä ja ham­mas­lää­kä­rien hoi­to­jo­no­ja pu­ret­tiin heti, jos nii­tä syn­tyi. Kun­ta­lai­set oli­vat tyy­ty­väi­siä päät­tä­jien te­ke­mis­tä rat­kai­suis­ta.

Sa­maan ai­kaan Suo­mes­sa oli jo use­am­man hal­li­tuk­sen ai­ka­na yri­tet­ty saa­da ai­kaan ai­kaan Sote-uu­dis­tus­ta tu­lok­set­ta. Ka­tai­sen, Stub­bin ja Si­pi­län hal­li­tuk­set ei­vät on­nis­tu­neet saa­maan uu­dis­tus­ta maa­liin. Vih­doin Ma­ri­nin hal­li­tus on­nis­tui usei­den pe­rus­tus­lail­lis­ten komp­ro­mis­sien jäl­keen. Uu­dis­tus läh­ti hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la liik­keel­le vuo­den 2023 alus­ta.

Lä­hes kai­kil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la pal­ve­lu­jen ra­hoit­ta­mi­nen on suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa. On sel­vää, et­tä val­ti­ol­ta on tul­ta­va li­sää ra­haa, jos Suo­mea ha­lu­taan edel­leen kut­sua hy­vin­voin­ti­val­ti­ok­si. Sa­ta­kun­ta ei ole täs­tä poik­keus, vaan ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­verk­koa ol­laan kar­si­mas­sa enem­män kuin mis­sään muu­al­la Suo­mes­sa.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta joh­de­taan lä­hes dik­ta­tuu­ri­mai­sin ot­tein. Kau­pun­kien oli­gar­kit my­häi­le­vät tyy­ty­väi­si­nä kyl­jes­sä saa­des­saan kes­kit­tä­mis­kii­mas­saan in­ves­toin­nit it­sel­leen ja pal­ve­lut eh­kä en­tis­tä­kin pa­rem­pi­na. Kau­pun­ki­ha­tut pääs­sä toi­si­na­jat­te­li­jat so­si­aa­li­de­mok­raa­teis­sa ja ko­koo­muk­ses­sa hil­jen­ne­tään vii­meis­tään ryh­mä­ku­rin ni­mis­sä. Yl­lät­tä­en isom­pien kau­pun­kien li­säk­si Sote-kes­kuk­set tu­le­vat myös Eu­raan ja Ul­vi­laan, jois­sa tär­keim­mät oli­gar­kit asu­vat.

Maa­seu­tu­mai­set kun­nat ol­laan unoh­ta­mas­sa ja nii­den ter­veys­pal­ve­lui­ta ol­laan aja­mas­sa ry­mi­näl­lä alas. Pal­ve­lu­jen ala­sa­jon myö­tä mu­ren­ne­taan pie­nem­pien kun­tien ja sa­mal­la koko Sa­ta­kun­nan elin­voi­maa. Pää­tök­siä teh­dään ai­na­kin stra­te­gi­an, mut­ta myös hal­lin­to­sään­nön vas­tai­ses­ti.

Sa­ta­kun­ta tar­vit­si­si nyt sil­lan­ra­ken­ta­jia kau­pun­kien ja maa­seu­dun vä­lil­le. Ter­veys­pal­ve­lui­ta pi­tää saa­da jat­kos­sa kai­kis­sa kun­nis­sa myös lä­hi­pal­ve­lui­na. Ny­kyi­nen meno tap­paa maa­seu­dun hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut ja mu­ren­taa koko Sa­ta­kun­nan elin­voi­maa. En­nus­tan, et­tä vä­es­tö­ka­to kiih­tyy. Sa­ta­kun­ta tar­vit­see nyt oman Na­val­nyin!

Vesa Ja­lo­nen

Eu­ra­jo­en kun­ta­päät­tä­jä (kesk.)