Rau­mal­le saa­tiin uu­sia mer­kit­tä­viä uu­ti­sia en­nen ke­sä­lo­ma­kau­den al­kua. For­tu­min mer­kit­tä­vä suun­nit­te­lu­va­raus koil­li­sel­le te­ol­li­suu­sa­lu­eel­le on to­teu­tu­es­saan iso pi­ris­tys­ruis­ke koko seu­dul­le. Yli kol­men­sa­dan heh­taa­rin alu­een va­raa­mi­nen suun­nit­te­lua var­ten on osoi­tus sii­tä, et­tä hank­keen kans­sa ol­laan to­sis­saan liik­keel­lä.

Alu­een ase­ma­kaa­voi­tus eri­lai­si­ne tut­ki­muk­si­neen tar­ken­taa ra­ken­net­ta­via ne­li­ö­mää­riä, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa ne ovat suu­ria.

Tois­tai­sek­si lo­pul­lis­ta pal­ve­lin­kes­kuk­sen in­ves­toi­jaa ei ole ker­rot­tu. Käy­tän­nös­sä vaih­to­eh­to­ja on suu­ret ame­rik­ka­lai­set tie­to­tek­niik­ka­yh­tiö ku­ten Goog­le, Mic­ro­soft, Ap­p­le, Meta ja Ama­zon. Näis­tä Goog­le on jo ra­ken­ta­nut Suo­meen mer­kit­tä­vän pal­ve­lin­kes­kuk­sen en­ti­sen Sum­man pa­pe­ri­teh­taan ti­loi­hin, jo­ten lie­nee epä­to­den­nä­köi­nen in­ves­toi­ja.

Ver­tai­luk­si ja mit­ta­kaa­van an­ta­mi­sek­si, Ha­mi­nan kau­pun­gin mu­kaan Goog­le il­moit­ti tou­ko­kuus­sa laa­jen­ta­van­sa alu­et­ta noin mil­jar­din eu­ron in­ves­toin­nil­la, joka nos­taa ko­ko­nai­sin­ves­toin­nin 4,5 mil­jar­diin rei­lus­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Alue työl­lis­tää noin 400 hen­ki­löä. Ja tie­tys­ti ra­ken­nu­sai­ka­na pal­jon enem­män.

Pal­ve­lin­kes­kus tuot­taa myös huk­ka­läm­pöä, jon­ka tal­tee­no­tos­ta ja hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kau­ko­läm­mön tuo­tan­toon on pi­lot­tip­ro­jek­ti käyn­nis­sä Ha­mi­nas­sa.

Täs­sä leh­des­sä ker­ro­taan myös uu­des­ta avauk­ses­ta elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den ja maa- ja met­sä­ta­lou­den sek­to­ril­la. Hel­sin­gin yli­o­pis­ton paik­ka­kun­nal­le tuo­ma uu­si kor­ke­a­kou­lu­tus- ja tut­ki­mu­syk­sik­kö tu­lee nos­ta­maan Rau­man seu­dun pro­fii­lia ni­me­no­maan kou­lu­tus­paik­ka­kun­ta­na. Uu­si mais­te­ri­oh­jel­ma tu­kee jo vii­me vuon­na al­ka­nut­ta elin­tar­vi­kein­si­nöö­rin kou­lu­tus­ta, jon­ka Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu on to­teut­ta­nut alu­een yri­tys­ten ja Sei­nä­jo­en am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa.

Yh­teis­työs­sä teh­tä­vät kou­lu­tu­soh­jel­mat ovat te­ho­kas ja no­pea tapa saa­da kou­lu­tus­ta ja osaa­vaa työ­voi­maa alu­eel­le. Pal­jon ket­te­räm­pi to­teut­ta­mis­ta­pa kuin haa­vei­lu omas­ta yli­o­pis­tos­ta maa­kun­taan.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja