Ko­ro­na-ai­ka­na, jos joku sel­lai­sen vie­lä muis­taa, etä­töi­den mää­rä kas­voi rä­jäh­dys­mäi­ses­ti. Osa sii­tä on jää­nyt py­sy­väk­si, mut­ta useis­sa pai­kois­sa on pa­lat­tu joko täy­sin, tai mel­kein ko­ko­naan läs­nä­töi­hin.

Suo­men Yrit­tä­jien työ­e­lä­mä­gal­lu­pin mu­kaan 53 pro­sent­tia työ­e­lä­mäs­sä ole­vis­ta ker­too teh­neen­sä etä­töi­tä. Ko­ko­naan etä­töi­tä teki noin joka kym­me­nes. Suo­si­tuim­pia mo­ni­paik­ka­työn te­ko­paik­ko­ja oli­vat koti, työ­paik­ka ja va­paa-ajan asun­to.

Etä­työn li­sään­ty­mi­ses­tä en­nus­tet­tiin jo maa­kun­tien vä­ki­mää­rän vä­he­ne­mi­sen kään­tä­jää. Loma-asun­to­ja aja­tel­tiin muu­tet­ta­van py­sy­vik­si asun­noik­si suo­ras­taan liu­ku­hih­nal­ta ja sa­mal­la pie­ne­ne­vien kun­tien asu­kas­mää­rä kään­tyi­si jopa kas­vuun kun kas­vu­kes­kuk­sis­sa asu­neet muut­tai­si­vat te­ke­mään etä­töi­tä maa­kun­tiin.

Kamp­pai­lus­sa ih­mis­ten va­paa-ajas­ta kau­pun­git ovat kui­ten­kin vie­mäs­sä voi­ton. Va­paa-ajan pal­ve­lut ja toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det ve­tä­vät kui­ten­kin viih­ty­mään kau­pun­geis­sa. Enem­mis­töl­lä kes­kus­to­jen kau­pat, lii­kun­ta- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lut ve­tä­vät vah­vem­min puo­leen­sa ver­rat­tu­na maa­seu­dun rau­haan ja luon­to­yh­tey­teen.

Mo­ni­paik­kai­nen asu­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain niil­le, joil­la sii­hen on ta­lou­del­li­set mah­dol­li­suu­det. Päi­vä­ko­ti- ja kou­lui­käis­ten per­heis­sä mo­ni­paik­kai­suus ei toi­mi ja ar­ki on hel­pom­paa kau­pu­gis­sa.

Yk­sin­ker­tai­nen kei­no saa­da edes muu­ta­mia uu­sia asuk­kai­ta on muut­taa mök­ki va­ki­tui­sek­si ko­dik­si. Va­paa-ajan asun­to­jen muut­ta­mi­nen va­ki­tui­sik­si asun­noik­si on­nis­tuu jois­sa­kin kun­nis­sa hel­pos­ti. Esi­mer­kik­si Eu­ra­jo­ki on ot­ta­nut myön­tei­sen lin­jan ja saa­nut var­mas­ti hou­ku­tel­tua näin uu­sia va­ki­tui­sia asuk­kai­ta kun­taan. Vä­ki­mää­rän vä­he­ne­mi­seen kei­no ei tai­da riit­tää, mut­ta jo­kai­nen kun­taan tu­le­va ja py­sy­väs­ti jää­vä ve­ron­mak­sa­ja on var­mas­ti tar­peel­li­nen.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja