Ys­tä­vän­päi­vää vie­te­tään useim­mis­sa mais­sa juu­ri 14.2., jon­ka his­to­ri­al­li­set juu­ret ulot­tu­vat an­tii­kin Roo­maan. Ny­kyi­sin ylei­sem­piä päi­vän pe­rin­tei­tä on suk­lai­set lah­jat sekä jou­lu­na­jan jäl­keen toi­sek­si suo­si­tuin kort­ti­se­son­ki. It­se kau­pal­lis­ten il­men­ty­mien ohel­la päi­vän his­to­ri­al­li­nen tee­ma tun­tuu päi­vit­täin erit­täin ajan­koh­tai­sel­ta sekä kan­sa­kun­taam­me mer­kit­tä­väs­ti ja­ka­val­ta te­ki­jäl­tä.

Tä­män päi­vän Suo­mes­sa eri­lai­set so­si­aa­li­set on­gel­mat sekä yk­si­näi­syy­teen liit­ty­vät oi­rei­lut ei­vät ole vält­tä­neet myös­kään maa­kun­taam­me, saa­ti rau­ma­lai­sia, sil­lä usei­den psyyk­kis­ten oi­rei­lu­jen taus­tal­la on yk­si­näi­syys ikä­luo­kas­ta riip­pu­mat­ta. Useim­mat ikäih­mi­set kär­si­vät yk­si­näi­syy­des­tä, jon­ka mer­ki­tys­tä eri­lai­siin toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­siin ei voi­da vä­hä­tel­lä. Sa­mal­la to­det­ta­koon, et­tä noin puo­lel­la pal­ve­luk­sen kes­keyt­tä­neis­tä va­rus­mie­his­tä oli ko­ke­mus­ta ah­dis­tu­nei­suu­des­ta ja ma­sen­nuk­ses­ta sekä on­gel­mia so­si­aa­li­sis­sa suh­teis­sa yk­si­näi­syy­den ohel­la.

Näin ol­len suk­laa­ra­si­oi­den ta­ka­na vel­lo­vat mel­ko syn­kät pil­vet liit­ty­en vä­es­töm­me mo­ni­nai­siin on­gel­miin, jot­ka nä­ky­vät myös päi­vit­täi­ses­sä pal­ve­lui­den kas­va­vas­sa ky­syn­näs­sä ja jat­ku­vas­ti li­sään­ty­vis­sä kus­tan­nuk­sis­sa tek­ni­ses­tä ke­hi­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta. Näin ol­len on­kin to­det­ta­va, et­tä pai­kal­li­ses­ti on ol­lut suur­ta vii­saut­ta, et­tä va­paa-ai­kaan ja mo­ni­nai­siin hen­ki­siin ja fyy­si­siin puit­tei­siin on mer­kit­tä­väs­ti sat­sat­tu, jot­ta hy­vin­voin­tia ja koh­taa­mi­sia oli­si edul­li­ses­ti tar­jol­la kai­kil­le sitä kai­paa­vil­le.

On ra­ken­teil­la uu­sia ajan­mu­kai­sia kou­lu­ja, Ka­rin Kam­pus lu­kui­si­ne mah­dol­li­suuk­si­neen, Kes­kus­puis­to jää­ra­toi­neen, he­vo­sur­hei­lu­reit­ti sekä eduk­seen ke­hit­ty­vä kes­kus­ta mak­sut­to­mal­la kult­tuu­ri­tar­jon­nal­laan. To­del­li­sia ys­tä­vyy­den­te­ko­ja on yh­tei­söl­li­syy­den ja va­paan kans­sa­käy­mi­sen eteen teh­ty, jot­ta elä­män to­del­li­set tar­peet oli­si­vat esil­lä myös tee­ma­päi­vien ul­ko­puo­lel­la.

Kal­le Lep­pi­kor­pi

Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja (sd.)